Levi-Čivita simbol

Levi-Čivita simbol predstavlja matematički permutacioni simbol, koji se koristi u tenzorskom računu. Ime je dobio po italijanskom matematičaru Tuliju Levi-Čiviti. U trodimenzionalnom prostoru označava se sa . Nazivaju ga još i antisimetričnim jediničnim tenzorom.

Definicija u trodimenzionalnom prostoruUredi

U trodimenzionalnom prostoru definiše se kao:

 
 
Prikaz Levi-Čivita simbola kao 3×3×3 matrice

tj.   je 1 ako (i, j, k) predstavlja parnu permutaciju brojeva (1,2,3), jednak je −1 u slučaju neparnih permutacija, a jednak je 0 u slučaju da se indeksi ponavljaju. Levi-Čivita simbol može da se napiše i pomoću formule:

 

Definicija u četvorodimenzionalnom prostoruUredi

Definicija u četvorodimenzionalnom prostoru je:

 

U n-dimenzionalnom prostoru Levi-Čivita simbol je:

 

Poopštena formula može da se napiše i kao:

 

SvojstvaUredi

U dve dimenzijeUredi

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

(3)

U tri dimenzijeUredi

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

(6)

Levi-Čivita simbol je povezan sa Kronekerovim delta simbolom:

 

Specijalni slučaj jednačine (4) je:

 

U Ajnštajnovoj notaciji indeks zapisan dva puta znači sumaciju po tom indeksu, pa je jednačina jednostavnijega zapisa:  

U n dimenzijaUredi

 

 

 

 

 

(7)

 

 

 

 

 

(8)

 

 

 

 

 

(9)

 .

PrimeriUredi

Determinanta matrice 3 × 3 može da se zapiše pomoću Levi-Čivita simbola:

 

Na sličan način može da se zapiše i determinanta n × n matrice:

 

Vektorski proizvod dva vektora može da se napiše kao:

 

ili jednostavnije;

 

Pomoću Ajnštajnove notacije dobija se:

 

Prva komponenta je onda:

 .

Isto tako dobija se;

 

Za rotor vektorskoga polja dobijaju se komponente:

 

LiteraturaUredi

  • J.R. Tyldesley. An introduction to Tensor Analysis: For Engineers and Applied Scientists. Longman. 1973. ISBN 978-0-582-44355-6.