Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu[1] (skraćeno PFUUB) je visokoškolska ustanova osnovana 2001. godine pod nazivom Fakultet za poslovno pravo. Godine 2002. počinje sa radom u sastavu Univerziteta Union. Registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije od 1. novembra 2001.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Zgrada na Novom Beogradu
Bivše imeFakultet za poslovno pravo (2001—2005)
Moto„Da učite i naučite u prijateljskom okruženju”
Tipprivatni
Osnivanje1. novembar 2001. god.; pre 22 godine (2001-11-01)
AfilijacijaUniverzitet Union
DekanVioleta Beširević
LokacijaBeograd, Srbija
44° 49′ 50″ S; 20° 24′ 29″ I / 44.830554° S; 20.408095° I / 44.830554; 20.408095
ČasopisPravni zapisi
Veb-sajtpravnifakultet.edu.rs

Misija i cilj uredi

Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona.

Osnovne vrednosti uredi

Prenoseći studentima i studentkinjama pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.

Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda.

U svakodnevnom radu Fakulteta se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada među zaposlenima i studentima.

Konačno, Fakultet stimuliše, kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

Prednosti fakulteta uredi

 
Pravni fakultet

Kada diplomirani student sklopi korice indeksa, u njemu je od ukupnog broja izučenih disciplina više pravnih predmeta negoli što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Pravni fakultet Univerziteta Union[2][3]u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EU,medijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd.

Studijski programi su koncipirani i usaglašeni sa odgovarajućim programima evropskih fakulteta.

Na Fakultetu predaju eminentni profesori i istaknuti pravni stručnjaci iz prakse uključujući prof. dr h.c. Vladimira Vodinelića, prof. dr Vesnu Rakić-Vodinelić, prof. dr emeritus Momčila Grubača, prof. dr Dragoljuba Popovića, prof. dr Jakova Radišića, prof. dr Zorana Ivoševića kao gostujućeg profesora, prof. dr Bogoljuba Milosavljevića, prof. dr Dušana Kitića, prof. dr Zlatka Stefanovića i dr.

Prepoznatljiv doprinos u nastavi daje i grupa mladih nastavnika koja se školovala na prestižnim inostranim fakultetima kao što su London School of Econimics, Sorbonne, Columbia University, Central European University, University of Connecticut, University of Leicester i dr.

Nastavnici ovog fakulteta predstavljaju Srbiju u radnim telima UN, Saveta Evrope i evropskim stručnim organizacijama. Profesor ovog fakulteta je i prvi sudija predstavnik Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava – prof. dr Dragoljub Popović.

Kamernom prirodom Fakultet obezbeđuje uzornu dostupnost profesora i asistenata studentima.

Studije uredi

 
Ulaz u fakultet

Fakultet vrši upis na:

  • studije prvog stepena (osnovne akademske studije),
  • studije drugog stepena (diplomske akademske studije) MASTER,
  • specijalističke akademske studije i
  • studije trećeg stepena (doktorske akademske studije)

Osnovne studije uredi

Osnovne studije traju tri ili četiri školske godine. Okončavaju se kada student/kinje položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 180 ili 240 ESP bodova. Okončanjem osnovnih studija student stiče akademski naziv: pravnik ili diplomirani pravnik.

Svrha ovog studijskog programa je da se studenti/kinje osposobe za profesiju pravnika. Sačinjen je tako da uključuje različite pravne i prateće discipline potrebne ne samo da bi se razumelo pravo i njegova uloga u društvu, već i da bi se razvile sposobnosti kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava. Pored teorijskog, doktrinarnog i normativnog izučavanja prava, studenti/kinje stiču praktična znanja i iskustva kroz saradnju sa različitim institucijama i obavljanje stručne prakse.

Na prvoj godini studija izučavaju se samo obavezni predmeti, dok se od druge godine studije uvode izborni predmeti. Predmet koji nije izabran kao izborni na jednoj godini može se izabrati kao izborni na narednoj, uz ostale ponuđene na toj godini. Ovakva struktura studijskog programa osigurava sa jedne strane, da svi studenti steknu čvrstu zajedničku osnovu pravničkog znanja, a sa druge ostavlja mogućnost da studenti/kinje izučavaju oblasti prava za koje su više zainteresovani i za koje postoje posebne društvene potrebe. To im omogućava i da se u kasnijem usavršavanju – na diplomskim i postdiplomskim studijama – specijalizuju za specifično područje prava.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Pored toga, studenti/kinje se u okviru pojedinih predmeta obučavaju i na praksi u sudovima, organima državne uprave, advokatskim kancelarijama, naučnim institutima i pravnim klinikama. Studenti/kinje fakulteta učestvuju na takmičenjima iz simulacije suđenja, odnosno drugih načina odlučivanja, čime dobijaju priliku da primene i provere znanja stečena iz pojedinih predmeta ili grupa predmeta. Studenti/kinje se uče pravničkim veštinama, kao i tehnikama pisanja pravnih akata. Konačno, podstiče se samostalni rad studenata putem izrade seminarskih radova, uz nadzor i individualnu pouku mentora. Sve ove aktivnosti vrednuju se kao predispitne obaveze, u skladu sa studijskim programom.

Studenti/kinje treće ili četvrte godine (u zavisnosti od studijskog programa) stiču status apsolventa po završetku školske godine, odnosno 30. septembra tekuće godine.

Narednih 6 meseci – do 31. marta naredne godine – a od 1. aprila se plaća četvrtina školarine za narednih 6 meseci. Apsolventski staž se može produžiti za period od najduže dve godine.

Master studije uredi

Master studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se naziv diplomirani pravnik – master, sa označenjem smera. Studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za profesiju diplomiranog pravnika – mastera, za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, kao i za polaganje pravosudnog ispita.

U okviru jednog studijskog programa diplomskih studija, studenti mogu birati između dva modula – međunarodno privrednopravnog i evropskog prava. Nekoliko predmeta su zajednički za oba modula i oni daju studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje master rada i čvrstu osnovu znanja iz oblasti koje su od ključnog značaja za razumevanje razvoja pravne nauke i prakse u modernom društvu. Moduli su određeni tako da obuhvataju najaktuelnije oblasti prava i zadovolje potrebe za stručnjacima sa jasno profilisanim teorijskim i praktičnim znanjima.

Zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni predmeti sa modula u letnjem, tako da se ostavlja dovoljno vremena za pisanje master rada u toku letnjeg semestra, a studentima je prethodno data teorijska i metodološka osnova za njegovu izradu.

Nastava se sastoji od predavanja i vežbi. Na vežbama se posebna pažnja posvećuje praktičnoj primeni propisa na konkretne slučajeve, u cilju obučavanja studenata i za pravnu analizu i za postupanje u predmetima. U okviru predavanja i vežbi studenti se podstiču da koriste stručnu literaturu, propise i sudsku praksu i Internet baze podataka na stranim jezicima. Ovakav pristup studentima olakšava pisanje master rada, kao i praktičan rad u savremenom višejezičnom društvenom i pravnom okruženju.

Na master studijama se izrađuje i završni – master rad – koji donosi 20 ESPB.

Specijalističke studije uredi

Specijalističke akademske studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se akademski naziv: specijalista akademskih studija sa označenjem smera, a studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, a naročito za praktičan rad iz oblasti koje su izučavane tokom specijalističkih studija. Fakultet organizuje specijalističke studije u dva modula – javno beležništvo i medicinsko pravo.

Određeni broj predmeta zajednički je za oba modula. Izučavanje ovih predmeta daje studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje specijalističkog rada, kao i čvrstu osnovu znanja iz oblasti ljudskih prava, koja je od izuzetnog značaja u teoriji i praksi modernog prava. Moduli u okviru studijskog programa su određeni tako da omogućavaju usmeravanje u izučavanju dve grupe predmeta za kojima postoji naročito izražena društvena potreba – javno beležništvo i medicinko pravo. U okviru svakog modula ponuđena su po tri predmeta. Studenti su takođe obavezni da tokom studija izrade završni specijalistički rad. Kao i na master studijama, zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni u letnjem, a nastava se sastoji od predavanja i vežbi.

Doktorske studije uredi

Nastava na doktorskim studijama traje 6 semestara. Studije se vrednuju sa 180 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Okončanjem svih nastavnih obaveza i odbranom doktorske disertacije se stiče pravo na promociju u naučni stepen doktora nauka.

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ „Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu”. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu - Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (na jeziku: slovenački). Pristupljeno 2022-05-17. 
  2. ^ Radosavljevic, Nemanja. „Početna”. Univerzitet UNION - Beograd (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2022-05-17. 
  3. ^ „Kako doći do Pravni Fakultet Univerziteta Union u Novi Beograd pomoću Autobus, Voz ili Tramvaj?”. moovitapp.com (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2022-05-17. 

Spoljašnje veze uredi