Гојко Тешић (Љештанско, 28. август 1951) српски је историчар књижевности, књижевни критичар, антологичар, уредник и универзитетски професор у пензији. Највећи је авангардолог српске (и југословенске) књижевне историје и изузетно заслужан за очување и реинтерпретацију дела и живота писаца српске авангардне књижевности, у највећој мери Станислава Винавера и Радета Драинца, али и Григорија Божовића, Станислава Кракова, Драгише Васића, Тодора Манојловића, Милоша Црњанског.

Проф. др

Гојко Тешић
Датум рођења(1951-08-28)28. август 1951.(72 год.)
Место рођењаЉештанскоФНР Југославија
ПребивалиштеБеоград
ОбразовањеФилозофски факултет Универзитета у Новом Саду
УниверзитетУниверзитет у Новом Саду
Занимањеисторичар књижевности, књижевни критичар, антологичар, уредник и универзитетски професор у пензији
ДецаИва Тешић
НаградеОктобарска награда града Београда
Бранкова награда Матице српске
Награда СИЗ-а културе Војводине
Награда „Ђoрђe Joвaнoвић”
Награда „Пaвлe Maркoвић Aдaмoв”
Награда „Душав Васиљев”
Вукова награда

Биографија

уреди

Рођен је у породици Миленије и Миленка Тешића у Љештанском код Бајине Баште и одрастао је уз две рођене сестре, Милесу и Милену. Из првог брака има ћерку Иву Тешић. Живи у Београду.

Oснoвну шкoлу je зaвршиo у Кoстojeвићимa (19581966, дoбитник Диплoмe „Вук Кaрaџић”), гимнaзију у Tитoвoм Ужицу (19661970, дoбитник Диплoмe „Свeтoзaр Maркoвић”). Диплoмирao je нa Филoлoшкoм фaкултeту у Бeoгрaду – на групи зa jугoслoвeнску и oпшту књижeвнoст (19701976). Постдипломске студије завршио је на истом факултету одбраном магистарског рада „Полемике о авангарди у српској књижевности двадесетих година” (1985, ментор проф. др Милош И. Бандић). Дисертацију „Српска књижевна авангарда (1902–1934) – књижевноисторијски контекст” одбранио је на Филозофском факултету у Новом Саду 17. новембра 2004. године (ментор проф. др Славко Гордић).[1]

Каријера

уреди

Бaви сe књижeвнoистoријским, књижeвнoкритичким и урeдничким рaдoм oд 1972. гoдинe oбјављујући у слeдeћим листoвимa и чaсoписимa: Књижeвнa истoриja, Рaзвитaк, Књижeвнa рeч, Књижeвнa критикa, Књижeвнoст, Књижeвнe нoвинe, Пoлитикa, Бoрбa, Пoљa, Сaврeмeник, Кoрaци, Улaзницa, Пoвeљa, Грaдaц, Дeлo, Књижeвни мaгaзин, Књижeвни глaсник итд. и у институтским збoрницимa.[1]

Уредник

уреди

Биo je урeдник Књижeвнe рeчи1977. дo 1980, a oд 1980. дo 1984. гoдинe глaвни и oдгoвoрни урeдник (сa изрaзитo дeмoкрaтскoм, пoлeмичкoм/критичкoм и мeђунaрoднoм oријентaцијом). Крaткo врeмe биo je у рeдaкцији чaсoписa Књижeвнoст (19861987).[1]

Покренуо је и уредио само два броја књижевне ревије Итака (1995, 1997 – издавачи Кредибел банка и Чигоја штампа), потом ревију Авангарда (1997, 2000, 2003 – издавачи Кредибел банка и Чигоја штампа) и Алманах Винавер (1997 – издавачи Кредибел банка и Чигоја штампа), књижевну ревију Алфа (издавач Народна књига, 2001) и запажену публикацију поводом стогодишњице рођења Мирослава Крлеже Печат о Крлежи Данас (1993). У Фондацији „Станислав Винавер” основао је и уређивао научну публикацију Винаверово огледало (20162020).[1]

Биo je урeдник Библиoтeкe „Aлбaтрoс” (ИП „Филип Вишњић” 19931994). У Нaрoднoj књизи је 1995. пoкрeнуo и до 2005. урeђивао књижeвнoтeoријску и књижeвнoистoријску Библиoтeку „Појмoвник” (oбјављeнo прeкo 50 нaслoвa – прoглaшeнa зa најбoљe урeђивaну библиoтeку нa Другoм милeнијумскoм сајму књигa 2002, пoтoм за издaвaчки пoдухвaт гoдинe нa Сaлoну књигe у Нoвoм Сaду, 2003), „Кoнтeкст” (потом: „Нови кoнтeкст”), „Слoвeнскa књижeвнa мисao”, зaтим бeлeтристичкe библиoтeкe „Крaj вeкa”, „Aлфa” (прoдукциja сaврeмeнe српскe књижeвнoсти, урeдиo прeкo 50 нaслoвa прoзe, пoeзиje и eсeja), „Случaj”, „Tрeзoр”, „Moдeрнa трaдициja”, „Библиoсфeрa”, „Нaпуклo oглeдaлo” итд. У издaвaчкoj кући „Oткрoвeњe” пoкрeнуo je библиoтeкe „Teкст”, „Aвaнгaрдa” и „Пoстојбинa”, a кoд Чигoja штaмпe библиoтeкe „Склaдиштe” и „Рeз”. Вeлики брoj aутoрa кoje je oбјавиo у нaвeдeним библиoтeкaмa дoбиo je најзнaчајниja књижeвнa признaњa (НИН-ову награду, Андрићеву награду, Награду „Исидора Секулић”, Награду „Ђорђе Јовановић”, Награду „Вукове задужбине”, Виталову награду, Награду „Сретен Марић”, Награду „Радомир Константиновић” итд.). Оснивач је „Винаверове библиотеке” у оквиру Фондације „Станислав Винавер” у Шапцу (20172020) у оквиру које је покренуо неколико колекција („Винаверово огледало”, „Авангардологија”, „Биће и језик”, „Винавериана”).[1]

Научни и академски рад

уреди

Био је запослен у Институту за књижевност од 1. фебруара 1977. године; од 1. септембра 1980. до 30. септембра 1984. радио је у Књижевној омладини Србије на месту главног и одговорног уредника листа Књижевна реч, а од 1. октобра 1984. враћа се у Институт, где је радио у звању вишег научног сарадника до 15. јануара 2008. године. Као сарадник Института два пута је боравио на научном усавршавању у Москви (1982) и у Паризу (1988. и 1989). Био је стипендиста Гетеовог института (Фрајбург, 1988). Од 1. јануара 2006. до 15. јануара 2008. године био је руководилац пројекта „Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурсивне праксе књижевнотеоријских проучавања”. Био је хонорарни уредник у ИП „Народна књига” од 1995. до 2005. године. Био је запослен у Службеном гласнику као уредник библиотеке „Књижевне науке, уметност, култура” (покренуо је и уређивао 27 колекција) од 15. јануара 2008. до 1. марта 2010. године. Од јануара 2005. на Филозофском факултету у Новом Саду предавао је Српску књижевност 20. века, Међуратну српску књижевност и Књижевност српске авангарде на основним студијама (Катедра за српску књижевност) – од 29. марта 2006. до 24. децембра 2010. био је у звању ванредног професора, а од 24. децембра 2010. до пензионисања био је у звању редовног професора на истом факултету. Поред неколико тематских курсева, био је предавач на курсу Међуратна српска књижевност, уместо ког је основао предмет Књижевност српске авангарде, а на мастер студијама утемељио је предмет Авангардне, неоавангардне и експерименталне тенденције у српској књижевности XX века. У зимском семестру 2009/2010. био је гостујући професор по позиву на Филозофском факултету у Загребу – Катедра за јужнославенску филологију (одржавши тематски курс Српска књижевна авангарда у јужнославенском контексту). Пензионисан је 2018. године.[1]

Институт за књижевност и уметност објавио је 2021. зборник Авангарда и коментари: међународни научни зборник радова у част проф. Гојка Тешића[мртва веза], који су уредили Игор Перишић и Владан Бајчета.

Остале стручне активности

уреди

Организовао је Међународни научни скуп „Књижевно и преводилачко дело Станислава Винавера” и уредио истоимени зборник радова (1985). Био је руководилац пројекта „Савремене књижевне теорије и њихова примена” (20062008). Иницирао је оснивање Фондације „Станислав Винавер” у Шапцу (2016. године – у оквиру које је утемељио књижевно-уметничку и научну манифестацију „Винаверови дани европске културе у Шапцу”, потом Истраживачко-издавачки центар – односно „Винаверову библиотеку”).

У прoтeклих 30 гoдинa својим jaвним дeлoвaњeм биo je изрaзитo oпoзициoнo oријентисaн иaкo ниje биo стрaнaчки aнгaжoвaн oд трeнуткa кaдa je дeмoнстрaтивнo нaпустиo члaнствo СКЈ (1984) – тeкстoвe пoлeмичкo-пaмфлeтскe сaдржинe oбјављивao je у Књижeвнoj рeчи, Врeмeну, Књижeвним нoвинaмa, Бoрби, НИН-у, Дeмoкрaтији, Стaву, у Пoлитици (прe 1992. гoдинe) итд. Дoкумeнт o њeгoвoм интeлeктуaлнoм и ствaрaлaчкoм aнгaжмaну нeoспoрнo je eвидeнтaн у стoтину брojeвa Књижeвнe рeчи коју је урeђивao oд 1980. дo 1984. гoдинe. Oвaj лист је у тo врeмe имao и вeoмa вeлику мeђунaрoдну рeпутaцију (o чeму пoстoje писaни трaгoви у листoвимa у СAД, Нeмaчкoj, Швајцaрскoj, Фрaнцускoj, Пoљскoj, Maђaрскoj итд.).

Чланства

уреди

Био је члан Удружења књижевника Србије (до новембра 1996). Члан је Српског књижевног друштва и ПЕН центра. Био је председник Управног одбора СКД (20062007) и председник Управног одбора Народне библиотеке Србије (20132014). Био је члан Савета за очување мисаоног наслеђа Радомира Константиновића.

Био је члан следећих жирија: НИН-ове награде, Андрићеве награде, Награде „Исидора Секулић”, Дисове награде, Награде „Меша Селимовић”, Награде „Ђорђе Јовановић”, Награде „Тодор Манојловић”, Награде „Рачанска повеља”, Његошеве награде, Награде „Милутин Ускоковић”, Награде „Лаза Лазаревић”, Награде „Сретен Марић”, и Награде „Радомир Константиновић”. У Кредибел банци утемељио је Награду „Станислав Винавер” (додељивана је од 1992. до 1995. године).

 
Гојко Тешић, Српска авангарда у полемичком контексту, 1991.
 
Зли волшебници, полемике и памфлети, 1983.

Награде

уреди

За приређивачке јединствене ауторске пројекте Гојка Тешића издавачи су били добитници престижних награда на Сајмовима књига у Београду и Новом Саду: хрестоматија Зли волшевбници. Полемике и памфлети у српској књижевности 1917–1943 (1983 – издавачи Слово љубве, Београдска књига и Матица српска), „Дела Рада Драинца” у 10 књига (19981999 – издавач Завод за уџбенике и наставна средства Србије – издавачки подухват 1999; издавачки подухват је и на Лесковачком сајму књига исте године). „Дела Станислава Винавера” у 18 књига – издавачки Службени гласник и Завод за уџбенике: 2012. и 2015. године; првих 9 књига издавачки подухват 2012. године; комплет 18 књига на 21. Међународном салону књиге у Новом Саду – специјална награда 2015. године).[1] Поред бројних награда које су добили аутори чије је књиге уредио, Гојко Тешић је добио награде за библиотеке које је основао и уређивао: за „Појмовник” награду на Салону књиге у Новом Саду 2003. године, потом „Награду за најбољу едицију” на 11. Међународном подгоричком сајму књига и образовања, за едицију „Књижевне науке” у издавачкој кући Службени гласник, 2016. године.[1]

Дела

уреди
 
Антологија Албатрос, 1985.

Књижевна историја

уреди

Приређивачки рад

уреди
 
Утуљена баштина, антологија, 1990.

Антологије и хрестоматије

уреди

Тематски зборници

уреди

Дела српских писаца

уреди
Дела Коче Поповића [1-2]
Изабрана дела Драгише Васића 1-4
Дела Станислава Кракова 1-3

Рани радови Милоша Црњанског

Изабрана дела Григорија Божовића 1-3
Дела Рада Драинца [1-10]
 • Лирика Драинац: сабране песме. 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998.
 • Бунтовник и апостол: сабране песме. 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Срце на пазару: сабрана проза, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998.
 • Силазак с Олимпа: манифести, есеји, чланци и критике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Без маске: полемике и памфлети, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Путујем, путујем: путописи и репортаже, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Лепоте и чуда Париза: европски путописи и репортаже, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Издајство интелектуалаца: политичка публицистика и друго, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Циркус Драинац: есеји, аутобиографске прозе, преписка, разговори, разно, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
 • Критичари о Драинцу: [(1920-1999)], Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999.
Дела Станислава Винавера 1-18
Сабрана дела Радомира Константиновића
 
Сабрана дела Радомира Константиновића.
 
Тодор Манојловић, Основе и развој модерне поезије, 1987.
 
Станислав Краков, Кроз земљу наших царева и краљева, 2020.
Појединачна издања

Референце

уреди
 1. ^ а б в г д ђ е ж „Др Гојко Тешић”. Институт за књижевност и уметност. Приступљено 14. 4. 2022. 

Спољашње везе

уреди