Govor (dijalektologija)

Govor ili subdijalekt (subdijalek(a)t, od latinskog prefiksa sub- / "pod" i grčkog pojma διάλεκτος / "razrečje") je dijalektološki pojam kojim se označava jezička varijetetska podgrupa u okviru određenog dijalekta. Podela nekog dijalekta na subdijalekte, odnosno govore proističe iz lokalnih jezičkih posebnosti, koje postoje na različitim područjima u okviru granica tog dijalekta. Pored osnovnog dijalektološkog grupisanja po pripadnosti matičnom dijalektu, govori (subdijalekti) se mogu grupisati i prema demolingvističkim kriterijumima, u sklopu proučavanja svih govora, odnosno subdijalekata koji su zastupljeni na nekoj proučavanoj teritoriji, nezavisno od njihove pripadnosti različitim matičnim dijalektima.[1]

U stručnoj literaturi i publicistici, za govore (subdijalekte) se neretko upotrebljava i termin "poddijalekti" (sa dva "d").[2]

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

LiteraturaUredi