Принцип усклађености васпитних циљева

Педагошки принципи
позитивне усмерености
повезивања теорије и праксе
јединства васпитних фактора
превентиве и перспективних линија
индивидуализације и социјализације
прилагођености узрасту
разноврсности
систематичности
опажајности
економичности
самоваспитања
паралелног дејства
колегијалности
ђачког управљања
племенитог такмичења

Принцип усклађења деловања васпитних фактора је педагошки принцип који указује на потребу садејства свих васпитних фактора како у школи, тако и ван ње.

Пожељне активности васпитача

уреди

Да би се овај принцип испоштовао потребно је да се рад васпитача усагласи не само са радом заједница ученика, већ и других тела у школи, као што је педагошко веће, али и са радом директора. Да би се то остварило, неопходно је заједничко одређивање циљева и задатака, као и одабирање метода и техника рада којима ће се они постићи. Јасно је да ће се сам васпитни рад при томе рашчланити, тако да дође до подела функција у њему. Васпитне активности не могу сви да обављају истовремено у истом обиму, дубини и интензитету. Васпитни рад је потребно издиференцирати и у самој организацији, односно заједници ученика; тако ће рецимо, редари, руководство одељења, секције, кружоци итд. имати специфичне функције, што ће допринети развијању способности сарадње, доношења одлука и управљања код ученика.[1]

Референце

уреди
  1. ^ Василев, С. & Ракић, Б. 1998. Школска педагогија. Култура: Београд.