25. brodska brigada

25. brodska brigada NOVJ formirana je 29. novembra 1943. godine u Orahovici od delova Diljskog partizanskog odreda i delova 12. slavonske brigade. Imala je tri bataljona sa 680 boraca. Dejstvovala je u sastavu Istočne grupe NOP odreda.

25. brodska brigada
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje29. novembar 1943maj 1945.
Mesto formiranja:
Orahovica
Formacija3 bataljona
Jačina680 vojnika i oficira
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod
Orden bratstva i jedinstva

Ratni put brigade uredi

Brigada je 10. oktobra 1943. uspešno napala nemačku posadu u Gašincima. Do kraja meseca uništila je protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda, razbila nemačku posadu u Gorjanima i s Osječkim NOP odredom po drugi put oslobodila Gašince, a 3. novembra ušla je u sastav 12. slavonske divizije. U novembru i decembru borila se kod Slatine, na nekoliko mesta rušila prugu Virovitica-Cabuna i zauzela okupatorska uporišta Čačince i Gorjane. Tokom januara i februara 1944. vodila je borbe kod Nove Gradiške i vršila diverzije na prugama Pleternica-Batrina i Beograd−Zagreb u širem području Slavonskog Broda, a 5. marta napala je Pćelić. S 21. slavonskom brigadom razbila je 5. aprila 15. ustašku bojnu i oslobodila Slatinu, a 8. maja vodila je borbe protiv delova domobranske 8. lovačke pukovnije na Ravnoj gori. Učestvovala je u borbama za Veliki Grđevac 20. juna i za Ludbreg 2. avgusta. U avgustu je oslobodila Skenderovac i napadala delove 8. lovačke pukovnije u Kukunjevcu i Lipovljanima. S 28. slavonskom divizijom prebacila se 14. septembra preko Save kod Slavonskog Kobaša u Bosnu, gde je vodila borbe s četničkim snagama kod Puračića, na Majevici i kraj Koraja.[1]

Početkom oktobra 1944. ušla je u sastav 12. vojvođanskog korpusa NOVJ. Dana 5. oktobra prebacila se kod Banje Koviljače u Srbiju, a 14. oktobra učestvovala je u borbama za oslobođenje Beograda. Na području Obrenovca zarobila je kraj Umke veću grupu nemačkih vojnika iz 1. brdske divizije. U razdoblju od decembra 1944. do marta 1945. vodila je povremene borbe protiv nemačkih i četničkih snaga na području Zvornika, Bijeljine i Janje. Tokom travnja učestvovala je u oslobođenju Doboja, Bosanske Gradiške, Kostajnice i Bosanske Kostajnice, a 5. maja vodila je poslednju borbu, za oslobođenje Petrinje.[2]

25. brodska brigada je za svoje napore tokom rata 1961. godine bila odlikovana Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.[3]

Izvori uredi

  1. ^ Gažević 1971, str. 69.
  2. ^ Gažević 1971, str. 70.
  3. ^ Redžić 1976, str. 272

Literatura uredi