Википедија:Тим/речник социјалног рада/Д

А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
 1. Далтонизам (daltonism)
 2. Дан земље (Eath day)
 3. Дарвинизам (Darwinism)
 4. Даунери (downers)
 5. Даунов синдром (Dawn syndrome)
 6. De facto (De facto)
 7. De jure (De jure)
 8. Децентрализација (decentralization)
 9. Децентрирање (decenter)
 10. Дечја права (children rights)
 11. Дечја психоанализа (child psychology)
 12. Дечја психологија (child psychology)
 13. Дечја радна снага (child labour)
 14. Дечја заштита (child welfare)
 15. Дечје установе (institutions for children)
 16. Дечји цртеж (childs drawing)
 17. Дечји дезинтегративни поремећај (childs disintegrative disorder)
 18. Дечји додатак (children allowances)
 19. Дечји фонд уједињених нација (UNICEF)
 20. Дечји омбудсман (children ombudsman)
 21. Дечји страхови (children`s fears)
 22. Дедукција (deduction)
 23. Дефектологија (defectology)
 24. Дефибрилација (defibrilation)#Дефибрилатор (defibrillator)
 25. Дефицит (deficit)
 26. Дефиниција (definition)
 27. Дефлација (deflation)
 28. Дегенерација (degeneracy)
 29. Деиндивидуализација (deindividuation)
 30. Деинституонализација (deinstitutionalization)
 31. DÉJÀ VU (deja vu) („već viđeno”)
 32. Декатезис (decathexis)
 33. Декомпензација (decompensation)
 34. Декриминализација (decriminalisation)
 35. Делфи метод (Delphi method)
 36. Делинкт (delinqt)
 37. Делинквенција (delinquency)
 38. Делинквент (delinquent)
 39. Делиријум (delirium)
 40. Делиријум тременс (delirium tremens)
 41. Делузија (delusion)
 42. Делузиони поремећај (delusion disorder)
 43. Демагог (demagogue)
 44. Деменција (dementia)
 45. Демографија (demography)
 46. Демократија (Democracy)
 47. Демон (demon)
 48. Демонологија (demonology)
 49. Демонстрација (demonstration)
 50. Деонтологија (deonthology)
 51. Деперсонализација (depersonalization)
 52. Деперсонализација (поремећај) (depersonalization disorder)
 53. Депопулација (depopulation)
 54. Депортација (deportation)
 55. Депресанти (depressants)
 56. Депресија (depression)
 57. Депресивна неуроза (depressive neurosis)
 58. Депресивна реакција (depressive reaction)
 59. Депривација (deprivation)
 60. Депривација културе (cultural deprivation)
 61. Депрограмирање (deprogramming)
 62. Дерализација (derealization)
 63. Десегрегација (desegregation)
 64. Десентизација (desentization)
 65. Десертификација (decertification)
 66. Дескриптивна студија (descriptive study)
 67. Деституција (destitution)
 68. Дете (child)
 69. Детерминизам (determinism)
 70. Детињство (childhood)
 71. Детоксификација (detoxification)
 72. Детоксификациони центар („detox center“)
 73. Девалуација (devaluation)
 74. Девијација (deviance)
 75. Деволуција (devolution)
 76. Дезинтеграција (dezintegration)
 77. Деорганизација (desorganisation)
 78. Дезоријентација (dezorientation)
 79. Дидактика (didactics)
 80. Дидактичка анализа (didactic analysis)
 81. Дидактичко учење (didactic teaching)
 82. Диференцијална акултурација (differential acculturation)
 83. Диференцијална дијагноза (differential diagnosis)
 84. Диференцијална реакција (differential response)
 85. Диференцијална валидација (differential validiation)
 86. Дијада (diad)
 87. Дијагностички тест (diagnostic test)
 88. Дијагноза (diagnosis)
 89. Дијаспора (diaspora)
 90. Динамичка психологија (dynamic psychology)
 91. Динамика групе (group dynamics)
 92. Динамика личмности (personality dynamics)
 93. Дионизијски тип (Dionisian type)
 94. Дипсоманија (dipsomania)
 95. Директивна терапија (directive therapy)
 96. Директивни интервју (directive interview)
 97. Директна пракса (direct practice)
 98. Директна пракса (вештина) (direct practice, skills)
 99. Директни депозит (direct deposit)
 100. Дисабилизет (disability)
 101. Дисабилитет (Бенефитити) (disability benefit)
 102. Дисабилитет (покрет за права) (disability rights movement)
 103. Дисфункција (disfunction)
 104. Дисграфија (dysgraphia)
 105. Дисидент (dissident)
 106. Дисимулација (disimulation)
 107. Дискинезија (dyskinesia)
 108. Дискрепанација (discrepancy)
 109. Дискриминација (discrimination)
 110. Дислалија (dyslalia)
 111. Дислексија (dyslexia)
 112. Дисморфобија (dysmorphophobia)
 113. Дисоцијација (dissociation)
 114. Дисоцијативна амнезија (dissociative amnesia)
 115. Дисоцијативни поремећај (dissociative disorder)
 116. Дисоцијативни симптоми (dissociative symptoms)
 117. Диспозиција (disposition)
 118. Дистрибуција (distribution)
 119. Дистрибутивна правда (distributive justice)
 120. Дизајниране дроге (designer drugs)
 121. DNA (DNA)
 122. Дневна брига (day care)
 123. Дневна брига о одраслима (adult day care)
 124. Дневни центар за стара и одрасла лица (adult day care center)
 125. Догма (dogma)
 126. Догматизам (dogmatism)
 127. Докмологија (dokimology)
 128. Дом за децу и омладину (Institution for children in residential care)
 129. Дом за децу и омладину ометену у развоју (Institution for children and youth with mental disabilties)
 130. Дом за пензионере и стара лица (elderly home)
 131. Донација (donation)
 132. Досије о случају (case record)
 133. Драконски (draconian)
 134. Драж (stimulus)
 135. Дрога (drug)
 136. Дрога (хабитуција) (drug habituation)
 137. Дрога (интоксикација) (drug intoxication)
 138. Дрога (тестирање) (drug testing)
 139. Дрога (злоупотреба) (drug abuse)
 140. Друштвена акција (social action )
 141. Друштвена асимилација (social assililation)
 142. Друштвена брига о деци (child social care)
 143. Друштвена интеракција (social interaction)
 144. Друштвена стратификација (social stratification)
 145. Друштвена улога (social role)
 146. Друштвене групе (social groups)
 147. Друштвени карактер (social charachter)
 148. Друштвене вредности (social values)
 149. Друштвеност (sociability)
 150. Друштво (society)
 151. Држављанство (citizenship)
 152. Дуализам (dualisam)
 153. Дуална дијагноза (dual diagnosis)
 154. Дубинска психологија (inner psychology)
 155. Дубински интервју (inner interview)
 156. Дублирање (doubling)
 157. Душа (soul)
 158. Душевна болница (mental hospital)