Matrica rotacije u linearnoj algebri predstavlja matricu rotacija u Euklidovom prostoru. Npr. matrica rotacije tačaka za ugao θ oko ishodišta (odnosno rotacija koordinatnog sistema za ugao -θ oko koordinatnog početka) u xy-kartezijevom prostoru suprotno kretanju kazaljke na satu data je sa:

Matrice rotacije su ortogonalne matrice sa determinantom jednakom jedinici.

.

Skup takvih matrica dimenzije n čini specijalnu ortogonalnu grupu, poznatu kao SO(n).

Rotacija u dvodimenzionalnom prostoru

uredi

U dvodimenzionalnom prostoru vektor novih koordinata nastalih rotacijom odgovara množenju matrice rotacije i vektora koordinata:

 
 .

Na taj način rotacijom dobijaju se nove koordinate (x',y') rotacijom tačke (x, y):

 ,
 .

Rotacija u trodimenzionalnom prostoru

uredi

Tri osnovne rotacije oko osi x, y i z dane su sa:

 

Opšte rotacije za Ojlerove uglove

uredi

Opšta matrica rotacije u trodimenzionalnom prostoru može da se dobije množenjem matrica rotacije za tri Ojlerova ugla α, β i γ (y-x-z konvencija za Ojlerove uglove):

 

U slučaju rotacije za uglove  ,  ,   oko osi Z, X, Z (Z, X, Z konvencija) dobija se:

 
 

Lijeva teorija

uredi

Skup matrica rotacije dimenzije n čini Lijevu grupu zvanu specijalna ortogonalna grupa, poznatu kao SO(n). Sa svakom Lijevom grupom povezana je Lijeva algebra, tako da u ovom slučaju imamo Lijevu algebru:

 

Lijeva algebra u trodimenzionalnom prostoru :  ima tri generatora:

 

Lijeve zagrade tih operatora zadovoljavaju sledeće relacije:

 

Proizvoljna matrica u Lijevoj algebri može da se opiše pomoću tri generatora kao:

 

Literatura

uredi