U geometriji, oval ili ovoid (od latinskog ovum, jaje) je svaka kriva koja podseća na jaje ili na elipsu. Za razliku od drugih krivih, izraz oval nije dobro definisan, i mnoge različite krive se često nazivaju ovalima. Ove krive imaju sledeće zajedničke osobine:

  • diferencijabilne su (glatke), proste (ne presecaju same sebe), konveksne, zatvorene, i u ravni;
  • njihov oblik ne odstupa previše od kruga ili elipse, i
  • imaju barem jednu osu simetrije.
Ovaj oval sa samo jednom osom simetrije podseća na kokošje jaje.
Potpuno zaobljen pravougaonik, koji se sastoji od dva kongruentna polukruga i dve jednake paralelne linije se često naziva ovalom.
Oval sa dve ose simetrije.

Nekoliko primera ovala se nalaze na slikama sa desne strane. Na prvoj slci, polukrug je spojen sa polovinom elipse, dok su na drugoj slici dva polukruga spojena dvema pravim linijama. Moguće su i drugačije konstrukcije.