Prebivalište

Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi. Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van svog prebivališta. Osnovni kriterijum za razlikovanje prebivališta od boravišta jeste namera lica za trajno ili privremeno vezivanje uz konkretno određeno mesto. Ova materija regulisana je Zakonom o prebivalištu i boravištu građana. Prebivalište (domicil) služi kako bi birač mogao da ostvaruje svoje biračko pravo u mestu svog prebivališta, a poreski obveznik je dužan da nastanak poreske obaveze prijavi nadležnom poreskom organu prema sedištu ili prebivalištu.

Razlikujemo zakonski i nužni domicil. Nužni se zasniva nezavisno od volje lica, po sili zakona. Zakonski domicil primenjuje se za vojna lica, sudije, maloletnu decu i dr. Prijavljivanje prebivališta i promena adrese stana izvršiće se u roku od 8 dana od dana nastanjenja, odnosno promene adrese stana. Odjavljivanje prebivališta građanin je dužan da izvrši pre njegovog napuštanja. Građani koji borave van mesta svog prebivališta duže od 15 dana, a ne koriste usluge smeštaja ugostiteljskih objekata, dužni su da prijave boravište i da se neposredno pre odlaska odjave. Ukoliko lice namerava da boravi u inostranstvu duže od 60 dana, dužno je da pre odlaska prijavi odlazak u inostranstvo. Navedene prijave i odjave prebivališta i boravišta podnose se opštinskom organu unutrašnjih poslova, a u mestu van sedišta opštine - mesnoj kancelariji, koja ih bez odlagnja dostavlja opštinskom organu unutrašnjih poslova. Prijavljivanje, odnosno odjavljivanje vrši se na obrascu koji pored podataka iz lične karte sadrži još i pol, zanimanje, mesto i adresu na koju se prijavljuje i ime stanodavca, zatim i mesto i adresu ranijeg prebivališta i mesta u koje se odlazi.


Samostalni ugostitelji i lica koja pružaju usluge smeštaja turistima i drugim licima dužni su da, ukoliko usluge smeštaja ne obavljaju posredstvom ugostiteljskih i turističkih organizacija, primljene prijave i odjave boravišta dostave odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, opštinskom organu unutrašnjih poslova. I građani koji primaju na stanovanje lica koja su obavezna da prijave prebivalište ili promenu adrese stana odnosno boravišta, dužni su da se staraju da ta lica budu prijavljena. Kontrolu u vezi sa primenom propisa o prijavljivanju i odjavljivanju prebivališta i boravišta građana, vrše organi unutrašnjih poslova. Evidencije se vode jedinstveno za celu teritoriju grada sa više opština. Prebivalište građana i promena adrese stana evidentira se u evidenciju o izdatim ličnim kartama