Narodna skupština Kraljevine SHS 1925—1926.

Redovni saziv Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za 1925/1926. godinu je održan od 20. oktobra 1925. do 19. oktobra 1926.

Redovni saziv za 1925/1926.Uredi

20. oktobra 1925. Narodna skupština sastala se y prvi redovan saziv i odmah konstituisala, pa je za predsednika Narodne skupštine bio izabran Marko Trifković, za I potpredsednika dr. Nikola Subotić, za II potpredsednika dr. Stanko Šibenik, a za sekretare bili su izabrani Stjepo Kobasica, Rude Bačinić, Stojadin Pavlović i Josip Zagorac. 12. juna 1926. za II potpredsednika na mesto dr. Šibenika bio je izabran Josip Pasarić. Dan posle izvršenog konstituisanja sednice skupštinske otvorene su čitanjem ukaza, a posle toga je izvršen i izbor stalnih skupštinskih odbora.

17. novembra y vladu Nikole Pašića, kao ministar prosvete, ušao je Stjepan Radić, predsednik Hrvatske seljačke stranke koji je malo pre toga vremena bio aboliran od optužbe koja je protiv njega vođena kod Sudbenog stola y Zagrebu. Skupština je za to vreme nastavila zakonodavni rad, do meseca aprila, kada je nastupila duga ministraska kriza y toku koje je vlada Nikole Pašića podnela ostavku, a novu vladu obrazovao je 15. aprila 1926. Nikola Uzunović. Kabinet Nikole Uzunovića bio je koalicioni, Narodne radikalne i Hrvatske seljačke stranke, y kome je ova poslednja imala pet portfeja. Nedelju dana docnije vlada Nikole Uzunovića podnela je ostavku, ali je vladu ponovo obrazovao Uzunović sa predstavnicima Hrvatske seljačke stranke, no sada y njoj nije bilo šefa stranke Stjepana Radića.

Tokom ovoga saziva, Narodna skupština raspravila je pitanje optužbe protiv dr. Ede Lukinića, bivšeg ministra pravde, koji je bio oslobođen odgovornosti i nije stavljen pod optužbu, a sem toga je bio izabran i jedan anketni odbor kome je stavljeno y dužnost da izvidi zloupotrebe koje su se događale pri državnim nabavkama.[1]

Doneti zakoniUredi

Do 19. oktobra 1926, kada je ovaj redovni saziv zaključen čitanjem ukaza, Narodna skupština je donela sledeće zakone: zakon o invalidima; zakon o budžetskim dvanaestinama decembar 1925—mart 1926; zakon o Svetskoj poštanskoj konvenciji; * zakona o poštanskim čekovima i virmanskom prometu; zakon o osnivanju Zemaljske zanatske banke; zakon o eksploataciji državnog plovnog parka; zakon o osiguranju osoblja ministarstva vojske i mornarice; budžet prihoda i rashoda za 1926/1927 godinu; Finansijski zakon za 1926/1927 godinu; zakon o trgovinskom ugovoru sa Austrijom; zakon o produženju roka za kratki postupak za izjednačenje zakonodavstva y zemlji; * čl. 289 Finansijskog zakona; zakon o konvenciji o stočnim i zaraznim bolestima između Jugoslavije i Italije; * čl. 393 Versajskog ugovora; zakon o ugovoru sa Sjedinjenim američkim državama, o regulisanju ratnog duga; zakon o valorizaciji; * čl. 234 zakona o činovnicima; zakon o specijalnim konvencijama sa Italijom; * čl. 89 Finansijskog zakona za 1926/1927 godinu; i ** zakona o stanovima.[1]

IzvoriUredi

Prethodnik:
Vanredni saziv za 1925.
Narodne skupštine Jugoslavije

19251926

Naslednik:
Redovni saziv za 1926/1927.