Silicijum-dioksid (SiO2), pesak, je bela praškasta materija i javlja se u tri alotropske modifikacije: kvarc, tridimit i kristobalit. Svaka od ove tri modifikacije sastoji se od još dve (α i β).

Silicijum-dioksid
Nazivi
Drugi nazivi
Identifikacija
ECHA InfoCard 100.028.678
E-brojevi E551 (regulator kiselosti, ...)
MeSH Silicon+dioxide
Svojstva
SiO2
Molarna masa 60,1
Agregatno stanje bela praškasta čvrsta supstanca
(kada je čista)
Gustina 2,2 g/cm³
Tačka topljenja 1650 (±75) °C
Tačka ključanja 2230 °C
0.012 g u 100mL
Struktura
Oblik molekula (orbitale i hibridizacija) tetraedar
Opasnosti
R-oznake R42 R43 R49
S-oznake S22 S36 S37 S45 S53
NFPA 704
NFPA 704 four-colored diamondKod zapaljivosti 0: Neće goreti (npr. voda)Zdravstveni kod 0: Izlaganje pod stanjem vatre ne bi predstavljalo opasnost osim one običnog gorljivog materijala (npr. natrijum hlorid)Kod reaktivnosti 0: Normalno stabilan, čak i pod stanjem izloženosti vatri; nije reaktivan s vodom (npr. tečni azot)Special hazards (white): no code
0
0
0
Tačka paljenja nije zapaljiv
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni
Silicijum-sulfid
Drugi katjoni
Ugljen-dioksid
Germanijum-dioksid
Klaj(IV)-oksid
Olovo(IV)-oksid
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25°C [77°F], 100 kPa).
Reference infokutije

Silicijum-dioksid je još poznat pod imenima:

  • Silicijum (IV) oksid
  • Kvarc
  • Kremen

Molarna masa Silicijum-dioksida je 60,1 g/mol, gustina 2.2 g/cm3, tačka topljenja 1650 (±75) °C, tačka ključanja 2230 °C i rastvorljivost 0.012 g u 100 g. CAS registarski broj mu je 7631-86-9.

Hemijske osobine uredi

Silicijum-dioksid je je dosta inertan, ne reaguje sa kiselinama, osim sa fluorovodoničnom (HF). Topi se u alkalnim hidroksidima, bazama i prelazi u rastvorljive silikate:

SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O

Kiselina koja odgovara silicijum-dioksidu naziva se ortosilikatna kiselina ali se ne može dobiti rastvaranjem u vodi, već hidrolizom silicijum tetrahlorida:

SiCl4 + 4 H2O → H2SiO4 + 4 H+ + 4 Cl-

Ova kiselina je u monomolekularnom obliku i stabilna je na pH vrednosti od 3,2. Na nižim ili višim pH vrednostima počinje da se polimerizuje.

Soli silikatnih kiselina se nazivaju silikati. Alkalni silikati su rastvorljivi u vodi. Polimerizovana silikatna kiselina prelazi u gel, čijim sušenjem nastaje silikagel.

Upotreba uredi

Silicijum-dioksid je jedna od osnovnih komponenti za proizvodnju stakla. Važnu grupu minerala čine silikatni minerali. Zamenom OH-grupa u silikatnoj kiselini organskim radikalima, moguće je kontrolisati reakciju kondenzacije, pri čemu nastaju polimerni spojevi čije su strukture slične ketonima R2C=O, pa se nazivaju silikoketoni ili silikoni.

Spoljašnje veze uredi