Држављанство Републике Српске

Држављанство Републике Српске је држављанство које се може добити у Републици Српској. Сви држављани Републике Српске су уједно и држављни Босне и Херцеговине.[1][2]

Махом се базира се на принципу ius sanguinis, односно на принципу порекла. Тачније држављанство може добити особа која имају једног родитеља са држављанством Републике Српске или оба родитеља са држављанством Републике Српске, уз неколико изузетака, услед јединственог политичког уређења у Босни и Херцеговини.[3]

Стицање држављанства Републике Српске и Босне и Херцеговине

уреди

Држављанство Босне и Херцеговине стиче се на један од следећих начина:[2]

 • Пореклом
 • Рођењем на територији БиХ
 • Усвајањем
 • Путем натурализације
 • Путем међународног уговора

Држављанство Републике Српске стиче се на један од следећих начина:[4]

 • Пореклом
 • Рођењем на територији Републике Српске
 • Усвајањем
 • Путем натурализације
 • Путем међународног уговора

Стицање држављанства пореклом

уреди

Према одредбама Закона особа стиче држављанство Републике Српске пореклом:[5]

 • Чији су оба родитеља у тренутку рођења имали држављанство Републике Српске, без обзира на место рођења;
 • Чији је један родитељ у тренутку рођења био држављананин Републике Српске и да је особа рођена на територији Републике Српске, и
 • Чији је један родитељ у тренутку рођења био држављананин Републике Српске, а особа рођена у иностранству, ако би особа било без држављанства.

У случају да је особа рођена у иностранству, а од један од родитеља је држављанин Републике Српске, а други родитељ нема држављанство Босне и Херцеговине (ни РС ни ФБиХ), може добити држављанство Републике Српске ако до навршене 23. године живота (особа ће бити третирана као држављанин од рођења):[6]

 • Буде пријављено ради уписа као држављанин РС надлежном органу РС, односно дипломатско-конзуларном представништву БиХ или
 • Ако се до наврђене 23 године живота настани на територији РС.

Уколико особа чије једно од родитеља има држављанство РС, а друго ФБиХ, стиче држављанство уколико је:[6]

 • У случају да је рођено на територији РС, стиче држављанство РС
 • У случају да је рођено у иностранству:
  • Стиче држављанство РС ако родитељи тако договоре
  • Стиче држављанство РС ако га пријавиљује за упис код дипломатско-конзуларном представништву БиХ родитељ који има држављанство РС (у случају да се не договоре)

Стицање држављанства рођењем на територији Републике Српске

уреди

Дете рођено или нађено на територији Републике Српске, чији су родитељи без држављанства или непознати, као и особа без држављанства постаје држављанин Републике Српске. Уколико се до навршене 14 године живота докаже да је то дете држављанин ФБиХ или неке друге државе, губи држављанство РС.[7]

Стицање држављанства усвајањем

уреди

Усвојено малолетно дете постаће држављанин Републике Српске, имао страно држављанство или је без држављанство. Ако су усвојитељи различитог ентитетског држављанства, постаће држављанин Републике Српске, уколико се тако договоре, у супротном, дете ће постати држављанин Републике Српске, уколико захтев поднесе усвојитељ држављанин Републике Српске.[8]

Стицање држављанства прирођењем

уреди

Oсоба са страним држављанством може добити држављанство ако су успуњени услови[9]

 • Има 18 година живота или 16 година ако је стекао пословну способност еманципацијом
 • Да има пријављено стално место боравка и да стварно борави на територији Босне и Херцеговине најмање 8 година пре подношења захтева, од тога најмање 5 година на територији Републике Српске
 • Да познаје службени језик Републике Српске
 • Да му није изречена мера безбедности протеривања странца или заштитне мере удаљавања из земље од стране надлежног органа установљеног Уставом Босне и Херцеговине или Уставом Републике Српске
 • Да није осуђиван у Републици Српској на издржавање казне за кривична дела са умишљајем на дуже од три године у периоду од 8 година пре подношења захтева
 • Да му престане раније држављанство након стицања држављанства Републике Српске, осим ако се билатералним споразумом из члана 20. овог закона не предвиђа другачије (осим кад то није дозвољено (сличај Аргентине где је уставом забрањено одрицање аргентинског држављанства) или то није разумно захтевати

Стицање држављанства олакшаним прирођењем

уреди

Брак

уреди

Особа која је у браку са држављанином РС може стећи држављанство ако:[10]

 • Да је брак трајао најмање пет година пре подношења захтева и да још увек траје у време подношења захтева
 • Да му престане раније држављанство након стицања држављанства Републике Српске
 • Да има стално место боравка најмање последње три године на територији Босне и Херцеговине, укључујући последњу годину дана на територији Републике Српске

Исељеници

уреди

Исељеници[11] и њихова прва и друга генерација потомака могу стећи држављанство РС ако:[12]

 • Има 18 година живота или 16 година ако је стекао пословну способност еманципацијом
 • Да познаје службени језик Републике Српске
 • Да му није изречена мера безбедности протеривања странца или заштитне мере удаљавања из земље од стране надлежног органа установљеног Уставом Босне и Херцеговине или Уставом Републике Српске
 • Да није осуђиван у Републици Српској на издржавање казне за кривична дела са умишљајем на дуже од три године у периоду од 8 година пре подношења захтева

Брачни друг може такође стећи држављанство РС. Брачни друг не мора имати пријављено стално место боравка и да стварно борави на територији Босне и Херцеговине најмање 8 година пре подношења захтева, од тога најмање 5 година на територији Републике Српске — ако испуњава следеће одредбе:[13]

 • Да је брак трајао најмање пет година пре подношења захтева и да још увек траје у време подношења захтева
 • Да му престане раније држављанство након стицања држављанства Републике Српске

Малолетна особа

уреди

Малолетна особа може добити држављанство РС испуњава следеће услове:[14][15]

 • Ако су оба родитеља стекла држављанство прирођењем, или
 • Ако дете има стално пребивалиште на територији Републике Српске, а један је родитељ стекао држављанство прирођењем, или
 • Ако је само један родитељ стекао држављанство прирођењем, док је друти без држављанства или непознатог држављанства, а дете је етално настањено у иностранству

„Привелеговано” прирођење

уреди

Особа може стећи држављанство РС за чије се прирођење може сматрати од изразитог значаја, ако је испунило следеће услове:[16]

 • Да познаје службени језик Републике Српске
 • Да му није изречена мера безбедности протеривања странца или заштитне мере удаљавања из земље од стране надлежног органа установљеног Уставом Босне и Херцеговине или Уставом Републике Српске
 • Да није осуђиван у Републици Српској на издржавање казне за кривична дела са умишљајем на дуже од три године у периоду од 8 година пре подношења захтева
 • Да познаје један од језика уставотворних народа БиХ
 • Да му није изречена мјера безбједности протјеривања странаца из земље или заштитна мера удаљивања странаца са територије БиХ од стране органа чији је легалитет успостављен Уставом БиХ и да је ова одлука још увијек на снази
 • Да није осуђиван на издржавање казне за кривична дела са предомишљајем на дуже од три године у периоду од 8 година од подношења захтева
 • Одлуке о стицању или престанку држављанства БиХ доноси Министарство цивилних послова и комуникација БиХ, осим одлука из чл. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22. и 23.
 • Одлуке према члану 13. доноси консензусом Веће министара БиХ

Промена ентитетског држављанства

уреди

Особа која има држављанство Федерације Босне и Херцеговине и пребивалиште у РС може стећи држављанство РС, при чему губи држављанство ФБиХ (надлежни орган у РС обавештава надлежни орган у ФБиХ о промени).[17][18]

Исто тако, држављанин РС са пребивалиштем у ФБиХ, може стећи држављанство ФБиХ и притоме изгубити држављанство РС.[17][18]

Престанак држављанства РС

уреди

Држављанство РС може престати на један следећих начина

 • По сили закона
 • Одрицањем
 • Отпустом
 • Одузимањем
 • Међународним споразумом

Отпуст

уреди

Држљављанину РС се може одобрити отпуст из држављанства иако живи на територији РС:[19]

 • Да је напунио 18 година живота или да је навршењем 16 година живота стекао пословну способност еманципацијом
 • Да је испунио војну обавезу
 • Да је измирио све доприносе, порезе и друге законске обавезе према физичким и правним лицима за које постоји извршна исправа
 • Да је измирио обавезе из социјалног осигурања и радног односа
 • Да је измирио имовинско-правне обавезе из брачних и родитељских односа према лицима која имају пребивалиште на територији Републике Српске
 • Да се против њега у Републици Српској не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, или, ако је осуђен на казну затвора у Републици Српској, да је ту казну издржао
 • Да је стекао држављанство неке друге државе или му је гарантовано држављанство неке друге државе

Одузимање

уреди

Држављанство РС се може одузети:[20]

 • Кад је држављанство стечено помоћу преваре, лажних информација или скривањем било које релевантне чињенице која се може односити на подносиоца захтева
 • Кад држављанин Републике Српске врши добровољно службу у страним војним снагама упркос правној забрани такве службе
 • Кад је држављанство Републике Српске стечено након ступања на снагу закона о држљављнству, а нису испуњени услови из чланова 11, 12. и 13. закона

Двојно држављанство

уреди

Држављанин РС може имати држављанство неке друге државе уколико је потписан и одобрен у парламетарној скупштини споразум између Босне и Херцеговине и те државе.[21]

Види још

уреди

Референце

уреди
 1. ^ члан 2 Закона о држављанству Републике Српске
 2. ^ а б члан 2 Закона о држављанству Босне и Херцеговине
 3. ^ Закон о држављанству Републике Српске
 4. ^ члан 2 Закона о држављанству Републике Српске
 5. ^ Члан 6. Закона о држављанству РС
 6. ^ а б Члан 7 Закона о држављанству РС
 7. ^ Члан 9 Закона о држављанству РС
 8. ^ Члан 10 Закона о држављанству РС
 9. ^ Члан 11 Закона о држављанству РС
 10. ^ Члан 12 Закона
 11. ^ Исељеником се сматра особа које се иселило из Републике Српске или са простора бивше Босне и Херцеговине са намером да се стално настани у иностранству
 12. ^ Члан 13 Закона о држављанству
 13. ^ Члан 13 Закона о држављанству РС
 14. ^ Члан 15 Закона о држављанству РС
 15. ^ Ако је особа старија од 14 година, мора дати свој пристанак
 16. ^ Члан 16 Закона о држављанству РС
 17. ^ а б Члан 31 Закона о држављанству РС
 18. ^ а б Члан 27 Закона о држављанству ФБиХ
 19. ^ Члан 22. Закона о држљављанству РС
 20. ^ Члан 28. Закона о држљављанству РС
 21. ^ Члан 20 Закона о држављанству РС

Извори

уреди