Optička vidljivost

Optička vidljivost je termin koji se koristi npr. u telekomunikacijama. Bukvalno značenje je da se iz jedne tačke vidi druga tačka tj. da se može povući prava linija.

Optička vidljivost je uslovljena zakrivljenošću zemaljske kugle ali takođe zavisi od konfiguracije terena. Pojedine vrste telekomunikacionih uređaja, pre svega u oblasti radio sistema zahtevaju da između dva uređaja - dve antene postoji optička vidljivost. Povećanje optičke vidljivosti se postiže postavljanjem antena na planinske vrhove ili u ravnici, na visoke antenske stubove.