Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области геологије и рударств

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti geologije i rudarstva u Srbiji. Prva katedra za mineralogiju i geologiju osnovana je 1880. godine na Velikoj školi u Beogradu, i od tada je počeo samostalni razvoj i stvaranja prvih kadrova iz geologije u Srbiji.

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Zgrada Rudarsko-geološkog fakulteta u Đušinoj ulici br. 7
Tipdržavni
AfilijacijaUniverzitet u Beogradu
Dekanprof. dr Biljana Abolmasov
Broj studenata1500
Broj odseka2 (Geološki i Rudarski)
LokacijaBeograd, Srbija
Veb-sajthttp://www.rgf.bg.ac.rs
http://www.rgf.rs

Rudarsko-geološki fakultet osnovan je 13. marta 1946. godine, i taj dan se slavi kao Dan Rudarsko-geološkog fakulteta. Tada je, na Tehničkom fakultetu u Beogradu osnovan Rudarski odsek, sa Odeljenjem za geologiju i Odeljenjem za rudarstvo. Odsek za geologiju 1949. godine prerasta u Geološki fakultet. Geološki i Rudarski fakultet se 1952. godine useljavaju u zgradu u Đušinoj 7 u Beogradu, gde se fakultet i sada nalazi. Rudarski i Geološki fakultet se 1956. godine definitivno spajaju u jedinstven Rudarsko-geološki fakultet, sa dva odseka: Rudarskim i Geološkim.

Organizacija uredi

Rudarsko-geološki fakultet čine dve nastavno naučne jedinice: Rudarski odsek i Geološki odsek.

Fakultet je pravno lice sa statusom visokoškolske jedinice u sastavu Univerziteta u Beogradu, čime je njegova osnovna delatnost obrazovanje stručnjaka na prvom, drugom i trećem stepenu studija u okviru studijskih programa.

Fakultet raspolaže prostorom za rad i nastavu na dve lokacije koje se nalaze van glavnog sedišta i to:

 • u Kameničkoj ulici br. 6 (zgrada Ekonomskog fakulteta), koji koriste Departman za istorijsku i dinamičku geologiju i Departman za paleontologiju,
 • Studentski trg br. 16 (zgrada Prirodnomatematičkog fakulteta), koji koristi Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju.

Upravu fakulteta čine:

 • Dekan - prof. dr Biljana Abolmasov;
 • Prodekan za nastavu - prof. dr Radule Tošović;
 • Prodekan za finansije - prof. dr Aleksandar Milutinović ;
 • Prodekan za naučnoistraživački rad - prof. dr Aleksandar Cvjetić.

Studentski parlament je organ Rudarsko-geološkog fakulteta putem kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu. Trenutni predsednik Studentskog parlamenta je Ognjen Kočević. Parlament je organizaciono i funkcionalno povezan sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu.

U okviru Rudarsko-geološkog fakulteta postoje sledeće posebne jedinice:

 • Školski rudnik na Avali
 • Zbirka minerala i stena
 • Geološko-paleontološka zbirka
 • Zbirka uzoraka mineralnih sirovina
 • Zbirka ukrasnog kamena
 • Zbirka rudarskih eksponata
 • Računarski centri
 • Biblioteke

Na Fakultetu postoje brojne laboratorije i centri:

 • Centar za daljinsku detekciju i GIS
 • Centar za energetiku
 • Centar za menadžment u rudarstvu
 • Centar za miniranje
 • Centar za zaštitu životne sredine u rudarstvu

Rudarski odsek uredi

Na osnovnim studijama Rudarskog odseka postoje tri studijska programa, sa odgovarajućim modulima (usmerenjima). Osnovne akademske studije traju četiri godine, diplomske akademske studije jednu godinu, a doktorske studije 3 godine. Prve dve godine osnovnih akademskih studija su zajedničke za sve studijske programe. U trećoj godini nastava se odvija po studijskim programima, a u četvrtoj po modulima. Studijski programi i moduli na Rudarskom odseku su:

 • Rudarsko inženjerstvo
 1. Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 2. Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 3. Podzemna gradnja
 4. Rudarska merenja
 5. Mehanizacija u rudarstvu
 6. Priprema mineralnih sirovina
 • Inženjerstvo nafte i gasa
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine

Geološki odsek uredi

Na osnovnim studijama Geološkog odseka postoje četiri studijska programa, a u okviru njih odgovarajuća usmerenja. Studijski programi na Geološkom odseku su:

 • Geologija (3+2)
 1. Geologija
 2. Paleontologija
 3. Mineralogija i kristalografija
 4. Petrologija i geohemija
 5. Ekonomska geologija

Doktorske akademske studije su organizovane na četiri studijska programa, od kojih moduli postoje samo u okviru studijskog programa Geologija:

 • Geologija
 1. Geologija
 2. Paleontologija
 3. Mineralogija
 4. Kristalografija
 5. Petrologija i geohemija
 • Geotehnika
 • Hidrogeologija

Upis studija uredi

Odluku o raspisivanju, uslove i sadržaj konkursa za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu donosi Senat univerziteta u skladu sa Statutom univerziteta. Za svaku školsku godinu Veća Rudarskog, odnosno Geološkog odseka, utvrđuju predlog broja studenata koji se može upisati na osnovne akademske i strukovne studije i broj studenata koji se upisuju na teret budžeta ili se sami finansiraju. Ovaj predlog Nastavno-naučno veće fakulteta prosleđuje Univerzitetu u Beogradu.

Upis na studijske programe na Geološkom odseku po departmanima vrši se od prve godine. Kandidati u svojim prijavama obavezno navode želje za upis četiri studijska programa po prioritetu, kao i prednosti koju daju za upis na studijske programe na teret budžeta ili samofinansirajućih studija na studijskom programu iskazanog pod prioritetom.

Upis na studijske programe na Rudarskom odseku vrši se od treće godine.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže po sopstvenom izboru prijemni ispit iz najmanje jednog, a najviše dva od sledećih predmeta: matematika, fizika, hemija. Ako kandidat polaže prijemni ispit iz dva predmeta, za utvrđivanje rang liste računa se onaj na kojem je osvojio više bodova.

Spoljašnje veze uredi