Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje, površine 50.650 ha je zaštićeno močvarno područje u Hrvatskoj između gradova Siska i Stare Gradiške koje se nalazi u aluvijalnoj ravni reke Save i njene pritoke Lonje koja pre ušća u Savu teče paralelno sa njom i odvaja se u dva rukavca (Stara Lonja i Trebež). Park prirode čine tri polja: Lonjsko, Mokro i Poganovo. Lonjsko polje je upisano na listu Ramsarskih područja 3. februara 1993. godine. Park prirode Lonjsko polje je 1. februara 2005. godine predložen za upis na listu Svetske baštine kao mešovito prirodno i kulturno dobro[1].

Aluvijalna poplava, Lonjsko polje
Lonjsko polje
Konji posavci u parku prirode Lonjsko polje

Prirodne odlike uredi

Najznačajniji ekološki element u Parku prirode Lonjsko polje su poplave koje se mogu dogoditi u bilo koje doba godine, zbog specifičnog prostornog rasporeda vodotokova. Vodni talasi su često veliki i park prirode ima vrlo važnu ulogu za odbranu od poplava u području na kome se nalazi gde se prepliću staništa tipična za poplavljena područja kao što su vlažne šume, travnjaci, livade, močvarna staništa, ali i jarci i kanali, kao rezultat dugogodišnjeg ljudskog uticaja. Područje parka od oko 12.000 ha pašnjaka koristi se za ispašu s velikom koncentracijom autohtonih vrsta (konj posavac, slavonsko-sremsko sivo goveče, turopoljska svinja).

Tri ornitološka rezervata Krapje Đol, Rakita i Dražiblato su doprinela da ovo područje bude proglašeno od izuzetnog značaja za ptice (Important Birds Area - IBA) u skladu sa Direktivom o pticama EU. Između ostalih ovde se nalaze sledeće vrste ptica: bela roda, čaplja kašikara, orao belorepan (Haliaeetus albicilla), divlja patka, obični mišar (Buteo buteo), prdavac (Crex crex), mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), kao i ugrožene vrste: stepski soko (Falco cherrug), patka njorka (Aythya nyroca) i dr. U parku prirode se nalazi i selo Čigoč u kom većina kuća ima „svoje” gnezdo roda, zbog čega je 1994. godine proglašeno za „evropsko selo roda”[2].

Pored ptica u ovom parku prirode imaju stanište i sledeće životinje: vidra, oštrouhi slepi miš (Myotis bechsteinii), barska kornjača (Emys orbicularis), šumska gatalinka (Hyla arborea), mrmoljak (Triturus dobrogicus); ribe: umbra (Umbra krameri), kečiga (Acipenser ruthenus), pastrmka (Hucho hucho), zrakoperka (Cobitis elongata), šaran (Romanogobio uranoscopus), belica plotica (Rutilus pigus), balavac prugasti (Gymnocephalus schraetser), mali vretenar (Zingel streber); insekti: leptiri Lycaena dispar, Carabus intricatus i ugrožena strižibuba (Rosalia alpina).

Spoljašnje veze uredi

Izvori uredi

  1. ^ Park prirode Lonjsko polje, preliminarna lisa Svetske baštine UNESCO-a preuzeto 11. januara 2014.
  2. ^ Čigoč - evropsko selo roda, Blic 25. juna 2013.
45° 40′ 01″ S; 16° 22′ 48″ I / 45.66695422° S; 16.37999093° I / 45.66695422; 16.37999093