Инверзне тригонометријске функције

Инверзне тригонометријске функције су arcsin x (аркус синус икс), arccos x (аркус косинус), arctg x (аркус тангенс), arcctg x (аркус котангенс). Оне су инверзне тригонометријским функцијама sin x (синус икс), cos x (косинус), tg x (тангенс), ctg x (котангенс). Префикс аркус им долази од латинске речи arcus - лук, угао. Називају се и циклометријске функције. У неким земљама пишу их на уобичајен, општи начин за инверзне функције: sin-1x, cos-1x, tg-1x, ctg-1x.

Поред ових постоје и инверзне тригонометријске функције аркус секанс (arcsec x) и аркус косеканс (arccsc x). Оне су инверзне тригонометријским функцијама секанс (sec x) и косеканс (csc x), које се мало ређе употребљавају. Њихове особине су детаљије описане уз појам: Равнинска тригонометрија.