Marko Vuković (Foča, 8. maj 1936) srpski je hirurg, profesor medicine i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.[1]

Marko Vuković
Lični podaci
Datum rođenja(1936-05-08)8. maj 1936.(87 god.)
Mesto rođenjaFoča, Kraljevina Jugoslavija

Biografija uredi

Završio je gimnaziju u Foči a potom Medicinski fakultet upisuje u Sarajevu 1962. Završio je specijalizaciju hirurgije 1970, a specijalizaciju ortopedije 1973. u Sarajevu.[1]

Radio je dvadeset godina u Medicinskom centru Foča, od toga deset godina kao direktor regionalne bolnice i šef hirurškoortopedske službe. Doktorsku disertaciju iz oblasti traumatologije pod nazivom „Mehaničke povrede u šumarstvu“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1979. Usavršavao se u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu, Moskvi, Kurganu, Lilu (Francuska) i Brnu (Čehoslovačka). Od 1982. medicinski je direktor hirurških klinika u Sarajevu, sve do rata. Za docenta je izabran 1984. i reizabran 1989. Za vanrednog profesora izabran je 1997, a za redovnog 2002. Predavao je na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, na Fakultetu fizičke kulture u Istočnom Sarajevu i na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju na dodiplomskim i postdiplomskim studijama. Učestvovao je na svim kongresima hirurga i ortopeda u Jugoslaviji. Bio je član organizacionog odbora za dva kongresa, kao i potpredsjednik Jugoslovenskog odbora za primjenu Ilizarov metoda. Bio je predavač za dva kursa za primjenu ASIF metode u traumatologiji u KC Sarajevo, a sada je mentor za specijalizaciju hirurgije i ortopedije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Foči.[1]

Objavio je oko 50 radova u zemlji i inostranstvu, sedam knjiga i dva projekta.[1]

Dobitnik je više društvenih priznanja: Prve nagrade ljekara BiH, Zlatnog drveta JUOT-a i Orden rada drugog reda, Plaketu Opštine Foča 1977, Prva nagrada Društva ljekara BiH 1978, Orden rada sa srebrenim znacima 1980, Zlatno drvo Jugoslovenskog udruženja ortopeda i traumatologa 1990, Hipokratova zakletva, Komora doktora medicine 2010.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 17. marta 2004,[1] a za redovnog 17. marta 2011.[1]

Važniji radovi uredi

 • Problem zaostale luksacije glave radijusa poslije liječenja Monteggia povrede. M. A. 6;237-239.
 • Koštano zglobne manifestacije vibracione bolesti na šaci. Zdravstveni dani Kragujevac, 2;66-70, 1979.
 • Sarkomi tankog crijeva dijece. M. A. 4;165-70, 1980.
 • Povrede jetre. Zbornik kongresa gastroenterologa Jugoslavije, 86-92, 1980.
 • Zatvorene povrede retroperitonealnog dijela duodenuma. A. Chir Jug. II:66-72, 1980.
 • Operativno liječenje preloma kalkaneusa M. A I:66-74, 1980.
 • Kompleksne povrede karlice. A.Chir. 32:613-618, 1985..
 • Penetrantne povrede dijafragme. A.ChirJug. 61-64, 1989.
 • Povrede abdomena u politraumi. Zbornik I Kongresa traumatologa Jugoslavije, 162-178, 1991.
 • Revising Hip Arthroplasty. Acta facultati medicae Naiseansis 43-49, 2007.
 • Prevention of the oseous infections working conditions general surgery. Ac. facultati medicae Naiseansis, 43-49, 2007.
 • Akutna hirurška oboljenja crijeva u djece. Zbornik pedijatrijski dani, str: 80-83, 1976.
 • Zbrinjavanje politraumatizovanih do prijema u bolnicu. Zbornik radova i Kongresa ljekara BiH, str: 661-664, 1977.
 • Korelacija kliničkog i radiološkog nalaza na gornjim ekstremitetima kod šumskih radnika koji rade sa motornom pilom. Zbornik Ortopedsko traumatološki dani Sarajevo, 1975.
 • Rani radiološki znaci obstrukcije crijeva kod djece. Zbornik X Kongresa radiologa Jugoslavije Sarajevo, str: 118-119, Sarajevo, 1976.
 • Uloga opšte bolnice u vanbolničkoj specijalističkoj djelatnosti. Med. arhiv broj 6, bol.32: 321-323, 1978.
 • Mehaničke povrede na radu u šumarstvu i drvnoj industriji. Bilten Med. fakulteta 4/79, Sarajevo, 1979.
 • Povrede šake u šumarstvu i drvnoj industriji. Zbornik Ortopedsko traumatoloških dana Jugoslavije, str: 211-215, Novi Sad, 1979.
 • Sarkom tankog crijeva. Med. arhiv, vol:34: 165-169, 1980.
 • Zatvorene povrede petroperitonealnog dijela duodenuma. Acta chirurgica IUG 29, str: 587-590, 1982.
 • Antibiotska terapija u koštano zglobnoj hirurgiji. Zbornik radova II Kongresa BiH, str: 587-590, 1981.
 • Povrede jetre. Zbornik radova II Kongresa ljekara SR BiH, 1981.
 • Povrede u saobraćaju kao medicinski problem. Zbornik radova III Kongresa ljekara SR BiH, str: 736-740, 1985.
 • Kompleksne povrede karlice. Acta chirurgica Iugoslavica, vol.32: 613-615, Skoplje, 1985.
 • Teškoće i problemi u procjeni tjelesnog oštećenja kod povreda glave i mozga. Zbornik radova cenzora Jugoslavije, str: 1-5, Zagreb, 1988.
 • Liječenje preloma glave radijusa metodom rane rehabilitacije. Med. arhiv, str: 106-110, 1989.
 • Prelomi proksimalnog dijela femura u staračkoj dobi. Zbornik gerontologa SR BiH, ctr: 141-153, Mostar, 1988.
 • Liječenje otvorenih i višefokalnih prijeloma podkoljenice metotom Ilizarov. Acta chirurgica Iugoslavica sur I, str: 349-351, Beograd, 1969.
 • Penetrantne povrede dijafragme. Acta chirurgica Iugoslavica sur I, str. 61-64, Beograd, 1969.
 • Operativno liječenje preloma kalkaneusa. Med. arhiv, vol: II, str: 157-163, 1986.
 • Zbrinjavanje povrede trbuha na Traumatološkoj klinici u Sarajevu sa posebnim osvrtom na povrede slezene. Acta chirurgica Iugoslavica, vol.36, str: 411-415, 1989.
 • Povrede abdomena u politraumi. Zbornik radova I Kongresa traumatologa Jugoslavije, beograd, 1991.
 • Prikaz sto i jednog slučaja operativno liječenih preloma acetabuluma. Med. arhiv, br.2: 12-20, 1990.
 • Indikacija za operativno liječenje preloma u dječjem uzrastu. Med. arhiv, br.3: 4-11, 1989.
 • Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih na području Srpskog Sarajeva u ratnim uslovima. Zbornik II Kongresa ratne medicine, str.11, Banja Luka, 1996.
 • Zbrinjavanje efekata metatarzalnih kostiju metodom slobodnog kortikospnziozbnoz kalema. Zbornik II Kongresa ratne medicine, str.78, Banja Luka, 1996.
 • Zbrinjavanje penetrantnih rana grudnog koša. Zbornik II Kongresa ratne medicine, str.102, Banja Luka, 1996.
 • Izbor laparatomije kod abdominalnih povreda. Zbornik II Kongresa ratne medicine, str.114, Banja Luka, 1996.
 • Entenzopatije. Vaseljenja 7, str. 37-44, 1999.
 • Primjena kompresivno-distrakcionog aparata no Oganesjan-Volkovu u rješavanju posljedica ratnih povreda ekstremiteta i funkcionalni rezultati liječenja ratnih povreda. Zbornik Kongresa ratne medicine sa međunarodnim učešćem, ctr: 39-43, Banja Luka, 2001.
 • Projekat rehabilitacije žrtava rata i drugih osoba sa oštećenjima. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. 1997.
 • Strateški plan razvoja rehabilitacije u zajednici. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. 1998.
 • Organizacija zdravstvene službe u ratu i perspektiva razvoja u miru. RC 15 godina postojanja i razvoja. Banja Luka, 2005.
 • Patološke promjene na stopalu kod dijabetičara. Novi pogledi i tretman ateroskleroze, str. 145-165, Banja Luka, 2007.
 • Prelomi acetabuluma. Operativno liječenje i komplikacije. U Spomenica Boriše Starovića, Banja Luka, 2006.
 • Ljudski resursi i medicina. Naučni sastanak Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2008.
 • Revising Hip Arthroplasty. Acta Facultatis Medicae Naiseansis 43-49, 2007.
 • Preventio of the oseous joint infections working conditions of general surgery. Acta Facultatis Medicae Naiseansis 43-49, 2007.

Djela uredi

 • Ratne povrede ekstremiteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 1997.
 • Artroze- težak problem starih osoba, U Kako živjeti sa starim i bolesnim. CK RS, 1998.
 • Funkcionalna anatomija čovjeka, Udžbenik za studije fizičke kulture i sporta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2002.
 • Funkcionalna anatomija čovjeka, Udžbenik za studije fizičke kulture i sporta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2005.
 • Kako zaštiti kičmu, Fakultet fizičke kulture Istočno Sarajevo, 2006.
 • Traumatologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2009.
 • Sportske povrede i oštećenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2009.

Reference uredi

 1. ^ a b v g d đ „Marko Vuković”. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. 2005. Pristupljeno 5. 9. 2011. 

Spoljašnje veze uredi