Теорема о отвореном пресликавању

Две се теореме у математици називају именом теорема о отвореном пресликавању.

Функционална анализа

уреди

У функционалној анализи, теорема о отвореном пресликавању (понекад: теорема Банаха о отвореном пресликавању, Банах-Шаудерова теорема) је следећи темељни резултат:

Нека су X и Y Банахови простори и   сурјективно непрекидно линеарно пресликавање. Тада је A отворено пресликавање (односно, ако је   отворен, тада је и слика   отворен скуп).

Доказ теореме о отвореном пресликавању користи Берову теорему о категорији. Теорема важи и за Фрешеове просторе, који такође имају Берово својство.

Ова теорема има бројне важне последице, међу којима посебно:

  • Ако је   бијективно непрекидно линеарно пресликавање Банахових простора X и Y, тада је инверзно пресликавање   такође непрекидно, односно A је хомеоморфизам (теорема о инверзном пресликавању, Банахова теорема о изоморфизму).
  • Ако је   линеарно пресликавање између Банахових простора X и Y, и ако из   и   за низ елемената   и   следи  , тада је A непрекидно.

Потоње тврђење се назива теоремом о затвореном графику, пошто тврди да је линеарно пресликавање   између Банахових простора непрекидно ако и само ако је његов график   затворен подскуп производа  .

Доказ

Потребно је доказати да A слика отворене скупове у отворене. Према линеарности, довољно је доказати да за свако   постоји   такво да је

 ;

штавише, како је A и хомогено, ово је довољно доказати за једно ε. Посматрајмо затворене скупове

 .

Како је A сурјективно пресликавање,  . Y је Банахов простор, дакле и комплетан метрички, те према Беровој теореми о категорији неки YN има непразну унутрашњост, дакле садржи неку отворену куглу  . Према линеарности,

 .

Докажимо сада да

 .

Према хомогености имамо да је

 .

Нека је  . Према горњој једначини можемо наћи   тако да је

 , односно  .

На исти начин можемо наћи и   тако да је  , и тако даље:

 ,  .

Сабирајући првих n ових једнакости имамо

 

Како је  , то ред   конвергира у Банаховом (дакле комплетном) простору X; означимо његову суму са x. Како је A непрекидно пресликавање, имамо да је  . У горњој једначини преласком на граничну вредност тако следи

 

Како је

 
и   је било произвољно, тврђење следи.

Комплексна анализа

уреди

У комплексној анализи, понекад се (посебно у земљама енглеског говорног подручја) теоремом о отвореном пресликавању назива тврђење да је за сваки отворен подскуп   и сваку неконстантну холоморфну функцију  , скуп   отворен; другим речима, свака неконстантна холоморфна функција је отворено пресликавање (слике отворених подскупова   су такође отворени подскупови).