Homofoni stav je stav u kom su svi glasovi ravnoravni. Gornji glas, koji se po svojoj prirodi sam po sebi ističe, u homofoniji ima približno jednak broj tonova koji istovremeno zvuče sa ostalim glasovima. Kod homofone fakture, naglasak je na vertikalnom posmatranju kompozicije (svi glasovi), a ne samo melodije. Homofoni stav je suprotnost polifonom stavu.