Deveta dalmatinska brigada

Deveta dalmatinska brigada formirana je 12. septembra 1943. u Donjem Segetu, kod Trogira od Trogirskog odreda i novih boraca iz Trogira i okoline kao Trogirska brigada. Oktobra 1943. preimenovana je u Devetu dalmatinsku brigadu. Prilikom osnivanja njenu formaciju sačinjavao je štab, četiri bataljona i prištapske jedinice sa ukupno je 780 boraca. Sa formiranjem Dvadesete divizije u oktobru 1943. godine ulazi u njen sastav u kojem ostaje do kraja rata.

Deveta dalmatinska brigada
Postojanje12. septembar 1943.
Mesto formiranja:
Donji Seget kod Trogira
Jačina780 vojnika i oficira[traži se izvor]
DeoNOVJ
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod
Orden bratstva i jedinstva
Komandanti
KomandantBranko Dude

Deveta dalmatinska brigada je tokom septembra i oktobra učestvovala u borbi protiv nemačke 114. i 264. divizije na pravcu Šibenik - Trogir. U novembru 1943. godine se dva puta prebacivala na Brač, gde je popunjena i reorganizovana, ali je prebačena na Dinaru. Krajem decembra učestvovala je napadu na nemačke, ustaške i četničke položaje u Vrličkoj krajini. Uz znatne gubitke potisnuta od nemačkih i ustaških snaga s leve obale Cetine ka Vrdovu. U aprilu 1944. godine je učestvovala u borbama na Dinari i borbama za Vrliku. Krajem jula 1944. je sa ostalim brigadama Dvadesete divizije oslobodila je Vrličku krajinu: Tokom ofanzive za oslobođenje Dalmacije krajem oktobra oslobodila je Hrvace i Sinj i učestvovala u uništenju ustaško-domobranske grupacije „Cetina“. Učestvovala je u Kninskoj operaciji.

Krajem decembra 1944. imala je 1.620 boraca. A januara 1945. godine ulazi u sastav Četvrte armije JA.

U završnim operacijama učestvuje u oslobođenju Gospića. Oslobodila je Primišlje, Postojinu i Sežanu. Posle višednevnih borbi 3. maja 1945. godine zauzela je Opčine (ital. Opicina) kod Trsta.

Odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem.

Literatura

uredi
  • Deveta dalmatinska (trogirska) udarna brigada - Općinski odbor SUBNOR-a, Trogir 1985.
  • Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina