Izraz agogika (franc. agogique, engl. agogics)[1] potiče iz grčkog jezika i znači voditi.[2]

To su neznatne promene, tj. odstupanja od datog tempa koje nastaju za vreme izvođenja muzičkog dela (kompozicije), u cilju što izražajnijeg i živopisnijeg izlaganja muzičkog sadržaja. Drugim rečima, vrši se ubrzanje ili usporenje, tj. skraćenje ili produženje nekih nota ili taktova, da bi potom usledio princip nadoknade ili poravnanja-ravnoteže muzičkog sadržaja.

Znači, onoliko koliko je nekom delu notnog teksta oduzeto od datog tempa (ubrzano ili zadržano), toliko treba u narednom delu da se vrati-nadoknadi radi uspostavljanja ravnoteže unutar komada.

Agogičke promene su obično usaglašene sa dinamičkim promenama ili ih prate.

Agogiku[3] primenjuju interpretatori (izvođači: vokalni i instrumentalni solisti i dirigenti) u svojim interpretacijama muzičkih dela.

Agogika muzičkom delu udahnjuje život. Muzičko izvođaštvo bez nje zvučalo bi monotono i mašinski, ličilo bi na muziku robota ili računara.

Najčešće agogičke oznakeUredi

Za postepeno ubrzavanje:

 • accelerando (читај: ачелерандо) скраћено accel. - ubrzavajući
 • stringendo (читај: стринђендо) скраћено string. - užurbano, ubrzano
 • più stretto - okretnije, življe
 • più mosso - okretnije, življe


Za postepeno usporavanje:

 • ritardando скраћено ritard. - zatežući, kasneći
 • ritenuto скраћено rit. - zadržavajući
 • rallentando скраћено rall. - usporavajući
 • allargrando - postepeno sve šire
 • meno mosso - manje okretno


Gornjim oznakama često se dodaju bliže odrednica:

 • più - više
 • meno - manje
 • poco а poco - malo-pomalo
 • ma non troppo - ne previše
 • molto assai - naglo, vrlo

ReferenceUredi