Vlada Josipa Broza Tita od 1. februara 1946. godine

U skladu sa Ustavom od 31. januara 1946, Vlada FNR Jugoslavije pod predsedništvom Josipa Broza Tita obrazovana je 1. februara 1946.[1]

Vlada FNRJ
Datum osnivanja1. februar 1946.
Prethodne administracije
Rasformirano27. april 1950.
Zamenjena sa administracijom
SedišteBeograd
Federativna Narodna Republika Jugoslavija
Predsednik Vlade FNRJ

Istorija uredi

Po Ukazu o obrazovanju Vlade FNRJ vladu su sačinjavali predsednik (istovremeno i ministar narodne odbrane), dva potpredsednika (jedan istovremeno i predsednik Kontrolne komisije), tri ministra bez portfelja i 15 ministara za resore: inostranih poslova, saobraćaja, pomorstva, pošte, telegrafa i telefona, spoljne trgovine, finansija, unutrašnjih poslova, pravosuđa, industrije (istovremeno i predsednik Planske komisije), rudarstva, trgovine i snabdevanja, poljoprivrede i šumarstva, rada, građevina i informacija.

Potreba da što bržim i efikasnihim delovanjem vlade u specifičnim uslovima našla je svog odraza i u Rešenju o postupku pri donošenju hitnih uredaba Vlade FNRJ od 2. aprila 1946. Njime se ovlašćuje Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti da može između dve sednice vlade razmatrati uredbe čije se donošenje odredi hitnim. Uredba se smatrala donetom na sednici vlade ako je prihvati Komitet i sa njom se saglasi predsednik vlade i član vlade koji je predlagač.

Utvrđeni sastav vlade po Ustavu iz 1946. neprestalno se menjao. Ukazima Prezidiuma narodne skupštine broj ministarstva stalno se povećavao uporedo sa proširenjem upravnih funkcija države, koje su bile posebno izražene u oblastima privrede i razvijale se na bazi nacionalizacije sredstva za proizvodnju. U prvoj polovini 1950. dolazi do reorganizacije organa državne uprave. Umesto ukinutih privrednih ministarstva ustanovljavaju se saveti, organizovani kao kolegijalni organi, radi koordinacije pojedinih privrednih organa i za rukovođenje određenim granama privrede i društvenih službi.[2]

Članovi vlade uredi

Vlada FNRJ, 1.2.1946. - do rekonstrukcije 21.1.1950.
Funkcija Slika Ime i prezime Detalji
Predsednik Vlade FNRJ i Ministar narodne odbrane   Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito
Potpredsednik Vlade FNRJ i predsednik Kontrolne komisije pri Vladi   Edvard Kardelj do 31. avgusta 1948.
Potpredsednik Vlade FNRJ i Ministar spoljnih poslova od 31. avgusta 1948.
Drugi potpredsednik Vlade FNRJ   Jaša Prodanović umro 1. juna 1948.
Ministar unutrašnjih poslova   Aleksandar Ranković do 31. avgusta 1948.
Potpredsednik Vlade FNRJ i Ministar unutrašnjih poslova od 31. avgusta 1948.
Potpredsednik Vlade FNRJ i Predsednik Savezne kontrolne komisije   dr Blagoje Nešković od 31. avgusta 1948.
Ministar bez portfelja   Milovan Đilas
Ministar bez portfelja Kirilo Savić do 28. juna 1948.
Ministar bez portfelja Dimitar Nestorov do 8. jauara 1948.
Ministar informacija   Sava Kosanović do 9. avgusta 1946.
Ministarstvo informacija ukinuto ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 9. avgusta 1946.
Ministar bez portfelja od 25. maja 1946.
od 27. maja 1946. je postavljen za ambasadora u SAD zadržavajući status člana Vlade FNRJ
Ministar bez portfelja   dr Pavle Gregorić od 8. jauara 1948. do 31. avgusta 1948.
Ministar inostranih poslova   Stanoje Simić do 31. avgusta 1948.
Ministar bez portfelja od 31. avgusta 1948.
Ministar saobraćaja   Todor Vujasinović do 11. decembra 1948.
  Božidar Maslarić od 11. decembra 1948.
Ministar železnica   Todor Vujasinović od 11. decembra 1948.
Ministar pomorstva Ante Vrkljan do 8. jauara 1948.
  Vicko Krstulović od 8. jauara 1948.
Ministar pošta   dr Drago Marušič do 8. jauara 1948.
dr Zaim Šarac od 8. jauara 1948.
Ministar spoljne trgovine inž. Nikola Petrović do 19. jula 1947.
  Milentije Popović od 19. jula 1947.
Ministar finansija   Sreten Žujović do 5. maja 1948.
  Dobrivoje Radosavljević od 5. maja 1948.
Ministar pravosuđa   Frane Frol
Ministar industrije i predsednik Planske komisije   Andrija Hebrang do 13. juna 1946.
Ministar industrije   Boris Kidrič od 13. juna 1946. do 8. januara 1948.
Ministar teške industrije   Franc Leskošek od 8. januara 1948.
Ministar lake industrije   Andrija Hebrang od 8. januara 1948. do 5. maja 1948.
dr Savo Zlatić od 5. maja 1948. do 15. oktobra 1948.
  Josip Cazi od 15. oktobra 1948.
Predsednik Planske komisije   Andrija Hebrang od 13. juna 1946. do 8. januara 1948.
Predsednik Savezne planske komisije   Boris Kidrič od 8. januara 1948.
Ministar rudarstva   Bane Andrejev do 31. avgusta 1948.
  Svetozar Vukmanović od 31. avgusta 1948.
Ministar elektroprivrede ing. Nikola Petrović od 19. jula 1947.
Ministar trgovine i snabdevanja dr Zaim Šarac do 8. januara 1948.
  Jakov Blažević od 8. januara 1948. do 7. aprila 1949.
  Osman Karabegović od 7. aprila 1949.
Ministar državnih nabavki   Jakov Blažević od 7. aprila 1949.
Ministar poljoprivrede i šumarstva   dr Vaso Čubrilović do 8. januara 1948.
Ministar šumarstva od 8. januara 1948.
Ministar poljoprivrede   Petar Stambolić od 8. januara 1948. do 31. avgusta 1948.
  ing. Mijalko Todorović od 31. avgusta 1948.
Ministar rada   Vicko Krstulović do 8. januara 1948.
  Ljubčo Arsov od 8. januara 1948.
Ministar građevina Vlada Zečević
Ministar za pitanja nauke i kulture   Rodoljub Čolaković od 31. avgusta 1948. do 11. decembra 1948.
Ministar za nauku i kulturu od 11. decembra 1948.
Ministar-Predsednik Komiteta za vodoprivredi   Bane Andrejev od 31. avgusta 1948. do 18. januara 1950.
Ministar-Predsednik Komiteta za narodno zdravlje   dr Pavle Gregorić od 31. avgusta 1948.

Posle raspuštanja Narodne skupštine FNRJ prvog saziva, 21.1.1950, a pre novih izbora koji su održani 26.3.1950, ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 7.2.1950. izvršena je još jedna rekonstrukcija Vlade FNRJ u cilju dalje decentralizacije upravljanja privredom. Uskoro zatim, ponovo je izvršena nova reorganizacija Savezne vlade, ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 11.4.1950, i ona je, na osnovu ustavnih odredaba, podnela ostavku na 1-voj zajedničkoj sednici Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ 2-og saziva na dan 26.4.1950. Radi boljeg pregleda ovde je data lista Vlade FNRJ u periodu od raspuštanja Skupštine prvog do sastanka Narodne skupštine FNRJ drugog saziva (24-IV-1950).

Vlada FNRJ, od rekonstrukcije 21.1.1950. - 27.4.1950.
Funkcija Slika Ime i prezime Detalji
Predsednik Vlade FNRJ i Ministar narodne odbrane   Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito
Potpredsednik Vlade FNRJ i Ministar inostranih poslova   Edvard Kardelj
Potpredsednik Vlade i Ministar unutrašnjih poslova   Aleksandar Ranković
Potpredsednik Vlade FNRJ i Predsednik Savezne komisije državne kontrole   dr Blagoje Nešković
Ministar Savezne vlade   Milovan Đilas
Ministar Savezne vlade   Stanoje Sv. Simić
Ministar Savezne vlade   Sava Kosanović
Predsednik Planske komisije   Boris Kidrič
Ministar finansija   Dobrivoje Radosavljević
Ministar spoljne trgovine   Milentije Popović
Ministar teške industrije   Franc Leskošek
Ministar lake industrije   Josip Cazi do 11. 4. 1950.
Ministar rudarstva   Svetozar Vukmanović do 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju   Svetozar Vukmanović od 7. 2. 1950.
Ministar elektroprivrede ing. Nikola Petrović do 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Komiteta za elektroprivredu Vlade FNRJ ing. Nikola Petrović od 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Komiteta za ugalj Vlade FNRJ   Antun Biber od 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Komiteta za nemetale Vlade FNRJ   Strahil Gigov od 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Generalni direktor metalurgije   Veljko Mićunović od 7. 2. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Generalni direktor za proizvodnju i preradu nafte   Milka Minić od 7. 2. 1950.
Ministar poljoprivrede   ing. Mijalko Todorović do 11. 4. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za poljoprivredu i šumarstv   ing. Mijalko Todorović od 11. 4. 1950.
Ministar šumarstva   dr Vaso Čubrilović do 11. 4. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za promet robom   Osman Karabegović od 11. 4. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za prerađivačku industriju   Rato Dugonjić od 11. 4. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za građevinarstvo Vlade FNRJ   Ljubčo Arsov od 11. 4. 1950.
Ministar Vlade FNRJ — Predsednik Saveta za saobraćaj   Božidar Maslarić od 11. 4. 1950.
Ministar saobraćaja   Božidar Maslarić do 11. 4. 1950.
Vlada Zečević od 11. 4. 1950.
Ministar železnica   Todor Vujasinović
Ministar pomorstva   Vicko Krstulović
Ministar pošta dr Zaim Šarac
Ministar građevina Vlada Zečević do 11. 4. 1950.
Ministar rada   Ljubčo Arsov do 11. 4. 1950
Ministar za novooslobođene krajeve   Većeslav Holjevac
Ministar rada i Ministar za novooslobođene krajeve Do 1-4-1950, Većeslav Holjevac zauzimao je samo resor Ministarstva za novooslobođene krajeve, a od 11-4-1950, pored ovog resora, dobio je i resor Ministarstva rada Vlade FNRJ
Ministar pravosuđa   Frane Frol
Ministar-Predsednik Komiteta za narodno zdravlje   dr Pavle Gregorić
Ministar za nauku i kulturu   Rodoljub Čolaković
Ministar-Predsednik Komiteta za vodoprivredu   dr Vaso Čubrilović od 11. 4. 1950.

[3]

Vidi još uredi

Reference uredi