Холдинг, систем (пословни систем), група (пословна група), је израз који означава привредно друштво које контролише (у потпуности, или знатним делом) једно или више привредних друштава и које за искључиву делатност има управљање и финансирање тих друштава, мада се некад користи и за цео скуп овако повезаних друштава (с обзиром да, по правилу, мајка-фирма има пресудни утицај на сва подређена друштва).

Иако ове изразе познаје Закон о привредним друштвима Републике Србије, нису обавезни у називу (за разлику од друштва са ограниченом одговорношћу, или акционарског друштва – види врсте предузећа), тако да их нека друштва које имају карактер холдинга користе (Енергопројект холдинг а.д.), а неке не (). Према нашем позитивном законодавству, свако друштво које је организовано у складу са Законом о привредним друштвима има своје органе и свој правни субјективитет, као и свој матични број под којим је регистровано код Агенције за привредне регистре.

Друштво које поседује друго друштво, назива се мајка-фирма (Енергопројект холдинг а.д., Делта холдинг), док је поседовано друштво - кћерка-фирма (Енергопројект Нискоградња а.д.). Некада се користи и појам сестринске фирме (Енергопројект Нискоградња а.д. Београд и Енергопројект Високоградња а.д.) - за друштва која су у власништву једног друштва. Мајка-фирма обично поседује 100% или бар већински део капитала кћерке-фирме, мада ни то није обавезно (пресудан или значајан утицај може бити остварен и на неки други начин, нпр. поседовањем тзв. контролног пакета акција односно удела).

Финансијско повезивање предузећа

уреди

Облици финансијског повезивања предузећа јесу:

 • Холдинг
 • Концерн

Појам холдинга

уреди

Холдинг представља контрола једног или више предузећа (друштава) на основу учешћа у њиховом капиталу. Владајуће друштво учествује (већински) у капиталу другог друштва тзв. зависног друштва.Контрола се најчешће остварује на основу поседовања хартија од вредности зависног друштва.

Контрола се врши:

 • Куповином и продајом хартија од вредности
 • Оснивањем нових друштава
 • Позајмљивањем капитала зависним друштвима

Чист и мешовит холдинг

уреди
 • Чист холдинг – једина делатност матичног предузећа је контрола пословања зависних друштава
 • Мешовит холдинг – матично (владајуће) предузеће, поред контроле пословања зависних друштава обавља производну, трговинску или неку другу делатност

Како настаје холдинг?

уреди

Стицање учешћа у капиталу једног друштва, које холдингу омогућава контролу над њим, може да се оствари:

 • Уступањем имовине друштва холдингу - друштво холдингу уступа целу имовину или део имовине у замену за право учешћа у добити холдинга
 • Инвестирањем холдинга у нова друштва – владајуће друштво инвестира свој капитал у оснивање нових друштава или у стицање учешћа у капиталу постојећих друштава

Начини стицања учешћа у капиталу постојећих друштава

уреди

Стицање учешћа у капиталу постојећих друштава може да се оствари на следећи начин:

 • Систем радијалног учешћа – зависна друштва нису међусобно повезана
 • Систем пирамидалног учешћа – владајуће друштво учествује у капиталу једног или више друштава и остварује контролу над другим друштвима, која она контролишу
 • Систем циркуларног учешћа – владајуће друштво учествује у капиталу једног зависног друштва и контролише сва зависна друштва у којима оно има већинско учешће

Холдинг: Предности и недостаци

уреди

Предности холдинга:

 • Јефитинији и једноставнији начин стицања контроле над другим друштвима у поређењу са аквизицијом (куповином) предузећа
 • Повезана предузећа задржавају своје име и репутацију

Недостаци холдинга:

 • Сложени односи између владајућег и зависних друштава генерирају трошкове и смањују ефикасност
 • Веће пореске обавезе у односу на јединствено предузеће


Пример

уреди

Некада ове структуре могу бити врло сложене и међусобно испрепрлетане. Нпр. Делта холдинг, има вишестепену структуру. У њеном саставу функционишу:

 • Делта M група, која у свом саставу има више одељење, а поседује и:
  • Делта Маxи
  • Темпо
  • ...
 • Делта Генерали осигурање, које поред сопствених активности поседује преко 99% фирме
   • Делта Генерали реосигурање ад
 • Делта спорт група - упркос називу, нема у свом поседу предузећа, већ само профитне групе, тј. одељења: Делта Спорт Балкан и Делта Спорт ЗНД,
 • Делта MC група, поред сопстених активности као предузеће, поседује и
  • Делта бике
 • Делта стар
  • Југохемија ад.
   • Југохемија-Фармација д.о.о.
   • Југохемија-Хемија д.о.о.
   • Југохемија-ФСА Графопак д.о.о.
  • Леа Гроуп (које упркос називу, изгледа не поседује ниједно зависно предузећа)

Испреплетеност је у томе што су фирме повезане и попречно (нпр. ДЕЛТА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО поседује део (мање од 1%) Делта Генерали реосигурање ад).


Спољашње везе

уреди