Četrnaesta dalmatinska brigada

Četrnaesta dalmatinska brigada formirana je 28. juna 1944. u Biovčinu Selu kod Kistanja (Bukovica), kao Bukovička brigada. Brigada je formirana radi formacijske popune 19. divizije, jer je Sedma dalmatinska udarna brigada 15. juna ušla u sastav 35. ličke divizije. U njen sastav ušla su tri bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i jedan. bataljon Kninskog NOP odreda. Imala je štab, 4 bataljona i prištapske jedinice sa ukupno je 627 boraca, a do novembra je popunom dosegla jačinu od 2144 boraca. Bila je u sastavu 19. divizije od osnivanja do kraja rata.

Četrnaesta dalmatinska brigada
Postojanje28. jun 1944.
Mesto formiranja:
Biovičino Selo (Dalmatinska Bukovica)
Jačina627 vojnika i oficira[traži se izvor]
DeoNOVJ
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod
Orden bratstva i jedinstva

Četrnaesta dalmatinska brigada učestvovala je borbama za oslobođenje Benkovca septembra i oktobra 1944. Za vreme kninske operacije brigada je likvidirala nemačku grupaciju koja je pokušala da se probije iz opkoljenog Knina preko Zrmanje u južnu Liku i tom prilikom zarobila 714 nemačkih vojnika, zaplenila 13 topova, 12 teških bacača i veliku količinu drugog oružja i opreme.

Učestvovala u mostarskoj operaciji februara 1945. u ofanzivi Četvrte armije kroz Liku, Hrvatsko primorje, Gorskog Kotara, i Istru. Oslobodila je Korenicu i Otočac. Sa dva bataljona 6. brigade uništila je neprijateljevu kolonu i zauzela Novi Vinodolski. Na visovima severno od Rijeke vodila je intenzivne borbe pri osvajanju utvrđenih položaja nemačkog 97. korpusa

Četrnaesta dalmatinska brigada odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom.

Literatura

uredi