Pod termičkom obradom se podrazumeva termički (termalni) tretman metalnog materijala (legure) u cilju postizanja željenih mehaničkih osobina. Termička obrada se izvodi u oblasti temperatura na kojima se materijal nalazi u čvrstom stanju. Termička obrada materijala se vrši u posebnim pećima koje mogu biti: 1)komorne; 2)tunelske; 3)jamske. Nakon zagrevanja u tim pećima vrši se kontrolisano hlađenje. Sredstva za rashlađivanje mogu biti: 1)kade sa vodom; 2)kade sa uljem; 3)kade sa olovom.

Peć za termičku obradu zagrejana na 980°C

Kod čelika na primer postoje sledeći tipovi termičke obrade:

Termičke obrade čelika bez faznih transformacija:

Termičke obrade čelika sa faznim transformacijama:

Termohemijske obrade:

Spoljašnje veze Uredi