Muzička figura je forma koja se u muzičkom delu mnogo puta ponavlja, uz to zadržavajući približno isti oblik ili makar isti raspon između prvog i poslednjeg ili najvišeg i najnižeg tona. Najčešće se sreću u sporednim glasovima ili u eksplicitnoj ulozi davanja harmonijske ili ritmičke podloge delu. Harmonijska podloga se stvara tako što se neki akord razdvoji na tonove i jednolično ritmizuje, dok su ritmičke figure najizraženije kod igara npr. poloneze ili tango.