Međunarodni računovodstveni standard 7

MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine

Informacije o tokovima gotovine jednog preduzeća pomažu korisnicima finansijskih izveštaja tako što im pružaju osnovu za ocenjivanje sposobnosti preduzeća da ostvari gotovinu i gotovinske ekvivalente, kao i potrebu preduzeća za korišćenjem tih tokova gotovine. Ekonomske odluke koje donose korisnici zahtevaju prethodnu procenu sposobnosti preduzeća da stvori gotovinu i gotovinske ekvivalente, kao i vremenski okvir i izvesnost njihovog stvaranja. Cilj ovog standarda je da obezbedi dostavljanje informacija o istorijskim promenama u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preduzeća putem izveštaja o tokovima gotovine u okviru poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Preduzeće sastavlja Izveštaj o tokovima gotovine u skladu sa zahtevima ovog standarda i prikazuje ga kao sastavni deo svojih finansijskih izveštaja.