181. pešadijska divizija (Nemačka)

181. pešadijska divizija Vermahta formirana je tokom decembra 1939. U borbu je uvedena aprila 1940. u Norveškoj. Divizija je ostala u Norveškoj do početka oktobra 1943, kad je prebačena u Jugoslaviju. U početku je bila pod komandom 5. SS korpusa, a od decembra do kraja rata u sastavu 21. armijskog korpusa.

181. pešadijska divizija
Postojanjedecembar 1939.
Mesto formiranja:
Nemačka
Formacija.
  • 334. pešadijski puk
  • 359. pešadijski puk
  • 363. pešadijski puk
  • 222. artiljerijski puk
  • 222. izviđački bataljon
Jačina17.500 vojnika i oficira[traži se izvor]
DeoNemačkog Vermahta
Angažovanje
Komandanti
Komandantgeneral-lajtnant Peter Bilfeld (1. decembar 193910. januar 1940)
Komandant 2general-lajtnant Kurt Vojtaš (10. januar 19401. mart 1942)
Komandant 3general-lajtnant Fridrih Bajer (1. mart 194224. mart 1942)
Komandant 4general-lajtnant Herman Fišer (24. mart 19421. oktobar 1944)

Divizije je kao zadatak imala aktivnu odbranu Crne Gore. U zajednici sa četničkim i crnogorskim nacionalističkim snagama vodila je veći broj operacija protiv snaga NOVJ.

Tokom celog ratnog angažmana divizija je, zbog snaga NOVJ i teškog terena, imala teškoće u održavanju veza sa susednim jedinicama na zapadu i severu. 15. septembra 1944. 21. armijski korpus je u sklopu pomeranja nemačkih snaga potčinjen Grupi armija E. U tom periodu je problem gubljenja veza postao akutan. Tokom oktobra i prve polovine novembra 1944. svi pokušaji divizije da se probije na zapad i poveže sa 5. SS korpusom propali su, pa je 21. korpus bio prisiljen na proboj tokom decembra prema severu pod dramatičnim okolnostima, uz pomoć 22. divizije 91. korpusa.

Od januara 1945. divizija je dobila zadatak odbrane Sarajeva i okoline. Pošto je pretrpela teške gubitke u Sarajevskoj operaciji, divizija se izvlačila na zapad. Zajedno sa glavninom Grupe armija E, 15. maja 1945. u Sloveniji biula je priunuđena na predaju Jugoslovenskoj armiji.

Spoljašnje veze

uredi