Agnostički ateizam

Agnostički ateizam (ponekad nazivan i ateistički agnosticizam) je stanovište u filozofiji religije koje u sebi sadrži i elemente ateizma i elemente agnosticizma. Agnostički ateisti su ateisti zato što ne veruju u postojanje bilo kog božanstva, a agnostici su zato što, usled nedostatka bilo kakvih matematičkih ili empirijskih dokaza ili konkluzivne filozofske argumentacije, smatraju da postojanje ili nepostojanje bilo kog božanstva nije moguće dokazati ili da trenutno ne može da se dokaže. Agnostički ateisti su kontrastni u odnosu na agnostičke teiste (ili teističke agnostike), koji veruju u postojanje jednog ili više božanstava, ali, baš kao i agnostički ateisti, takođe usled nedostatka bilo kakvih matematičkih ili empirijskih dokaza ili konkluzivne filozofske argumentacije, smatraju da postojanje ili nepostojanje bilo kog božanstva nije moguće dokazati ili da trenutno ne može da se dokaže. I jedni i drugi eksplicitno ili implicitno prihvataju Kantov zaključak o antinomičnosti pitanja postojanja božanstva, na kojoj temelje svoj agnosticizam, s tim da se jedni opredeljuju za verovanje, a drugi za neverovanje u postojanje božanstva, odnosno božanstava.

Literatura

uredi