Tipska vrsta (lat. species typica) u zoološkoj nomenklaturi je vrsta čije ime se smatra trajno taksonomski povezano sa rodom ili podrodom, odnosno vrsta koja sadrži tipski biološki primerak/e odgovarajuće vrste.[1] Sličan koncept upotrebljava se na nadrodovske rangove zvane tipski rod.

U botaničkoj nomenklaturi ovi termini nemaju formalni status po kodeksnoj nomenklaturi ali se ponekad pozajmljuju iz zoološke nomenklature. U botanici tipski rod je uzorak – primerak ili, ređe, ilustacija - koji je ujedno i tipska vrsta. Ime vrste koja ima taj tip takođe se može nazvati tipskim imenom roda. Imena rodova i porodica, različite podgrupe ovih rangova, i imena višeg ranga zasnovanih na imenima roda, imaju takve tipove.[2]

U bakteriologiji za svaki rod određena je tipska vrsta.[3]

Svaki imenovani rod ili podrod u zoologiji, bilo da je trenutno priznat kao važeći, teoretski je povezan sa tipskom vrstom. U praksi, međutim, u starijim publikacijama postoji ostatak netipiziranih imena, kada nije bilo potrebno navesti tip.

Zoologija uredi

 
Puž Monacha cartusiana, tipska vrsta roda Monachae

Tipska vrsta je i koncept i praktični sistem koji se koristi u klasifikaciji i nomenklaturi (imenovanju) životinja. Tipska vrsta predstavlja referentnu vrstu i samim tim i osnov za određeno ime roda. Kad god jedan takson koji sadrži više vrsta mora biti podeljen na više rodova, tipska vrsta automatski dodeljuje ime prvobitnog taksona jednom od novih taksona, onom koji uključuje tipsku vrstu.

Termin „tipska vrsta” je regulisan u zoološkoj nomenklaturi članom 42.3 Međunarodnog kodeksa zoološke nomenklature, kojim se definiše tipska vrsta kao nosilac imena roda ili podroda („ime rodne grupe”).

U rečniku tipska vrsta je definisana kao:

„Nominalna vrsta koja nosi ime nominalnog roda ili podroda”.[4]

Tipska vrsta trajno pripisuje zvanično ime (generičko ime) rodu, tako što obezbeđuje samo jednu vrstu unutar tog roda za koju je ime roda trajno vezano (tj. rod mora da uključuje tu vrstu ukoliko nosi to ime). Naziv vrste je, u teoriji, fiksiran za tipski primerak.

Na primer, tipska vrsta za rod puževa Monachae je Monacha cartusiana. Taj rod se trenutno nalazi u porodici Hygromiidae. Tipski rod za tu porodicu je rod Hygromia.

Koncept tipske vrste u zoologiju je uveo Pjer Andre Latrel (franc. Pierre André Latreille).[5]

Citati uredi

Međunarodni kodeks zoološke nomenklature navodi da uvek treba navesti originalno ime (binomen) tipske vrste. Primer se daje u članu 67.1. Astacus marinus Fabricius, 1775 je kasnije označen kao tipska vrsta roda Homarus, čime mu je dato ime Homarus marinus (Fabricius, 1775). Međutim, tipsku vrstu Homarus uvek treba navesti koristeći originalno ime, odnosno Astacus marinus Fabricius, 1775. Iako Međunarodni kodeks nomenklature za alge, gljive i biljke ne sadrži istu eksplicitnu izjavu, primeri jasno pokazuju da se koristi originalno ime, tako da tipske vrste za ime roda ne moraju da imaju ime u okviru tog roda. Tako u članu 10, stav 3, za tipsko ime roda Elodes se navodi ime tipske vrste Hypericum aegypticum, a ne ime tipske vrste Elodes aegyptica (Elodes se sada ne smatra posebnom od Hypericum-a.)

Reference uredi