Генетичка равнотежа популације

Генетичка равнотежа популације односи се на законитост да се учесталост алела у популацији из генерације у генерацију не мења ако се задовоље одређени услови:

 • да је популација довољно велика (модел подразумева бесконачно велику популацију);
 • укрштање јединки те популације је случајно;
 • да се генерације између јединки не поклапају;
 • да одсуствују фактори који ремете генетичку равнотежу популације:

Популација има генетичку структуру исказану кроз фреквенцију (учесталост) алела и одговарајућих генотипова. Основни закон популационе генетике је Харди – Вајнбергов закон.


Ова два научника, независно један од другог, су математичким путем доказали да процеси наслеђивања не мењају учесталост алела и генотипова у узастопним генерацијама, чиме је популација у равнотежи. То је закон идеалне популације, која је јако ретка у природним условима пошто су популације у природи стално изложене утицајима фактора који ту равнотежу ремете. Због тога је она у динамичкој равнотежи - мутације и миграције уносе нове алеле (гене) које природна селекција одбацује или прихвата у зависности од спољашње средине.
У популацији која је у равнотежи могуће је, на основу учесталости алела одредити учесталост одговарајућих генотипова (или фенотипова) и обратно, о чему и говори Харди-Вајнбергов закон. Генетичка структура популације одржава се из генерације у генерацију (у равнотежи је), тј. учесталост гена и генотипова остају непромењене ако су задовољени горенаведени услови.

Овај закон најлакше се илуструје на гену који има два алела : доминантан алел (А) и рецесиван алел (а). У родитељској генерацији (родитељи су хетерозиготи) ови алели су присутни у гаметима са фреквенцијама p (за доминантан алел А) и q (за алел а) :

P: Аа x Аа

F1: АА, Аа, aA, аа (види табелу)

женке
A (p) a (q)
мужјаци A (p) AA (p2) Aa (pq)
a (q) aA (qp) aa (q2)


Потомачка генерација F1 поседује три различита генотипа:

 • АА - чија је учесталост p2
 • Аа са учесталошћу 2pq
 • аа, са учесталошћу q2.

Пошто је популација у равнотежи исте фреквенције се појављују генерацијама, те важе за целу популацију (100% или 1) па је њихов збир једак 100% или 1 :

p2 (AA) + 2pq (2Aa) + q2 (aa) = 100% (1 ) Харди-Вајнбергова формула

Ова једначина је развијени облик израза (р+q )2 = 1, што значи да је и p + q = 1, одакле је p = 1 – q или q = 1 - p .

То показује међузависност алела и генотипова које ти алели образују. Ако се учесталости алела не промене, учесталости генотипова у следећој генерацији остаће исте и обрнуто, што значи да је популација у генетичкој равнотежи.

Ако је позната учесталост рецесивног фенотипа (особине) у одређеној популацији, могуће је на основу тога израчунати фреквенцију алела и генотипова.

Нпр. ако знамо да је учесталост албино особа 25%, онда можемо да израчунамо колика је учесталост алела и генотипова у тој популацији:

 • прво рачунамо учесталост рецесивног алела а, пошто се албинизам наслеђује аутозомно-рецесивно: q2(aa)= 0,25 па је онда q = 0,5 (50%)
 • када је познато q, онда се из једначине p + q = 1 израчунава р = 0,5
 • према учесталости алела једноставно је израчунати учесталост генотипова:
  • доминантан хомозигот (АА) р2 = 0,25 или 25%
  • хетерозигот (2Аа) 2pq =2 х 0,5 х 0,5 = 0,50 или 50%
  • рецесиван хомозигот (аа) q2 = 0,25 или 25%

Литература

уреди
 • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
 • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
 • Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
 • Матић, Гордана: Основи молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
 • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
 • Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
 • Думановић, Ј, Маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
 • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
 • Швоб, Т. и сарадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.

Спољашње везе

уреди