Hronologija Narodnooslobodilačke borbe novembar 1941.

Hronološki pregled važnijih događaja vezanih za Narodnooslobodilačku borbu naroda Jugoslavije, koji su se desili tokom novembra meseca 1941. godine:

Partizanska spomenica 1941.
Partizanska spomenica 1941.


← oktobar  · Hronologija Narodnooslobodilačke borbe u 1941. godini  · decembar →

1. novembar

uredi
 • U Ljubljani održana četvrta plenarna sednica Vrhovnog plenuma, na kojoj je prihvaćen program Oslobodilne fronte.
 • Kod sela Sv. Helene, blizu Celja, Prvi štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don (1914—1941), narodni heroj.

2. novembar

uredi

3. novembar

uredi

5. novembar

uredi

6. novembar

uredi
 • Bugarska policija uhapsila sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju Lazara Koliševskog. Rukovođenje Pokrajinskim komitetom preuzeo Bane Andreev.

7. novembar

uredi
 • Četnici Draže Mihailovića predali ultimatum Štabu Čačanskog NOP odreda: da se do 16 časova partizanska posada Čačka preda sa celokupnim naoružanjem, u protivnom će grad staviti pod artiljerisku vatru. Pošto je Štab Čačanskog NOP odreda odbacio ultimatum, oko 1.500 četnika je napalo grad. Delovi Čačanskog NOP odreda, pošto su preoteli artiljersku bateriju i jedan tenk, u ogorčenoj borbi koja je trajala do 3 časa po ponoći, razbili su napadače, zarobivši oko 400 četnika.

11. novembar

uredi

13. novembar

uredi
 • Otpočeo napad delova Užičkog NOP odreda na četnike Draže Mihailovića na Ravnoj gori. U borbama vođenim do 20. novembra četnici su bili potpuno razbijeni, zbog čega je Draža Mihailović zamolio prekid vatre i ponudio pregovore, što je Vrhovni štab NOP-a prihvatio.

15. novembar

uredi

17. novembar

uredi
 • Partizanska akcija u Karlovcu novembra 1941. — Pod rukovodstvom političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije, Većeslava Holjevca, 24 borca Prvog kordunaškog partizanskog bataljona, preobučena u domobranske unforme, ušla u Karlovac s ciljem da oslobode Marijana Čavića Grgu, člana OK KPH za Karlovac. Pošto se Čavić nije nalazio u bolnici, već u policiji, ova akcija nije uspela. Pri povratku iz grada partizani su ubili 6 italijanskih vojnika i 2 ustaša.
 • U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara, koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

18. novembar

uredi

20. novembar

uredi

26. novembar

uredi
 • U Užicu Vrhovni štab NOP odreda Jugoslavije, na sastanku sa vojnim i političkim rukovodiocima NOP odreda, koji su bili zahvaćeni neprijateljskom ofanzivom, doneo odluku da se što upornije brani slobodna teritorija zapadne Srbije, a potom da se deo snaga povlači za Sandžak, a drugi deo zabaci neprijatelju za leđa i dalje dejstvuje na dodeljenim terenima. u vezi s tim, on je Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio da sa potčinjenim jedinicama poveća aktivnost prema Srbiji radi prihvata snaga koje se budu povlačile za Sandžak.

27. novembar

uredi
 • U Beogradu, u zatvoru Specijalne policije, zloglasnoj „Glavnjači“, od posledica višednevne policijske torture premunila članica KPJ Nadežda Nada Purić (1903—1941), narodni heroj.

28. novembar

uredi

29. novembar

uredi
 • Na Kadinjači delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vođenoj do podneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovićem (1914—1941), političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem (1907—1941), narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona Andrijom Đurovićem, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.
 • Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor delova Posavskog i Užičkog NOP odreda u rejonima sela Karana, ušli u Užice, a zatim i Požegu, gde su se spojili sa delovima nemačke 113. pešadijske divizije.
 • Kod sela Drijetanja, blizu Užica, u borbi protiv nemačkih vojinika poginuli prvi predsednik Glavnog Narodnooslobodilačkog odbora Srbije Dragojlo Dudić (1887—1941) i sekretar Okružnog komiteta KPJ za Užice Želimir Đurić Željo (1919—1941), narodni heroji.
 • Glavni štab NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio preformiranje Durmitorskog NOP odreda u Durmitorski i Nikšićki NOP odred, a Zetskog NOP odreda u NOP odred „Bijeli Pavle“ i Zetski NOP odred. Tako je na teritoroji Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku postojalo šest NOP odreda: Durmitorski, Lovćenski, Komski, Nikšićki, Zetski i „Bijeli Pavle“.
 • Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon "Marko Orešković".

30. novembar

uredi
 • Na Ravnoj gori održano savetovanje četničkih komandanata na kome je komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović govorio o vođenju borbe protiv partizana i o legalizaciji četničkih odreda kod okupatora.
 • U Čajetini, na Palisadu i Kraljevim vodama delovi nemačke 342. pešadijske divizije zarobili i pobili nekoliko stotina ranjenih partizana koji nisu mogli biti evakuisani zbog nedostatka transportnih sredstava.
 • U Goraždu potpisan sporazum između komande četničkih snaga u Bosni i Hercegovini i predstavnika Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa o zajedničkoj borbi protiv partizana.
 • Kod sela Sjeničke Stijene, blizu Podgorice, bataljon "Marko Miljanov" Zetskog NOP odreda razbio ojačani italijanski bataljon alpinaca i odbacio ga ka Podgorici uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih i oko 60 zarobljenih italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 6 minobacača, 2 mitraljeza, 17 puško-mitraljeza, 182 pušake, veća količina municije i ostale vojne opreme, među kojima i jedna radio-stanica. Partizani su imali 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.
 • Na području koreničkog sreza, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon "Ognjen Prica".

Reference

uredi

Literatura

uredi
 • Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945. Beograd: Vojno-istorijski institut. 1964. ISBN. 
 • Žene Srbije u NOB. Beograd: Prosveta/Nolit. 1975. ISBN. 
 • Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza Tita. Beograd: „Eksport pres“. 1978. ISBN. 
 • Hronologija Radničkog pokreta i SKJ 1919—1979 tom II. Beograd: „Institut za savremenu istoriju“. 1980. ISBN. 
 • Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941—1945 tom I. Beograd: „Narodna knjiga”. 1980. ISBN. 
 • Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941—1945 tom II. Beograd: „Narodna knjiga”. 1980. ISBN. 
 • Narodni heroji Jugoslavije tom I. Beograd: „Narodna knjiga”. 1982. ISBN. 
 • Narodni heroji Jugoslavije tom II. Beograd: „Narodna knjiga”. 1982. ISBN.