Turistička organizacija Srbije

Turistička organizacija Srbije (skraćeno TOS) je zvanična institucija za promociju turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu. Osnovana je 1994. godine.[1]

Turistička organizacija Srbije
Datum osnivanja1994. god.; pre 30 godina (1994)
SedišteBeograd, Srbija
Veb-sajtwww.serbia.travel

Istorija uredi

Zakonom o turizmu iz 1994. godine osnovana je Turistička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike. Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet. TOS je prisutan na svim većim svetskim sajmovima turizma, sarađuje sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija, Dunavska turistička komisija, Dunavski centar za kompetenciju, Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera i ICCA. Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.[2]

Sedište uredi

Sedište TOS-a je u Beogradu.[3]

Organi TOS-a uredi

Organi upravljanja, nadzora i rukovođenja su:

  • upravni odbor;
  • nadzorni odbor;
  • direktor

Organi TOS-a se imenuju na period od četiri godine.

Upravni odbor ima pet članova i vrši sledeće poslove:donosi statut TOS; donosi poslovnik o svom radu; usvaja godišnji program rada sa finasijskim planom; usvaja godišnji izveštaj o poslovanju i završni račun; donosi odluku o osnivanju predstavništva u inostranstvu i informativnih centara u zemlji; donosi pravilnik o radu obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.[2]

Nadzorni odbor ima tri člana i vrši nadzor nad poslovanjem, pregleda izveštaj o poslovanju i završni račun i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima, donosi poslovnik o svom radu, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. Članove upravnog i nadzornog odbora i direktora imenuje i razrešava Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove turizma.[2]

Direktor predstavlja i zastupa TOS, organizuje i rukovodi radom TOS-a, donosi pravilnik o organizacijii sistematizaciji poslova, predlaže akte koje donosi upravni odbor, izvršava odluke, upravnog odbora i preduzuma mere za njihovo sprovođenje, stara se o zakonitosti rada, odgovara za korišćenje i raspologanje imovinom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom.[2]

Izvori finansiranja uredi

Izvori finansiranja se obezbeđuju iz: prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti i iz drugih sopstvenih prihoda; donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica; sredstava budžeta Republike Srbije; drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Reference uredi

  1. ^ „TOS – predavanja, prezentacije, brošure, spotovi, kvizovi…”. Sajam. Pristupljeno 12. 5. 2020. 
  2. ^ a b v g „O TOS-u”. Turistička organizacija Srbije. Arhivirano iz originala 03. 03. 2020. g. Pristupljeno 12. 5. 2020. 
  3. ^ „Srbija-kontakt”. Srbija. Pristupljeno 12. 5. 2020. 

Spoljašnje veze uredi