Šablon:Archive

Dokumentacija šablona[prikaži] [uredi] [istorija] [osveži]

Podešavanje automatskog arhiviranja

Stavite sledeći šablon na vrh stranice koju želite da bot arhivira:

{{MickiBot/archive
| algo  = old(...)
| archive = Назив странице на коју се архивира садржај
[остали параметри - ***погледајте испод***]
}}

Pa, možda ne baš tako (pročitajte ispod koji su sve parametri neophodni), ali to je otprilike to. Usput, šablon je potpuno prazan (nema nikakav sadržaj), tako da ne morate da brinete kako će stranica izgledati nakon njegovog dodavanja :)

Bot očekuje da vidi samo jedan parametar po liniji. Zagrade za zatvaranje šablona }} moraju da budu u zasebnoj liniji i pre njih ne sme da bude praznina. Ukoliko čitav šablon stavite u jednu liniju (umesto kao u gornjem primeru), bot možda neće pravilno funkcionisati.

Takođe, šablon mora da bude smešten:

 1. pre prvog ==podnaslova== na stranici
 2. na konkretnoj stranici, a ne na njenim podstranicama.

Primeri

Zamenite „Razgovor sa korisnikom:Primer“ nazivom odgovarajuće stranice!
Ukoliko arhiviranje i dalje ne funkcioniše, pročitajte ispod o opcijama „minthreadsleft“ i „minthreadstoarchive“.

Primer 1

{{MickiBot/archive
| algo  = old(7d)
| archive = Разговор са корисником:Пример/1
}}

Ovo omogućava arhiviranje sadržaja sa stranice Razgovor sa korisnikom:Primer na stranicu Razgovor sa korisnikom:Primer/1 i to onih podnaslova koji su stariji od 7 dana (računajući od najnovijeg komentara u tom podnaslovu). U ovom primeru arhiva će rasti beskonačno. To i nije baš preporučljivo (osim kod slanja sadržaja u neku vrstu „kante za đubre“ koja se periodično prazni ili ukoliko želite sami da odlučite kada bot treba da pređe na sledeću stranicu za arhiviranje).

Primer 2

{{MickiBot/archive
| archiveheader    = {{заглавље архиве}}
| maxarchivesize   = 70K
| counter       = 1
| minthreadsleft   = 4
| minthreadstoarchive = 1
| algo        = old(31d)
| archive       = Разговор са корисником:Пример/%(counter)d
}}

Ovo govori botu da arhivira podnaslove starije od mesec dana (31 dan) (ostavljajući 4 najnovija podnaslova) sa stranice Razgovor sa korisnikom:Primer na stranicu Razgovor sa korisnikom:Primer/1 (pročitajte ispod o varijablama) sve dok arhiva ne dostigne veličinu od 70 kilobajta, nakon čega će bot nastaviti da arhivira sadržaj na stranicu Razgovor sa korisnikom:Primer/2 (automatski podešavajući brojač - counter - prilikom snimanja stranice). Ne zaboravite da zadate maksimalnu veličinu arhive jer će ona, u suprotnom, nastaviti da raste beskonačno - kao u prvom primeru. Osim toga, bot u svaku arhivu dodaje {{zaglavlje arhive}} (možete da ubacite i neki svoj šablon), što olakšava navigaciju.

Primer 3

{{MickiBot/archive
| algo  = old(5d)
| archive = Разговор са корисником:Пример/Архива/%(year)d/%(monthname)s
}}

Kod ovog podešavanja, podnaslovi stariji od 5 dana biće smešteni u arhive u zavisnosti od njihovog datuma, odnosno u zavisnosti od datuma najnovijeg komentara u konkretnom podnaslovu. O varijablama možete da pročitate ispod.

Objašnjenje parametara

{{MickiBot/archive 
| archiveheader    = 
| maxarchivesize   = 
| counter       = 
| minthreadsleft   = 
| minthreadstoarchive = 
| algo        = 
| archive       = 
}}
Parametar Opis
archiveheader Šablon ili neki drugi sadržaj koji će biti stavljen na vrh arhiva. Ovde je moguće korišćenje varijabli. Vrednost ovog parametra mora da bude u jednoj liniji! Koristite šablone poput {{zaglavlje arhive}} ukoliko želite da dodate više sadržaja. Podrazumevana vrednost je {{zaglavlje arhive}}.
maxarchivesize Maksimalna veličina arhive pre promene brojača. Bot ignoriše ovaj parametar ukoliko brojač nije u upotrebi. Unesena vrednost mora da bude u formatu „brojK“, uz upotrebu velikog latiničnog slova „K“. Na primer: maxarchivesize=256K
counter Trenutna vrednost brojača. Ukoliko varijabla %(counter)d nije u upotrebi, bot ignoriše ovaj parametar. Bot će automatski menjati (apdejtovati) brojač kada to bude neophodno.
minthreadsleft Minimalan broj podnaslova koji treba da budu ostavljeni na stranici (kako stranice ne bi bile potpuno prazne). Podrazumevana vrednost: 5
minthreadstoarchive Minimalan broj podnaslova koji treba da budu arhivirani. Bot neće arhivirati stranicu ukoliko bi trebalo da se arhivira manji broj podnaslova od zadatog. Podrazumevana vrednost: 2
algo Algoritam koji upućuje bota kako da odluči da li da arhivira neki podnaslov ili ne. Složene formule (uključujući regex matching) će biti omogućene kasnije, ali za sada ovaj parametar mora da bude u formatu old(...) gde ... određuje maksimalnu starost podnaslova (u satima ili danima: 24h, 72h, 5d, 21d itd). Podrazumevana vrednost: old(24h)
archive Naziv stranice na koju će biti arhiviran sadržaj. Ovde je moguće korišćenje varijabli, koje omogućavaju pravljenje arhiva sa promenljivim nazivom (kao što je npr. korišćenje datuma u naslovu arhive). Imajte na umu da magične reči i šabloni ne rade kod ovog parametra, kao i da arhiva mora da bude podstranica trenutne stranice.

Promenljive

Promenljiva Odnosi se na...
%(counter)d trenutna vrednost brojača - counter
%(year)d godina u naslovu stranice u koju se arhiviraju podnaslovi
%(month)d mesec (broj 1-12) u naslovu stranice u koju se arhiviraju podnaslovi
%(monthname)s pun naziv meseca iz gornjeg primera
%(monthnameshort)s prva tri slova u nazivu meseca iz gornjeg primera

Nekoliko napomena:

 • uverite se da ne niste zabrljali poslednje slovo nakon zagrade (treba da bude latinično slovo „d“ za cele brojeve i latinično slovo „s“ za niske)
 • promenljive sa celim brojem mogu da počinju nulom:
  %(counter)03d daje 013 ukoliko je vrednost brojača - counter broj 13,
  %(month)02d daje 05 za mesec maj itd.

Nakon što ste podesili arhiviranje

Bot se pokreće periodično. Sačekajte sledeći ciklus i trebalo bi da vidite izmene koje je načinio bot u istoriji konkretnih stranica, pod uslovom da ima šta da se arhivira. U opisu izmena bi trebalo da bude dat i link ka stranici na koju je sadržaj arhiviran.

Različiti šabloni mogu da se koriste kao zaglavlje, jer daju pregled i omogućavaju laku navigaciju između arhiva. Obično se dodaju na vrh stranica. Neki od takvih šablona su:

a možete da napravite i neko svoje zaglavlje.

Odlaganje ili sprečavanje arhiviranja

Automatsko arhiviranje određenog podnaslova može da bude odloženo ili sprečeno dodavanjem supstituisanog šablona {{DNAU}} u taj podnaslov. Dakle, koristite {{subst:DNAU}} da sprečite arhiviranje podnaslova na neodređeno, ili {{subst:DNAU|<цео_број>}} da odložite arhiviranje podnaslova za <ceo_broj> dana. Na primer, {{subst:DNAU|50}} će odložiti arhiviranje konkretnog podnaslova za 50 dana.