Klasifikacija

Klasifikacija (sistematizacija) je proces organizovanja informacija u kategorije ili klase tako da se podaci mogu jasnije analizirati ili razumeti. Klasifikacija pomaže planiranje potrebe potencijalnih korisnika prema uzrastu, polu, ekonomskom stanju, istoriji mentalnog zdravlja i sl.

Klasifikacija oblaka - tipovi oblaka

Reč klasifikacija je latinskog porekla i znači rasporediti, napraviti grupe.

U širem smislu reči, klasifikacija znači razvrstavanje pojmova, predmeta, naziva i imena u administrativnom poslovanju prema njihovim opštim karakteristikama - podklasama, vrstama, grupama..

Klasifikacija znači sistemski i smišljeno rasporediti dokumentaciju na manje grupe po sličnosti, na način koji će biti najsigurniji i najpogodniji za njeno čuvanje, za najlakše i najbrže pronalaženje i vraćanje na mesto.

Literatura

IstorijaUredi

Još od najranijih vremena ljudi su težili da klasifikuju i sistematizuju živi svet koji ih okružuje.Danas biljke i životinje klasifikuju i određuju taksonomi, to jest biolozi koji proučavaju srodničke veze živih bića, pri čemu se međusobno grupišu biljke ili životinje koje pokazuju veći stepen srodnosti.Današnja načela klasifikacije utemeljio je pre 200 godina znameniti švedski naučnik Karl fon Line.

Lineov sistem klasifikacijeUredi

Osnovu svake grupe individue koje se sve međusobno razlikuju, kao što se i mi razlikujemo od ljudi koji nas okružuju.Ali neke jedinke međusobno su veoma slične i one pripadaju istoj vrsti (species), što znači da mogu međusobno da se pare i da stvaraju zdravo potomstvo.Više sličnih vrsta pripada istom rodu (genus ili u množini genera).Vrste istog roda, iako mogu biti veoma slične, međusobno ne mogu da se ukrštaju.Slični rodovi grupisani su u familije (familia) koje sadrže uočljivo slične rodove i vrste; na primer, sve mačke pripadaju jednoj familiji, a svi psi drugoj.

Familije se grupišu u redove (ordo).I psi i mačke spadaju u red zverova, zajedno sa medvedima i lasicama.Svi sisari pripadaju jednoj klasi, a svi gmizavci drugoj.Sve klase zajedno čine razdeo (phylum).Razdeo obuhvata životinje sa nekim osnovnim sličnostima, koje se uglavnom baziraju na posebnosti u građi.Razdeli se dalje grupišu u carstva.Celokupni živi svet naše planete svrstan je u pet carstvaː biljke, životinje, gljive, jednoćelijski organizmi (protisti) i bakterije i modrozelene alge (prokariotski organizmi).

Ponekad se pri klasifikaciji koriste i neke međugrupe, kao što su podrazdeo (subphylum), ili superfamilija, ali i ove grupe zadržavaju osnovne Lineove odrednice.

Primer klasifikacijeUredi

Carstvoː Animalia, uključuje sve životinje.

Razdeoː Hordati, sve životinje koje imaju unutrašnji skelet, od najprostijih morskih tunikata do ljudi.

Podrazdeoː Kičmenjaci, sve životinje sa kičmom.

Klasaː Sisari, sve životinje koje imaju dlaku i hrane mladunce mlekom.

Redː Kopitari, sve životinje koje imaju neparan broj kopitastih prstijuː konji,nosorozi i mnoge izumrle životinje.

Familijaː Familija konja, sve životinje srodne konju od pre 60 miliona godina do danas.

Rodː Rod konja obuhvata životinje sa jednim prstom (kopito) koje su živele od pre 5 miliona godina do danas.Današnji predstavnici su konji, magarci i zebre.

Vrstaː Domaći konj.Obuhvata sve rase konja od ponija do teških i jakih štajerskih konja.