Независни универзитет Бања Лука

Независни универзитет Банја Лука је основан 2005. године као високошколска установа са називом „Факултет за друштвене и политичке науке – ФПДН“, са сједиштем у Бањој Луци, а прву генерација студената уписује 2005/2006 школске године. У складу са Законом о високом образовању, («Службени гласник Републике Српске», бр. 85/06 и 30/07) Факултет се организује као универзитет и мијења назив у „Независни универзитет Банја Лука“. Оснивач Универзитета је проф. др Зоран Калинић. Ректор Универзитета је проф. др Жарко Павић.

Универзитет и његове организационе јединице обавлјају дјелатности од посебног интереса за Републику Српску и БиХ у подручју науке и високог образованја и омогућавају државлјанима Републике Српске, БиХ и других држава остваривање уставног права на стицање високог образованја. Поред дјелатности из области високог образованја, Универзитет обавља и научно-истраживачку дјелатност као компоненте јединственог процеса високог образованја, експертско-консултантску, и издавачку дјелатност, а може обавлјати и друге послове којима се комерцијализују резултати образовног, научног, истраживачког и умјетничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

ФакултетиУреди

 • Факултет за политичке науке,
 • Економски факултет,
 • Педагошки факултет,
 • Факултет за екологију,
 • Факултет за информатику и
 • Факултет лијепих умјетности.

ПразнициУреди

Дан Универзитета је 25. мај када се свечано додјељују дипломе свршеним студентима и признања професорима и радницима.

МисијаУреди

Повезивањем научно-истраживачког рада, умјетничког стваралаштва, образовања, науке, струке и умјетности, реализацијом постојећих и нових студијских програма, оспособити студенте за обављање послова у глобалном и технолошки високо развијеном окружењу, који захтијевају стално стицање и развијање нових знања, иницијативност и иновативност, предузетничку способност, способност доношења одлука у недостатку времена, способност рада у условима различитости, у сврху постизања индивидуалних, универзитетских и друштвених интереса.

ВизијаУреди

Полазећи од добрих искустава напредних, друштвено, економски и технолошки развијених земаља, Уважавајући достигнуте демократске вриједности друштвено – економских и посебно образовних система у националном, европском и ширем окружењу, Разумијевајући актуелне процесе глобализације и интернационализације у свим сегментима друштва, Свјесни свакодневних промјена и потребе креирања нових погледа о неопходним знањима за рјешавање све сложенијих друштвених, економских, политичких, технолошких, еколошких и других проблема,

Опредијељења

Научно – наставни процес и образовање којим ћемо у будућности стварати нове кадрове у различитим мултидисциплинарним областима. Кроз едукацију савременим наставно – научним методама, са студентом као активним учесником у свим видовима и облицима научно – наставне и образовне активности, примјењујући кључне принципе „Болоњске реформе“ европског високог образовања, код свих учесника у процесу развити нова знања и креативне способности на основу којих ће моћи успјешно рјешавати, већ сада, нагомилане проблеме друштвеног и привредног развоја. У средњорочном периоду постати члан најуже групе лидера високог образовања у региону.

ЦиљевиУреди

 • Унапређење и континуирано побољшање квалитета високог образовања;
 • Повећање ефикасности студирања;
 • Развијање кључних компетенција учесника у образовном процесу;
 • Унапређење наставних планова и програма прилагођавањем стварним потребама привреде и друштва;
 • Усклађивање политике образовања са потребама тржишта рада;
 • Унапређење научно – истраживачког и умјетничког рада;
 • Континуирана модернизација и информатизација процеса образовања;
 • Афирмисање принципа цјеложивотног учења;
 • Развијање и увођење модела високог образовања учењем на даљину;
 • Континуирано доприносити развоју локалне и ширих друштвених заједница.

Види јошУреди

Једна од организационих јединица Универзитета је Институт за научно-истраживачки рад који обавлја дјелатност научно-истраживачког рада. Поред дјелатности из области високог образованја, Универзитет обавља и научно-истраживачку дјелатност као компоненте јединственог процеса високог образованја, експертско-консултантску, и издавачку дјелатност, а може обавлјати и друге послове којима се комерцијализују резултати образовног, научног, истраживачког и умјетничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

РеференцеУреди

Један од основних задатака и циљева Универзитета је проширење сарадње у области наставе, научно-истраживачке дјелатности, издавачке дјелатности и стручног усавршаванја и образованја наставника, сарадника и студената са другим високошколским установама, како у БиХ тако и у земљама у окружењу. Независни универзитет је потписник споразума о сарадњи са бројним високошколским установама са основним циљем да се осигура ширење и размјена образовног и научног искуства, са нагласком на даљи развој и унапређење знанја и стицање вјештина студената и наставног особлја како би се омогућило успјешно вођење процеса реформи високог образованја и интегрисање ових високошколских установа у европски образовни систем.

Независни универзитет Бања Лука посебну пажњу посвећује квалитету наставно-научног процеса, те је једна од првих акредитованих високошколских установа у Републици Српској и БиХ.

СварогУреди

Часопис „СВАРОГ“ објављује оригиналне научне радове, претходна саопштења, прегледне и стручне чланке, критике друштвене праксе и објављених радова, те приказе књига и пригодних публикација у којима се излажу идеје и ставови о најзначајнијим проблемима природних и друштвених наука, са тежиштем на политичким, економским, педагошким и еколошким наукама, односно матичним наукама организационих јединица Независног универзитета. У тематику часописа уклапају се и остали радови у којима се разматрају шири теоријски проблеми интердисциплинарног карактера, који су значајни за научне области којима припадају студијски програми Универзитета, укључујући и методолошке и дидактичке (методичке) проблеме. У часопису могу бити тематски представљени научни и стручни радови са научних и стручних скупова, међународних конференција и сл. Часопис је 19. октобра 2010. године регистрован код Националне и универзитетске библиотеке Босне и Херцеговине, у ИССН центру Босне и Херцеговине у Сарајеву, при чему је додијељен број ИССН 1986-8588. Сварог је регистрован у бази УДК података са ознаком 3+5 (природне и друштвене науке), а сви текстови посједује појединачне УДК бројеве.

Сполашње везеУреди