Здравствене прилике у Земуну током 18. века

Здравствене прилике у Земуну током 18. века карактеришу се појовам школованих лекара и преношењем и раз­војем здрав­стве­них уста­но­ва као ор­га­ни­зо­ва­ног облика здрав­стве­не за­шти­те из Хаб­збур­шке мо­нар­хи­је у ово по­гра­нич­но н­асеље са ста­ту­сом сло­бод­ног вој­ног ко­му­ни­те­та у окви­ру ца­ре­ви­не. Ра­то­ви Хаб­збур­шког и Осман­ског цар­ства кра­јем 17. и по­чет­ком 18. ве­ка до­не­ли су мно­ге про­ме­не, највише у ет­нич­ком и ге­о­граф­ском по­гле­ду, јер су се гра­ни­ца из­ме­ђу ова два цар­ства тих го­ди­на че­сто ме­ња­ла, све док Бе­о­град­ским ми­ром 1739. године она ко­нач­но није утвр­ђе­на за ду­жи пе­ри­од, што је Зе­муну донело, бо­ље устрој­ство но­вих ин­сти­туци­ја и уста­но­ва ко­је су се раз­ви­ја­ле и које су поклањале ви­ше па­жње са­ни­тар­но-ме­ди­цин­ским при­ли­ка­ма.[1]

Земунска лука у другој половини 18. века, пред­ста­вљала је „глав­на вра­та“ не само за ула­зак путника у Хабзбур­шке мо­нар­хи­ју и Западну Евро­пу, већ и за импортовање епи­де­ми­ја за­ра­зних боле­сти ко­је би се мо­гле про­ши­ре с те­ри­то­ри­је Осман­ског цар­ства.

Здравствене прилике у другој половини 18. века Уреди

Иако је Зе­мун у са­став Хаб­збур­шке мо­нар­хи­је ушао 1717. го­ди­не, што је по­твр­ђе­но и ми­ром у По­жа­рев­цу 1718. године, тек Бе­о­град­ским миром, који је потипсан 1739. го­ди­не, Зе­мун је сте­као ста­тус по­гра­нич­ног гра­да Хабзбур­шке мо­нар­хи­је. Започео је мирнији и стабилнији живот, што је резултовало и зна­чај­ном уло­гом његових становника у по­ли­тич­ком и еко­ном­ском жи­во­ту. Како је Земун пред­ста­вљао „глав­на вра­та“ за ула­зак у Аустри­ју већ и Западну Евро­пу од 1746. го­ди­не ушао је у са­ста­в Вој­не гра­ни­це, и добио статус вој­ног кому­ни­те­та.

Нагла експанзија града пиморала је но­воустројену вла­ст, да са све већим прометом путника и робе спре­чи појаву (импортовање) епи­де­ми­ја за­ра­зних боле­сти ко­је би мо­гле да се про­ши­ре с те­ри­то­ри­је Осман­ског цар­ства, не само у Земун већ и у Хабзбур­шке мо­нар­хи­ју.

Ка­да је Земун до­био ста­тус сло­бод­ног кра­љев­ског гра­да 1749, од­но­сно ста­тус сло­бод­ ног вој­ног кому­ни­те­та с уре­ђе­ном упра­вом – ма­ги­стра­том, његова управа до­била је и пра­ва да не­ка пи­та­ња из обла­сти здрав­ства са­мо­стал­но ре­гу­ли­ше и ор­га­ни­зу­је. У оквиру војног комунитата, Зе­мун је био на­се­љен пре­те­жно срп­ским ста­нов­ни­штвом. Пре­ма по­пи­су из 1777. го­ди­не, имао је 3.918 ста­нов­ни­ка, од то­га 3.114 (77,48%) Ср­ба, 756 (19,29%) Не­ма­ца и 47 (1,1%) Је­вре­ја. По­сле ула­ска Зе­му­на у гра­ни­це Хаб­збур­шке мо­нар­хи­је, при­лив не­мач­ког ста­нов­ни­штва је био све бр­жи.[2]

Према бол­нич­ки из­ве­шта­јима који су под­но­ше­ни ме­сеч­но, ди­јаг­но­зе болести су пи­са­не на не­мач­ком, углав­ном пре­ма симп­то­ми­ма, а број болничких бо­ле­сни­каје био до 25. Ме­ђу бо­ле­сти­ма нај­че­шће су по­ми­ња­не: ма­ла­ри­ја, тр­бу­шни ти­фус, пе­га­вац, диф­те­ри­ја, су­ши­ца, ре­у­мат­ске бо­ле­сти, ди­зен­те­ри­ја, цр­ве­ни ве­тар, ко­жне бо­ле­сти, чи­ре­ви, во­де­на бо­лест, скле­ро­за, за­па­ље­ње плућ­не ма­ра­ми­це, ото­ци, ка­пља, ве­ли­ки ка­шаљ, за­па­ље­ње плу­ћа, ра­не, опе­ко­ти­не, ду­шев­не бо­ле­сти. Од ве­не­рич­них бо­ле­сти по­ми­њу се си­фи­лис и го­но­ре­ја. Од за­ра­зних бо­ле­сти че­сти су би­ли и шар­лах, ру­бе­о­ле и ма­ле бо­ги­ње. По­не­кад су се ја­вља­ле и ве­ли­ке бо­ги­ње.

Медицинско особље Уреди

Ле­че­њем љу­ди у Земуну пр­во су се ба­ви­ли бер­бе­ри, ко­ји су пу­шта­ли крв ку­пи­ца­ма и пи­ја­ви­ца­ма, ва­ди­ли зу­бе, ле­чи­ли ра­не и озле­де, на­ме­шта­ли иш­ча­ше­ња и ло­мо­ве. Пре­ма Ре­гу­ ла­ти­ву од 1787. го­ди­не, шко­ло­ва­ни ле­ка­ри су би­ли:

Хирурзи - магистри хирургије

Они су билии пр­ви шко­ло­ва­ни ле­ка­ри у Зе­му­ну. По­сле основ­не шко­ле, три раз­ре­да ла­тин­ске шко­ле и прак­тич­ног ра­да код не­ког углед­ни­јег хи­рур­га, ишли су на уни­вер­зи­те­те или у Јо­зе­фин­ску ака­де­ми­ју у Бе­чу, где су се шко­ло­ва­ли још две го­ди­не.

У Зе­му­ну су хи­рур­га зва­ли оп­штин­ским ле­ка­ром (нем. Kommunitätsarzt) и он је био аси­стент ме­ди­ка. Пр­ви оп­штин­ски хи­рург у Зе­му­ну по­ста­вљен је 1768. го­ди­не, кад је по­кре­ну­то и пи­та­ње по­ста­вља­ња пр­ве струч­не ба­би­це.

Медици

Медик је ле­чио бо­ле­сне и на­ба­вљао по­треб­на сред­ства у вре­ме епи­де­ми­ја. Он је над­гле­дао рад хи­рур­га и апо­те­ка­ре, пи­сао об­дук­ци­о­не про­то­ко­ле и под­но­сио из­ве­шта­је ма­ги­стра­ту. Си­ро­ма­шне бо­ле­сни­ке и хо­спи­тал­це ле­чио је бес­плат­но (јер је медик за тај свој рад до­би­јао го­ди­шњу пла­ту од 400 фо­рин­ти, стан и 12 хва­ти др­ва). Од имућ­ни­јих бо­ле­сни­ка медик је на­пла­ћи­ва за пр­ву по­се­ту 20, а за оста­ле 10 крај­ца­ра.

Здравствене и санитарне установе Уреди

Прве болнице (хоспитали) у Земуну оснивају се у верским општинама. Римокатоличка жупа формирала је болницу 1758. године, а Земунци Српске националности основали су болницу у непосредној близини Николајевске цркве. Обе болнице издржавале су се од општинске помоћ од општине.

Санитарну установу (контумац) основала је земунска општина 1740. године, у складу са новим „За­кон­ским про­пи­сима о са­ни­тар­ној од­бра­ни Хаб­збур­шког цар­ства”, којим се регулисоа санитарни надзор у граничним подручјима, и за­о­кру­же­на „На­ред­бе о кон­ту­ма­цу и рас­ку­жби“ (нем. Contumaz – und respective Reinigungsordunung) од 3. ок­то­бра 1730. године.

Болнице Уреди

У другој половини 18. века у Земуну су постојале две веће (српска и католичка) и две мање (војна и јеврејска) болница:

Српска болница

Српска болница се помиње као Greci ritus non uniti Spital или Raitzisches Lazaret и das illyirische Spital. Тачан датум оснивања ове болнице није познат, а први документ у којем се помиње потиче из 1769. године. Након оснивања она није била болница у правом смиуслу те речи већ више склониште за остареле и сиромашне грађане православне вере...у коме су...лечени и збри-њавани најсиромашнији становници Земуна, док су имућније и даље лечили приватни лекари код куће.[3]

Први сачувани документ о овој болници је судски записник од 18. септембра 1769. године, у којем се као старатељи болнице помињу Димчо Милош и Митар Замфировић.[4]

Српска болница је (и поред обједињавања са Немачком или католичком болницом 1784. године) опстајала у сопственој засебној згради све до одлуке о њеном укидању 23. марта 1799. године.[5] У одлуци о укидању болнице је наведено:

да просторије више не одговарају сврси и да је, и поред преправки изведених седамдесетих година 18. века, склона урушавању. Зграда је наредне године продата земунском трговцу Лазару Петровићу, а новац је ушао у Болнички фонд магистрата из којег се издржавалаГрадска болница.[6]

Немачка или католичка болница

Ова болница (нем. Deutsches Spital или Katholisches Spital) основана је 1758. године.

Војна болница и Јеврејска болница

По­ред ових у Зе­му­ну су јед­но вре­ме по­сто­ја­ле и Вој­на бол­ни­ца (од 1788) и Је­вреј­ска бол­ни­ца (од 1814).[7][8][9]

Обједињавање болница у једну — Градску болниицу Уреди

Како је земунска валст увидела да су трошкови за одржавање више болница превелики, како би сма­њи­ла трошкове уки­ну­ла је дво­стру­ки об­ра­чу­н, а Ге­не­рал­на ко­ман­да је потом 25. фе­бру­а­ра 1784. го­ди­не на­ре­ди­ла спа­ја­ње српске и католичке бол­ни­це у јед­ну. На­ред­бом је про­пи­са­но да се од тог да­на ка­се ове две бол­ни­це спо­је у јед­ну и да се при­сту­пи из­ра­ди про­је­ка­та о из­град­њи но­ве згра­де бол­ни­це. Текст на­ред­бе је гла­сио:

Царско-краљевском Слободном војном комунитету Земун

(службено примљено 3. марта 1784. болнички стан)

Следствено наредби Генералне војне команде од 25. фебруара текуће године требало би значајно смањити непотребне трошкове за две одвојене болнице, као и укинути обрачунавање преко различитих болничких благајни. Исто тако, у свим осталим комунитетима убудуће би требало да постоји болничка зграда, која мора располагати довољним простором за смештај болесника свих дозвољених религија. Такође би требало да постоји само једна болничка благајна под надзором Магистрата. Што се тиче последњег, почевши од 1. новембра 1783. године да се води само један рачун. Ово се отправља Магистрату ради сазнања и при­ државања, с тим да након пријема предузме полагање болничких рачуна и спајање обе болничке благајне. Одмах да се изврши продаја обе засебне болнице и, према томе, да се за будућу болницу купи друга зграда, која ће одговарати високом пропису. Земун, 3. март 1784. аустријски мајор J. Мајзнер.[10]

На основу пу­бли­ко­ваног до­ку­мен­та у ко­јем се го­во­ри о на­чи­ну фи­нан­си­ра­ња и бу­ду­ћој ор­га­ни­за­ци­ји бол­ни­це у Земуну за­кључ­ено је да се као да­тум оснивања Град­ска бол­ни­ца у Земуну (нем. Bürgerliches Spital) мо­же узе­ти 25. фе­бру­ар 1784.го­ди­не, када је почев од убо­жни­це и скло­ни­шта за си­ро­ма­шне, па преко неколико бол­ни­ца, које су у сво­јој исто­ри­ји про­ла­зи­ла кроз раз­ли­чи­те фа­зе, укидања или даљег развоја, настала, за оно време модерна болница, од чију традицију након бројних трансформација наставља данашњи мо­де­ран кли­нич­ко-бол­нич­ки цен­тар.

Санитарне установе Уреди

 
Земунски контумац

Како су ве­ли­ке епи­де­ми­је, по­себ­но ку­ге 1738–1739. и 1763. године и познатија ири­шка ку­га 1795. године, за­тим епи­де­ми­је пе­га­вог ти­фу­са 1764. и 1780. године, са­мо су не­ке од епи­де­ми­ја ко­је су ко­си­ле ста­нов­ни­штво Земуна и Војводине. Оваква ситуација наметнула је у Земуну по­ред вој­них ме­ди­цин­ских слу­жби, по­себ­но и раз­вој слу­жби за кон­тро­лу пут­ни­ка и ро­бе ко­ји су сти­за­ли из Осман­ског цар­ства у Земун, у складу са наредбом цара Јозефа I (1705–1711) од 25. ју­на 1710. го­ди­не, и пр­вим про­писом којим је вој­ни, гра­нич­ни кор­дон оба­ве­зиао и на са­ни­тар­ну уло­гу. Реч је о „Па­тен­ту о куги”, ко­јим је про­пи­са­но да се на гра­ни­ци спре­чи сав про­мет то­ком тра­ја­ња за­ра­зе.

Ка­ко се ова ме­ра по­ка­за­ла не­до­вољ­ном, Кар­ло VI (1711–1740) до­нео је низ нових од­ред­би од 1713. године о трај­ној ор­га­ни­за­ци­ји „ку­жног кор­до­на“. У складу са овим прописима у Земуну је пр­во ор­га­ни­зо­ва­но „ку­жно ре­дар­ство“ (нем. Pestopolizey), ко­је је чи­ни­ло осо­бље за хи­ги­јен­ску слу­жбу про­тив ку­ге и оста­лих за­ра­за, да би потом „Па­тен­том” од 22. ок­то­бра 1728. на­ре­ђено да се гра­нични Земун по­ста­не стал­на бра­на про­тив ку­ге.

Новим „За­кон­ским про­пи­сима о са­ни­тар­ној од­бра­ни Хаб­збур­шког цар­ства” санитарни надзор у граничним подручјима, за­о­кру­же­н је до­но­ше­њем „На­ред­бе о кон­ту­ма­цу и рас­ку­жби“ (нем. Contumaz – und respective Reinigungsordunung) од 3. ок­то­бра 1730. године. У складу са овим законом у Земуну је те године, због његовог значаја, основана прва санитарна установа кон­ту­мац (ка­рантин), у коме је про­пи­са­но ка­ко се поступа са „сум­њи­вим ли­ци­ма”. Колики је значај контумац имао за Хаб­збур­шко цар­ство најбоље илуструје чињеница да је Земун­ски кон­ту­мац отво­рен 1730, док су оста­ли ка­ран­ти­ни си­стемски отва­ра­ни тек од 1740. године. Земунски кон­ту­мац је ра­дио до 1872, чи­та­ве 142 го­ди­не.[11][12][13]

Контумац Уреди

Контумац се налазио на порстору данашњег Градског парку у југозападном делу Старог језгра Земуна, и био је попут каквог затвора у целини опасан високим, јаким зидом од опеке и камена, палисадама и градским јарком (нем. Stadtgraben или Schanzen), око 6 метара дубине и 8 метара ширине, који је увек био испуњен водом. Дугогодишње постојање Контумаца користило је тадашњој држави двоструко, не само као заштита од епидемија заразних болести већ и као покретач вишеструког економског развоја Земуна, стимулисан прометом знатне количине разноврсне робе, које су пролазиле преко Земуна, и упућиване другим, речним и поморским путем.

Пространо земљиште контумаца било је подељено на спољни (експонирани) и унутрашњи део.

Спољни део

У спољном делу налазили су се ови објекти: шест мањих кућа, такозваних колиба (Kolliven), са по четири собе за смештај контумациста (путника с Оријента, који издржавају прописани карантин),

 • зграда са четири собе за лица од положаја,
 • лазарет (болница),
 • затвор за аустријске поданике прекршиоце које су турске власти враћале у Аустрију,
 • два велика магацина за робу и њено чишћење,
 • одељење за кађење писама и мањих пошиљки,
 • парлаторија (ограђени простор за разговор под надзором),
 • греде за проветравање робе,
 • мртвачница...
Унутрашњи део

У унутрашњем делу налазио се низ зграда:

 • зграда за администрацију и смештај службеника и њихових породица,
 • једноспратница за лекара, његовог помоћника,
 • православна и римокатоличка црквица,
 • зграде за смештај кола и коња, хране и
 • друге неопходне зграде за смештај и функционисање ове установе.[14]
Организација рада Уреди

У контумацу се примљена роба чистила и проветравала по посебној процедури, па тек онда пуштала у промет, а сви путници са територије ондашњег Османлијског царствае су на лицу места били подвргавани лекарским прегледима. Они код којих би се манифестовали симптоми заразних болести, враћани су или су бивали измештени у једну изоловану бараку на Дунаву. Остали здрави путници су задржавани извесно време у Контумацу који је зидом био ограђен од осталог дела вароши. С обзиром на то да је њихов боравак овде могао да траје и дуже од седам недеља, јавила се потреба за подизањем богомоље у склопу овог карантина. Подигнуте су прва и на њеном месту и друга, данашња, црква посвећене Светом Архангелу Гаврилу, као и Римокатоличка црква недалеко од ње.

Рад контумаца треба схватити као значајну институцију за здравствене прилике у Европи, која у 19. веку није више страховала од најопасније заразне болести (куге), јер су у контумацу спровођене мере које су спречавале ширење епидемија спровођењем све савршенијијих мера: стални здравствени надзор и модеран начин сузбијања зараза (дезинфекција, дезинсекција, дератизација) и лечења.

Извори Уреди

 1. ^ ЈЕРЕМИЋ, Ристо, Медицинске могућности у Земуну: 1750-1900: Допринос историји здравствене културе Југославије и Балканског полуострва, Београд: Пресс Маџаревићев живот, 1937. Библиотека Централног института за хигијену
 2. ^ Илић, T. (1956), Земун кроз документа у доба Војне границе 1749– 1881, Земун: Народни музеј: Београд: ИАБ: 12.
 3. ^ Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болницe, Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510
 4. ^ Jeremić R. Zdravstvene prilike u Jugoslovenskim zemljama do kraja devetnaestog veka. Zagreb: Škola narodnog zdravlja; 1935
 5. ^ Katić R. O prošlosti Srpske bolnice u Zemunu i razlozima austrijskihvlasti za njeno ukidanje. Acta Historica medicinae pharmaciae,veterinae. 1964; 4(1-2):128-32
 6. ^ Jeremić R. Medicinske prilike u Zemunu 1750-1900. Beograd:Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda; 1937
 7. ^ Dabižić M. Zavičajni muzej – pregled prošlosti Zemuna. Beograd:Muzej grada Beograda; 1973.
 8. ^ Zemun u doba Vojne granice kroz dokumenta (1749-1881).Beograd: Narodni muzej Zemun – Istorijski arhiv Beograd;1956.
 9. ^ Marković P. Zemun od najstariji vremena pa do danas. Zemun;1896.
 10. ^ Дабижић, М. (1985), Први хоспитали и рад Градске болнице у Зе- муну од 1784. до 1941. године : Споменица 200 година Земунске болнице 1784–1984. (Београд): 15.
 11. ^ Jeremić R. Medicinske prilike u Zemunu 1750-1900. Beograd:Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda; 1937.
 12. ^ Bazala V. Dokumenti o zdravstvu u Vojnoj krajini, naročitoo takozvanom kužnom kordonu. Acta Historica medicinaepharmaciae, veterinae. 1961; 1(2):64-82.
 13. ^ Dabižić M, Ostojić D, Hadžagić U, Gril D, Janjatović T, Ninković R,Jocić Z. Dvesta godina Zemunske bolnice 1748-1984. Beograd: KBC„Zemun“; 1985.
 14. ^ Миодраг А. Дабижић, ПРИЛОГ ПРОШЛОСТИ ГРАДСКОГ ПАРКА У ЗЕМУНУ ОД СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА ДО 1914. ГОДИНЕ, Београд, УДК 712.253(497.11)"1871/1914"

Литература Уреди

 • Марковић П. (1896), Земун од најстарији времена па до данас (Земун). Челебија Е. (1957), Путопис, (Сарајево).
 • Шкаламера Ж. (1967), Старо језгро Земуна II, ЗЗСКГБ, (Београд).
 • Шкаламера Ж. (1966), Старо језгро Земуна I, ЗЗСКГБ, (Београд).

Спољашње везе Уреди