Коваријантан извод

Коваријантан извод у диференцијалној геометрији представља генерализацију општега извода за тензорска поља и векторе у криволинијским координатним системима. Коваријантни извод тензорскога поља у смеру тангентнога вектора означава се . Означава се на више различитих начина За вектор коваријантни извод је дан са следећом формулом:

Паралелни транспорт на сфери

Паралелни транспорт

уреди

Коваријантни и обични извод не разликују се за скаларне функције, али разликује се за векторе и тензоре. За уобичајен Декартов координатни систем добро је дефинисано одузимање вектора, који се налазе у различитим тачкама простора. Два вектора се одузму тако да се један од њих транслатује до другога и онда се се изврши одузимање. За криволинијске координате паралени транспорт или транслација вектора изводи се тако да се вектор транслатује до другога вектора, али пошто у криволинијским координатама транслација није иста као у равном координатном систему појављује се разлика приликом транслације у два различита система.

Извод формуле

уреди

Када у криволинијском систему одузимамо два вектора поред уобичајене разлике два вектора у правоугаоном систему имамо и додатну разлику због паралелнога транспорта једнога вектора до другога.

Нека у   вектор има вредност   а у некој тачки   вредност   Ако вектор   транспортујемо до   он се због паралелнога транспорта у криволинијским координатама промени за   Укупна разлика два вектора постаје онда:

 

Ту се користи Ајнштајнова конвенција да се сумира по индексима који се појављаују више пута. Паралелни транспорт зависан је од Кристофелових симбола:

 

Пошто је   добија се:

 

односно

 

Коваријантни извод за тензоре

уреди

Постоји више различитих ознака за коваријантан извод: нпр:

 

Коваријантни извод векторскога поља је:

 

Уколико се ради о систему, који нема закривљене координате или ако су Христофелови коефицијенти једнаки нули онда се коваријантан извод за векторе не разликује од обичнога извода.

Коваријантни извод скаларнога поља једнак је обичном изводу:

 

а коваријантни извод ковекторскога поља   је

 


Коваријантни извод тензорскога поља   је

 

тј.

 

За мешано тензорско поље имамо:

 

а за тензорско поље поље типа (0,2) коваријантан извод је:

 

Коваријантни извод за неки тензор типа (n, m) је:

 

Литература

уреди