Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду

Медицински факултет Војномедицинске академије (или Медицински факултет ВМА, скраћено МФ ВМА) је високообразовна и научноистраживачка установа у области медицине, основана 2009. године, као јединствена установа у Србији и региону по томе што обједињује медицински и војни позив. У њој се на најсавременији начин примењују свеобухватни приступ и сазнања из области медицине стоматологије и фармације, кроз организацију и реализацију школовања у систему одбране.

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Типдржавни факултет
Оснивање20. мај 2009.
АфилијацијаУниверзитет одбране у Београду
Буџет1.000.000 динара
Деканпроф. др Соња Марјановић
Наставно особље141
Број студената107
ЛокацијаБеоград, Црнотравска 17,  Србија
Веб-сајт[1]

Медицински факултет ВМА настао је паралелно са оснивањем Универзитета одбране у Београду, 2011. године, када је Висока школа ВМА прерасла у Медицински факултет ВМА, као једна од организационих јединица Универзитета одбране у Београду.[1][2] Рад Факултета акредитован је и у потпуности усклађен са високим образовањем у Републици Србији.

Историја

уреди

Војномедицинска академија у Београду је до доношења Закона о високом образовању Републике Србије из 1995. године, обављала је здравствене специјализације и субспецијализације из области медицине, стоматологије и фармације и последипломску наставу за стицање звања магистра и доктора наука.

У циљу усклађивања наставе медицине на ВМА са високим образовањем у Републици Србији, Министарство одбране је покренуло иницијативу за акредитацију студијских војно-образовних програма и формирање Универзитета одбране у Београду.

Након добијања акредитације и дозволе за рад 20.05.2009. године, интегрисане академске студије медицине у оквиру Високе школе ВМА уписала је прва класа кадета школске 2009/2010. године. Акредитацијом академских специјалистичких студија и академских докторских студија из области медицине, паралелно са оснивањем Универзитета одбране у Београду, 2011. године Висока школа ВМА прерасла је у Медицински факултет ВМА, као организациона јединица Универзитета одбране.

Основна делатност

уреди

Основну образовно-васпитну функцију МФ ВМА реализује у складу са основним стандардима и нормама у образовном систему Републике Србије кроз следеће делатности Факултета:[3]

1. Студијски програм интегрисаних академских студија за доктора медицине (студије трају шест година - 12 семестара, и имају обим студија од 360 ЕСПБ[4])

2. Специјалистичке академске студије, које у акредитоване из следећих области:

 • Трауматологије
 • Фармакокинетике и биоеквивалентних лекова.
 • Медицинске токсикологије.
 • Рационалне фармакотерапије.

3. Специјализације (субспецијализације) из области медицине, стоматологије и фармације. [5]

Област Назив специјализације и трајање школовања у годинама
Медицина
 • Анестезиологија са реаниматологијом 4 • Дерматовенерологија 3 • Епидемиологија 3 • Ортопедија 5
 • Физикална медицина и рехабилитација 4 • Грудна хирургија 5 • Хигијена 3 • Имунологија 3
 • Интерна медицина 4 • Клиничка фармакологија 3 • Клиничка физиологија 3 • Радиологија 4 • Неурологија 4
 • Максилофацијална хирургија 5 • Медицина рада 3 • Микробиологија са паразитологијом 3 • Неурохирургија 6
 • Офталмологија 4 • Нуклеарна медицина 4 • Општа хирургија 5 • Општа медицина 3 • Заразне болести
 • Патологија 3 • Оториноларингологија 4 • Ваздухопловна медицина 3 • Пнеумофтизиологија 4 • Психијатрија 4
 • Судска медицина 3 • Трансфузиологија 3 • Урологија 5 • Пластична и реконструктивна хирургија 5
Стоматологија
 • Болести зуба и ендодонција 3 • Максилофацијална хирургија 5 • Општа стоматологија 3 • Орална хирургија 3
 • Ортопедија вилица 3 • Пародонтологија и орална медицина 3 • Превентивна и дечија стоматологија 3
 • Стоматолошка протетика 3
Фармација
 • Фармацеутска технологија 3 • Испитивање и контрола лекова 3 • Медицинска биохемија 3
 • Санитарна хемија 3 • Токсиколошка хемија 3

4. Програм усавршавања током живота (курсеви, семинари, радионице, стручна и научна саветовања и других облици усавршавања).

Докторске студије

уреди

Докторске академске студије медицине на овом факултету трају 3 године, са једним акредитованим студијским програмом под називом Биомедицина, са три модула наставе:

 • Неуронауке,
 • Молекулска медицина
 • Фармакологија и токсикологија.

Студијски програм носи 180 ЕСП бодова и акредитован је за 20 студената.

Школске 2012/2013. године уписана је прва генерација студената из грађанства. У прву годину уписани су студенти који су завршили медицински или неки од сродних факултета (фармацеутски, стоматолошки, ветеринарски, биолошки и сл.) уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним академским студијама медицине.

У другу годину уписују се студенти који су положили све испите из прве године и стекли 60 ЕСПБ бодова, а у трећу годину студенти који су положили испите из предмета изборног подручја и стекли нових 60 ЕСПБ бодова.

Организација

уреди

МФ ВМА непосредно руководи декан факултета у чему му помажу Савет факултета, Научно наставног веће и Одбори факултета и Комисија за обезбеђење квалитета.

Декан и продекани

уреди
Декан

Декан МФ ВМА је орган пословођења факултета који се бира у складу са прописима о постављењу официра из реда редовних професора Факултета. Он је самосталан у обављању дужности из свог делокруга и за свој рад одговара министру одбране, начелнику Војномедицинске академије и Савету факултета.

Продекани

Продекани Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду помажу декану у обављању послова из његове надлежности и организују и воде послове у одређеним областима из делатности Факултета за које их овласти декан, у складу са општим актима Универзитета и Факултета.

Факултет има три продекана:

 • Продекана за интегрисане академске студије медицине
 • Продекана за академске специјалистичке и докторске студије медицине
 • Продекана за научно-истраживачки рад и сарадњу

Наставно научно веће и одбори

уреди

На основу Статута МФ ВМА, од 25. априла 2013, на факултету је формирано Научно наставно веће и четири одбора медицинског факултета.

 • Одбор за научноистраживачку делатност
 • Одбор за специјалистичке академске и докторске студије
 • Одбор за здравствене специјализације
 • Одбор за наставни кадар

Наставно-научно веће МФ ВМА има 83 члана. Мандат чланова Већа траје четири године. Веће чине наставници, сарадници и истраживачи у научном звању на служби у Војномедицинској академији. Начелник ВМА је по функцији председник Наставно-научног већа.[6]

Катедре

уреди

Катедре су наставно-научне јединице Медицинског факултета Војномедицинске академије које чине сви наставници и сарадници сродних научних области односно студијских предмета из којих се настава обавља у оквиру Факултета. Да би била основана, катедра мора да има најмање пет наставника и сарадника. На предметима за које нема потребан број наставника, оснивају се заједничке катедре према међусобној сродности.

Назив катедре Предмети у оквиру катедре
1 Катедра за морфолошке науке
 • Анатомија • Хистологија и ембриологија • Патологија • Радиологија
 • Нуклеарна медицина • Судска медицина
2 Катедра за физику, биолошко-хемијске
и општеобразовне науке
 • Биологија са хуманом генетиком • Медицинска биохемија • Страни језик
 • Медицинска статистика и информатика • Медицинска хемија
 • Медицинска научна информатика
3 Катедра за фармаколошке науке
 • Фармакологија и токсикологија • Фармацеутска медицина
4 Катедра за неуропсихијатријске науке
 • Неурологија • Психијатрија
5 Катедра за физиолошке науке
 • Физиологија • Патолошка анатомија • Имунологија • Трансфузиологија
 • Ваздухопловна медицина
6 Катедра за интернистичке науке 1
 • Интерна медицина
7 Катедра за интернистичке науке 2
 • Физикална медицина и рехабилитација
8 Катедра за интернистичке науке 3
 • Хигијена са медицинском екологијом • Медицина рада • Епидемиологија
 • Медицинска микробиологија
9 Катедра за хируршке науке 1
 • Хирургија • Анестезиологија и интензивно лечење
10 Катедра за хируршке науке 2
 • Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом • Орална медицина
 • Гинекологија и акушерство • Офталмологија

Комисија за обезбеђивање квалитета

уреди

Ради континуираног обезбеђења квалитета и спровођења поступка самовредновања, Наставно-научно Веће образује Комисију за обезбеђење квалитета. Комисија има најмање пет чланова коју чине представници кадета, наставног и ненаставног особља.

Делокруг рада Комисије је:

 • координација поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 • доношење Акционог плана;
 • организација интерне контроле Факултета;
 • припрема предлога процедура система квалитета.

Етички одбор

уреди

Етичко одбор је стручно тело Војномедицинске академије, чији је делокруг, састав, начин рада и одлучивања, као и друга питања за рад уређен Пословником о раду. Он има задатак да разматра етичке аспекте претклиничких и клиничких научних истраживања која се спроводе на Факултету, као и друга питања која се односе на рад наставника, сарадника, кадета и студената, а везана су за питања медицинске етике.

Кадет продекан

уреди

Његова улога је да заступа кадете када је реч о питањима која су од значаја за све аспекте наставе, кадетских права, организовања и активности у настави и ван ње, као и других питања која су од непосредног значаја за рад и живот кадета.

Кадета продекана бира и разрешава Кадетски парламент Факултета, већином гласова свих чланова, а његов мандат траје једну годину, са правом још једног избора, а престаје и раније престанком статуса кадета на студијском програму који се остварује на Факултету.

Класе кадета

уреди

На МФ ВМА Универзитета одбране у Београду школује се укупно 157 кадета у шест класа.

 • Трећа класа је уписана школске 2011/2012. године броји 24 кадета.
 • Четврта класа је уписана школске 2012/2013. године броји 29 кадета.
 • Пета класа је уписана школске 2013/2014. године броји 28 кадета.
 • Шеста класа је уписана школске 2014/2015. године броји 26 кадета.
 • Седма класа је уписана школске 2015/2016. године броји 25 кадета.
 • Осма класа је уписана школске 2016/2017. године броји 25 кадета.

Од укупног броја кадета, њих 156 су држављани Републике Србије док је једна кадеткиња (страна држављанка) упућено на школовање у складу са међудржавним уговором.

Извори

уреди
 1. ^ Статут Универзитета одбране у Београду, Службени Војни лист, Број 24, 2011
 2. ^ Одлука о акредитацији високошколске установе Број: 612-00-498/2009-04, (2009) Република Србија, Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
 3. ^ Извештај о раду МФВМА Универзитета одбране у Београду за 2012 годину.
 4. ^ Најважније одредбе Болоњске декларације Архивирано на сајту Wayback Machine (8. август 2008) Посећено 17.7.2013
 5. ^ Списак специјализација ФМВМА Посећено 17.7.2013
 6. ^ Наставно-научно веће, на сајту ВМА Посећено 17.7.2013

Спољашње везе

уреди