Матрица ротације

Матрица ротације у линеарној алгебри представља матрицу ротација у Еуклидовом простору. Нпр. матрица ротације тачака за угао θ око исходишта (односно ротација координатног система за угао -θ око координатног почетка) у xy-картезијевом простору супротно кретању казаљке на сату дата је са:

Матрице ротације су ортогоналне матрице са детерминантом једнаком јединици.

.

Скуп таквих матрица димензије n чини специјалну ортогоналну групу, познату као SO(n).

Ротација у дводимензионалном простору

уреди

У дводимензионалном простору вектор нових координата насталих ротацијом одговара множењу матрице ротације и вектора координата:

 
 .

На тај начин ротацијом добијају се нове координате (x',y') ротацијом тачке (x, y):

 ,
 .

Ротација у тродимензионалном простору

уреди

Три основне ротације око оси x, y и z дане су са:

 

Опште ротације за Ојлерове углове

уреди

Општа матрица ротације у тродимензионалном простору може да се добије множењем матрица ротације за три Ојлерова угла α, β и γ (y-x-z конвенција за Ојлерове углове):

 

У случају ротације за углове  ,  ,   око оси Z, X, Z (Z, X, Z конвенција) добија се:

 
 

Лијева теорија

уреди

Скуп матрица ротације димензије n чини Лијеву групу звану специјална ортогонална група, познату као SO(n). Са сваком Лијевом групом повезана је Лијева алгебра, тако да у овом случају имамо Лијеву алгебру:

 

Лијева алгебра у тродимензионалном простору :  има три генератора:

 

Лијеве заграде тих оператора задовољавају следеће релације:

 

Произвољна матрица у Лијевој алгебри може да се опише помоћу три генератора као:

 

Литература

уреди