Izoentalpijski proces

Izoentalpijski procesi su termodinamički procesi kod kojih entalpija sistema ostaje nepromenjena.

Vidi još uredi