U matematici, verižni razlomak je izraz oblika

gde je a0 ceo broj a svi brojevi ai (i ≠ 0) su prirodni.

Spoljašnje veze uredi