Eksbibit se koristi kao jedinica mere podataka u računarstvu i iznosi 1.152.921.504.606.846.976 (260) bita (1024 pebibita).

Umnošci bita
Odomaćena upotreba i
(ređe binarno značenje)
Standard za binarne
prefikse po IEC 60027-2
Naziv Oznaka Količina Naziv Oznaka Količina
kilobit kb 103 (210) kibibit Kibit 210
megabit Mb 106 (220) mebibit Mibit 220
gigabit Gb 109 (230) gibibit Gibit 230
terabit Tb 1012 (240) tebibit Tibit 240
petabit Pb 1015 (250) pebibit Pibit 250
eksabit Eb 1018 (260) eksbibit Eibit 260
zetabit Zb 1021 (270) zebibit Zibit 270
jotabit Yb 1024 (280) jobibit Yibit 280
Vidi još: bajt, nibl, neodređenost umnožaka