Природни ресурси

Природни ресурси су појаве, процеси или објекти у природи који утичу конструктивно или деструктивно на развој живих бића и њихових активности. Човек може користити природне ресурсе као потенцијале за развој. Природни ресурси човеку користе за становање, исхрану, производњу енергије и експлоатацију. Штета коју човеку наносе природни ресурси се испољава у виду болести, природних непогода или угрожавања животне средине. Основни природни ресурси су:

Природни ресурси се могу поделити на више начина на:

  • ограничене и неограничене
  • обновљиве и необновљиве
  • биотичке и абиотичке

Природни ресурси су економска интерпретација природног потенцијала у смислу искориштавања природе од стране човека. Присуство природних ресурса представља могућност за њихову експлоатацију. Природни ресурси су дефинисани људском перцепцијом, навикама и потребама, оно што представља ресурс у једној култури не мора бити перципирано као потенцијал за стварање богатства у другој култури.

Литература уреди

  • Ђорђевић Јасмина. Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању. САНУ, Београд. 2004. стр.15