Нернстова једначина

Нернстова једначина је једначина за електродни потенцијал и користи се у електрохемији. До овог израза први је дошао немачки нобеловац, Валтер Нернст, по коме је и добила име. За општи случај полуреакције оксидо-редукције:

Галванска ћелија, школски пример за примену Нернстове једначине.

Нернстова једначина има облик:

где је

Е – електродни потенцијал
Е° – стандардни електродни потенцијал
R – универзална гасна константа (8,314 JK−1mol−1)
T – термодинамичка температура (изражена у Kелвинима)
z – број размењених електрона у горенаведеној реакцији оксидо-редукције
F – Фарадејева константа (96 485 C mol-1)
aox, ared – активитети оксиданса и редуктора у раствору

Нернстова једначина при нормалним условимаУреди

Пребацивањем из природног (ln) у декадни логаритам (log), разломак се множи са 2,303, што даље се формулише као:

 

 

При нормалним условима од 25 °C (298 К) и атмосферском притиску од 1 atm, Нернстова једначина узима скраћен, врло често коришћен облик:

 

где је z број размењених електрона у реакцији оксидо-редукције.

Извођење Нернстове једначинеУреди


До Нернстове једначине се уобичајено долази на два начина. Извођењем на основу Нернстове осмотске теорије преко осмотских притисака и термодинамичким извођењем преко хемијских и електрохемијских потенцијала, што је и приказано у наставку.

За реверзибилну и изотермску хемијску реакцију у којој се размењују zF кулона наелектрисања општег облика:

 

слободна Гибсова енергија при константној температури и притиску износи:

 

при чему је електромоторна сила електрохемијског система при истим условима:

 

Израз који повезује слободну Гибсову енергију и хемијски потенцијал 

 

 

 

 

Одакле следи да стандардна електромоторна сила електрохемијског система износи:

 

док електромоторна сила равнотежног електрохемијског система износи:

 

Знајући математичка логаритамска правила, знак испред природног логаритма може се заменити реципрочном вредношћу разломка, при чему се добија класични облик Нернстове једначине:

 

Стандардни електродни потенцијалУреди

Будући да је немогуће одредити апсолутну вредност електродног потенцијала, користе се референтне електроде у односу на које се мери и упоређује потенцијал других електрода.

Постоје две скале које се највише користе у хемији, релативна водонична скала потенцијала (приказана у табели) коју је поставио Валтер Нернст и скала апсолутних потенцијала. Њен креатор је Оствалд и она је нешто мање у употреби. Нернстова релативна водонична скала потенцијала је, после Периодног система елемената, најбоља класификација елемената. Почетна премиса је да је електродни потенцијал водоничне електроде, где атомски водоник настаје дисоцијацијом молекулског водоника, износи нула. У односу на ту електроду, мери се разлика потенцијала свих осталих елемената. Игром случаја, водоник се на тој скали налази приближно на средини.

Помоћу релативне водоничне скале потенцијала се може:

Стандардни електродни потенцијал је константа карактеристична за посматрани редокс-пар, која представља електродни потенцијал Е када су активитети оксиданса и редуктора једнаки јединици.

Елемент Полу-реакција (V) Ref.
Оксиданс Редуктор
& -9
Zz 9
Sr Sr+
+ e-
Sr(s) −4.101 [1]
Ca Ca+
+ e-
Ca(s) −3.8 [1]
Pr Pr3+
+ e-
Pr2+
−3.1 [1]
N 3 N
2
(g) + 2H+ + 2e-
2 HN
3
(aq)
−3.09 [2][3]
Li Li+
+ e-
Li(s) −3.0401 [3][4]
N N
2
(g) + 4 H2O + 2e-
2 NH
2
OH
(aq) + 2OH
−3.04 [2]
Cs Cs+
+ e-
Cs(s) −3.026 [3]
Ca Ca(OH)
2
+ 2e-
Ca(s) + 2OH −3.02 [1]
Er Er3+
+ e-
Er2+
−3.0 [1]
Ba Ba(OH)
2
+ 2e-
Ba(s) + 2OH −2.99 [1]
Rb Rb+
+ e-
Rb(s) −2.98 [3]
K K+
+ e-
K(s) −2.931 [3]
Ba Ba2+
+ 2e-
Ba(s) −2.912 [3]
La La(OH)
3
(s) + 3e-
La(s) + 3OH −2.90 [3]
Fr Fr+
+ e-
Fr(s) −2.9 [1]
Sr Sr2+
+ 2e-
Sr(s) −2.899 [3]
Sr Sr(OH)
2
+ 2e-
Sr(s) + 2OH −2.88 [1]
Ca Ca2+
+ 2e-
Ca(s) −2.868 [3][4]
Li Li+
+ C
6
(s) + e-
LiC
6
(s)
−2.84 [3]
Eu Eu2+
+ 2e-
Eu(s) −2.812 [3]
Ra Ra2+
+ 2e-
Ra(s) −2.8 [3]
Ho Ho3+
+ e-
Ho2+ −2.8 [1]
Bk Bk3+
+ e-
Bk2+
−2.8 [1]
Yb Yb2+
+ 2e-
Yb(s) −2.76 [1]
Na Na+
+ e-
Na(s) −2.71 [3][5]
Mg Mg+
+ e-
Mg(s) −2.70 [1]
Nd Nd3+
+ e-
Nd2+
−2.7 [1]
Mg Mg(OH)
2
+ 2e-
Mg(s) + 2 OH −2.690 [1]
Sm Sm2+
+ 2e-
Sm(s) −2.68 [1]
Be Be
2
O2−
3
+ 3 H2O + 4e-
2 Be(s) + 6 OH −2.63 [1]
Pm Pm3+
+ e-
Pm2+
−2.6 [1]
Dy Dy3+
+ e-
Dy2+
−2.6 [1]
No No2+
+ 2e-
No −2.50 [1]
Hf HfO(OH)
2
+ H2O + 4e-
Hf(s) + 4 OH −2.50 [1]
Th Th(OH)
4
+ 4e-
Th(s) + 4 OH −2.48 [1]
Md Md2+
+ 2e-
Md −2.40 [1]
Tm Tm2+
+ 2e-
Tm(s) −2.4 [1]
La La3+
+ 3e-
La(s) −2.379 [3]
Y Y3+
+ 3e-
Y(s) −2.372 [3]
Mg Mg2+
+ 2e-
Mg(s) −2.372 [3]
Zr ZrO(OH)
2
(s) + H2O + 4e-
Zr(s) + 4 OH −2.36 [3]
Pr Pr3+
+ 3e-
Pr(s) −2.353 [1]
Ce Ce3+
+ 3e-
Ce(s) −2.336 [1]
Er Er3+
+ 3e-
Er(s) −2.331 [1]
Ho Ho3+
+ 3e-
Ho(s) −2.33 [1]
Al H
2
AlO
3
+ H2O + 3e-
Al(s) + 4 OH −2.33 [1]
Nd Nd3+
+ 3e-
Nd(s) −2.323 [1]
Tm Tm3+
+ 3e-
Tm(s) −2.319 [1]
Al Al(OH)
3
(s) + 3e-
Al(s) + 3 OH −2.31
Sm Sm3+
+ 3e-
Sm(s) −2.304 [1]
Fm Fm2+ + 2e- Fm −2.30 [1]
Am Am3+
+ e-
Am2+
−2.3 [1]
Dy Dy3+
+ 3e-
Dy(s) −2.295 [1]
Lu Lu3+
+ 3e-
Lu(s) −2.28 [1]
Tb Tb3+
+ 3e-
Tb(s) −2.28 [1]
Gd Gd3+
+ 3e-
Gd(s) −2.279 [1]
H H
2
(g) + 2e-
2 H
−2.23 [1]
Es Es2+
+ 2e-
Es(s) −2.23 [1]
Pm Pm2+
+ 2e-
Pm(s) −2.2 [1]
Tm Tm3+
+ e-
Tm2+ −2.2 [1]
Dy Dy2+
+ 2e-
Dy(s) −2.2 [1]
Ac Ac3+
+ 3e-
Ac(s) −2.20 [1]
Yb Yb3+
+ 3e-
Yb(s) −2.19 [1]
Cf Cf2+
+ 2e-
Cf(s) −2.12 [1]
Nd Nd2+
+ 2e-
Nd(s) −2.1 [1]
Ho Ho2+
+ 2e-
Ho(s) −2.1 [1]
Sc Sc3+
+ 3e-
Sc(s) −2.077 [6]
Al AlF3−
6
+ 3e-
Al(s) + 6 F
−2.069 [1]
Am Am3+
+ 3e-
Am(s) −2.048 [1]
Cm Cm3+
+ 3e-
Cm(s) −2.04 [1]
Pu Pu3+
+ 3e-
Pu(s) −2.031 [1]
Pr Pr2+
+ 2e-
Pr(s) −2.0 [1]
Er Er2+
+ 2e-
Er(s) −2.0 [1]
Eu Eu3+
+ 3e-
Eu(s) −1.991 [1]
Lr Lr3+
+ 3e-
Lr −1.96 [1]
Cf Cf3+
+ 3e-
Cf(s) −1.94 [1]
Es Es3+
+ 3e-
Es(s) −1.91 [1]
Pa Pa4+
+ e-
Pa3+
−1.9 [1]
Am Am2+
+ 2e-
Am(s) −1.9 [1]
Th Th4+
+ 4e-
Th(s) −1.899 [1]
Fm Fm3+
+ 3e-
Fm −1.89 [1]
Np Np3+
+ 3e-
Np(s) −1.856 [1]
Be Be2+
+ 2e-
Be(s) −1.847 [1]
P H
2
PO
2
+ e-
P(s) + 2 OH −1.82 [1]
U U3+
+ 3e-
U(s) −1.798 [1]
Sr Sr2+
+ 2e-
Sr(Hg) −1.793 [1]
B H
2
BO
3
+ H2O + 3e-
B(s) + 4 OH −1.79 [1]
Th ThO
2
+ 4 H+ + 4e-
Th(s) + 2 H2O −1.789 [1]
Hf HfO2+
+ 2 H+ + 4e-
Hf(s) + H2O −1.724 [1]
P HPO2−
3
+ 2 H2O + 3e-
P(s) + 5 OH −1.71 [1]
Si SiO2−
3
+ H2O + 4e-
Si(s) + 6 OH −1.697 [1]
Al Al3+
+ 3e-
Al(s) −1.662 [1]
Ti Ti2+
+ 2e-
Ti(s) −1.63 [5]
Zr ZrO
2
(s) + 4 H+ + 4e-
Zr(s) + 2 H2O −1.553 [7]
Zr Zr4+
+ 4e-
Zr(s) −1.45 [7]
Ti Ti3+
+ 3e-
Ti(s) −1.37 [8]
Ti TiO(s) + 2 H+ + 2e- Ti(s) + H2O −1.31
Ti Ti
2
O
3
(s) + 2 H+ + 2e-
2 TiO(s) + H2O −1.23
Zn Zn(OH)2−
4
+ 2e-
Zn(s) + 4 OH −1.199 [7]
Mn Mn2+
+ 2e-
Mn(s) −1.185 [7]
Fe Fe(CN)4−
6
+ 6 H+ + 2e-
Fe(s) + 6 HCN(aq) −1.16 [9]
Te Te(s) + 2e- Te2−
−1.143 [10]
V V2+
+ 2e-
V(s) −1.13 [10]
Nb Nb3+
+ 3e-
Nb(s) −1.099
Sn Sn(s) + 4 H+ + 4e- SnH
4
(g)
−1.07
Ti TiO2+
+ 2 H+ + 4e-
Ti(s) + H2O −0.93
Si SiO
2
(s) + 4 H+ + 4e-
Si(s) + 2 H2O −0.91
B B(OH)
3
(aq) + 3 H+ + 3e-
B(s) + 3 H2O −0.89
Fe Fe(OH)
2
(s) + 2e-
Fe(s) + 2 OH −0.89 [9]
Fe Fe
2
O
3
(s) + 3 H2O + 2e-
2 Fe(OH)
2
(s) + 2 OH
−0.86 [9]
H 2 H2O + 2e- H
2
(g) + 2OH
−0.8277 [7]
Bi Bi(s) + 3 H+ + 3e- BiH
3
−0.8 [7]
Zn Zn2+
+ 2e-
Zn(Hg) −0.7628 [7]
Zn Zn2+
+ 2e-
Zn(s) −0.7618 [7]
Ta Ta
2
O
5
(s) + 10 H+ + 10e-
2 Ta(s) + 5 H2O −0.75
Cr Cr3+
+ 3e-
Cr(s) −0.74
Ni Ni(OH)
2
(s) + 2e-
Ni(s) + 2 OH –0.72 [1]
Ag Ag
2
S
(s) + 2e-
2 Ag(s) + S2−
(aq)
−0.69
Au [Au(CN)
2
]
+ e-
Au(s) + 2 CN
−0.60
Ta Ta3+
+ 3e-
Ta(s) −0.6
Pb PbO(s) + H2O + 2e- Pb(s) + 2 OH −0.58
Ti 2 TiO
2
(s) + 2 H+ + 2e-
Ti
2
O
3
(s) + H2O
−0.56
Ga Ga3+
+ 3e-
Ga(s) −0.53
U U4+
+ e-
U3+
−0.52 [11]
P H
3
PO
2
(aq) + H+ + e-
P(white)[note 1] + 2 H2O −0.508 [7]
P H
3
PO
3
(aq) + 2 H+ + 2e-
H
3
PO
2
(aq) + H2O
−0.499 [7]
Ni NiO
2
(s) + 2 H
2
O
+ 2e-
Ni(OH)
2
(s) + 2 OH
–0.49 [1]
P H
3
PO
3
(aq) + 3 H+ + 3e-
P(red) + 3 H2O −0.454 [7]
Cu Cu(CN)
2
+ e-
Cu(s) + 2 CN
–0.44 [10]
Fe Fe2+
+ 2e-
Fe(s) −0.44 [5]
C 2 CO
2
(g) + 2 H+ + 2e-
HOOCCOOH(aq) −0.43
Cr Cr3+
+ e-
Cr2+
−0.42
Cd Cd2+
+ 2e-
Cd(s) −0.40 [5]
Ge GeO
2
(s) + 2 H+ + 2e-
GeO(s) + H2O −0.37
Cu Cu
2
O
(s) + H2O + 2e-
2 Cu(s) + 2 OH −0.360 [7]
Pb PbSO
4
(s) + 2e-
Pb(s) + SO2−
4
−0.3588 [7]
Pb PbSO
4
(s) + 2e-
Pb(Hg) + SO2−
4
−0.3505 [7]
Eu Eu3+
+ e-
Eu2+
−0.35 [11]
In In3+
+ 3e-
In(s) −0.34 [10]
Tl Tl+
+ e-
Tl(s) −0.34 [10]
Ge Ge(s) + 4 H+ + 4e- GeH
4
(g)
−0.29
Co Co2+
+ 2e-
Co(s) −0.28 [7]
P H
3
PO
4
(aq) + 2 H+ + 2e-
H
3
PO
3
(aq) + H2O
−0.276 [7]
V V3+
+ e-
V2+
−0.26 [5]
Ni Ni2+
+ 2e-
Ni(s) −0.25
As As(s) + 3 H+ + 3e- AsH
3
(g)
−0.23 [10]
Ag AgI(s) + e- Ag(s) + I
−0.15224 [7]
Mo MoO
2
(s) + 4 H+ + 4e-
Mo(s) + 2 H2O −0.15
Si Si(s) + 4H+ + 4e- SiH
4
(g)
−0.14
Sn Sn2+
+ 2e-
Sn(s) −0.13
O O
2
(g) + H+ + e-
HO
2
(aq)
−0.13
Pb Pb2+
+ 2e-
Pb(s) −0.126 [5]
W WO
2
(s) + 4 H+ + 4e-
W(s) + 2 H2O −0.12
P P(red) + 3 H+ + 3e- PH
3
(g)
−0.111 [7]
C CO
2
(g) + 2 H+ + 2e-
HCOOH(aq) −0.11
Se Se(s) + 2 H+ + 2e- H
2
Se
(g)
−0.11
C CO
2
(g) + 2 H+ + 2e-
CO(g) + H2O −0.11
Cu Cu(NH
3
)+
2
+ e-
Cu(s) + 2 NH
3
(aq)
–0.10 [10]
Sn SnO(s) + 2 H+ + 2e- Sn(s) + H2O −0.10
Sn SnO
2
(s) + 2 H+ + 2e-
SnO(s) + H2O −0.09
W WO
3
(aq) + 6 H+ + 6e-
W(s) + 3 H2O −0.09 [10]
Fe Fe
3
O
4
(s) + 8 H+ + 8e-
3 Fe(s) + 4 H2O −0.085 [12]
P P(white) + 3 H+ + 3e- PH
3
(g)
−0.063 [7]
Fe Fe3+
+ 3e-
Fe(s) −0.04 [9]
C HCOOH(aq) + 2 H+ + 2e- HCHO(aq) + H2O −0.03
H 2H+ + 2e- H
2
(g)
0.0000 = 0
Ag AgBr(s) + e- Ag(s) + Br
+0.07133 [7]
S S
4
O2−
6
+ 2e-
2 S
2
O2−
3
+0.08
N N
2
(g) + 2 H2O + 6 H+ + 6e-
2 NH
4
OH
(aq)
+0.092
Hg HgO(s) + H2O + 2e- Hg(l) + 2 OH +0.0977
Cu Cu(NH
3
)2+
4
+ e-
Cu(NH
3
)+
2
+ 2 NH
3
(aq)
+0.10 [10]
Ru Ru(NH
3
)3+
6
+ e-
Ru(NH
3
)2+
6
+0.10 [11]
N N
2
H
4
(aq) + 4 H2O + 2e-
2 NH+
4
+ 4 OH
+0.11 [2]
Mo H
2
MoO
4
(aq) + 6 H+ + 6e-
Mo(s) + 4 H2O +0.11
Ge Ge4+
+ 4e-
Ge(s) +0.12
C C(s) + 4 H+ + 4e- CH
4
(g)
+0.13 [10]
C HCHO(aq) + 2 H+ + 2e- CH
3
OH
(aq)
+0.13
S S(s) + 2 H+ + 2e- H
2
S
(g)
+0.14
Sn Sn4+
+ 2e-
Sn2+
+0.15
Cu Cu2+
+ e-
Cu+
+0.159 [10]
S HSO
4
+ 3 H+ + 2e-
SO
2
(aq) + 2 H2O
+0.16
U UO2+
2
+ e-
UO+
2
+0.163 [11]
S SO2−
4
+ 4 H+ + 2e-
SO
2
(aq) + 2 H2O
+0.17
Ti TiO2+
+ 2 H+ + e-
Ti3+
+ H2O
+0.19
Sb SbO+
+ 2 H+ + 3e-
Sb(s) + H2O +0.20
Fe 3 Fe
2
O
3
(s) + 2 H+ + 2e-
2 Fe
3
O
4
(s) + H2O
+0.22 [13]:p.100
Ag AgCl(s) + e- Ag(s) + Cl
+0.22233 [7]
As H
3
AsO
3
(aq) + 3 H+ + 3e-
As(s) + 3 H2O +0.24
Ge GeO(s) + 2 H+ + 2e- Ge(s) + H2O +0.26
U UO+
2
+ 4 H+ + e-
U4+
+ 2 H2O
+0.273 [11]
Re Re3+
+ 3e-
Re(s) +0.300
Bi Bi3+
+ 3e-
Bi(s) +0.308 [7]
Cu Cu2+
+ 2e-
Cu(s) +0.337 [10]
V [VO]2+
+ 2 H+ + e-
V3+
+ H2O
+0.34
Fe [Fe(CN)
6
]3−
+ e-
[Fe(CN)
6
]4−
+0.3704 [14]
Fe Fc+
+ e-
Fc(s) +0.4 [15]
O O
2
(g) + 2 H2O + 4e-
4OH(aq) +0.401 [5]
Mo H
2
MoO
4
+ 6 H+ + 3e-
Mo3+
+ 4 H2O
+0.43
C CH
3
OH
(aq) + 2 H+ + 2e-
CH
4
(g) + H2O
+0.50
S SO
2
(aq) + 4 H+ + 4e-
S(s) + 2 H2O +0.50
Cu Cu+
+ e-
Cu(s) +0.520 [10]
C CO(g) + 2 H+ + 2e- C(s) + H2O +0.52
I I
3
3 I
+0.53 [5]
I I
2
(s) + 2e-
2 I
+0.54 [5]
Au [AuI
4
]
+ 3e-
Au(s) + 4 I
+0.56
As H
3
AsO
4
(aq) + 2 H+ + 2e-
H
3
AsO
3
(aq) + H2O
+0.56
Au [AuI
2
]
+ e-
Au(s) + 2 I
+0.58
Mn MnO
4
+ 2 H2O + 3e-
MnO
2
(s) + 4 OH
+0.595 [1]
S S
2
O2−
3
+ 6 H+ + 4e-
2 S(s) + 3 H2O +0.60
Mo H
2
MoO
4
(aq) + 2 H+ + 2e-
MoO
2
(s) + 2 H2O
+0.65
C   + 2 H+ + 2e-   +0.6992 [7]
O O
2
(g) + 2 H+ + 2e-
H
2
O
2
(aq)
+0.70
Tl Tl3+
+ 3e-
Tl(s) +0.72
Pt PtCl2−
6
+ 2e-
PtCl2−
4
+ 2 Cl
+0.726 [11]
Fe Fe
2
O
3
(s) + 6 H+ + 2e-
2 Fe2+
+ 3 H2O
+0.728 [13]:p.100
Se H
2
SeO
3
(aq) + 4 H+ + 4e-
Se(s) + 3 H2O +0.74
Pt PtCl2−
4
+ 2e-
Pt(s) + 4 Cl
+0.758 [11]
Fe Fe3+
+ e-
Fe2+
+0.77
Ag Ag+
+ e-
Ag(s) +0.7996 [7]
Hg Hg2+
2
+ 2e-
2 Hg(l) +0.80
N NO
3
(aq) + 2 H+ + e-
NO
2
(g) + H2O
+0.80
Fe 2 FeO2−
4
+ 5 H2O + 6e-
Fe
2
O
3
(s) + 10 OH
+0.81 [9]
Au [AuBr
4
]
+ 3e-
Au(s) + 4 Br
+0.85
Hg Hg2+
+ 2e-
Hg(l) +0.85
Ir [IrCl
6
]2−
+ e-
[IrCl
6
]3−
+0.87 [4]
Mn MnO
4
+ H+ + e-
HMnO
4
+0.90
Hg 2 Hg2+
+ 2e-
Hg2+
2
+0.91 [10]
Pd Pd2+
+ 2e-
Pd(s) +0.915 [11]
Au [AuCl
4
]
+ 3e-
Au(s) + 4 Cl
+0.93
Mn MnO
2
(s) + 4 H+ + e-
Mn3+
+ 2 H2O
+0.95
N NO
3
(aq) + 4 H+ + 3e-
NO(g) + 2 H2O(l) +0.958 [5]
Au [AuBr
2
]
+ e-
Au(s) + 2 Br
+0.96
Fe Fe
3
O
4
(s) + 8 H+ + 2e-
3Fe2+
+ 4 H2O
+0.98 [13]:p.100
Xe [HXeO
6
]3−
+ 2 H2O + 2e-
[HXeO
4
]
+ 4 OH
+0.99 [16]
V [VO
2
]+
(aq) + 2 H+ + e-
[VO]2+
(aq) + H2O
+1.0 [17]
Te H
6
TeO
6
(aq) + 2 H+ + 2e-
TeO
2
(s) + 4 H2O
+1.02 [17]
Br Br
2
(l) + 2e-
2 Br
+1.066 [7]
Br Br
2
(aq) + 2e-
2 Br
+1.0873 [7]
Cu Cu2+
+ 2 CN
+ e-
Cu(CN)
2
+1.12 [10]
I IO
3
+ 5 H+ + 4e-
HIO(aq) + 2 H2O +1.13
Au [AuCl
2
]
+ e-
Au(s) + 2 Cl
+1.15
Se HSeO
4
+ 3 H+ + 2e-
H
2
SeO
3
(aq) + H2O
+1.15
Ag Ag
2
O
(s) + 2 H+ + 2e-
2 Ag(s) + H2O +1.17
Cl ClO
3
+ 2 H+ + e-
ClO
2
(g) + H2O
+1.18
Xe [HXeO
6
]3−
+ 5 H2O + 8e-
Xe(g) + 11 OH +1.18 [16]
Pt Pt2+
+ 2e-
Pt(s) +1.188 [11]
Cl ClO
2
(g) + H+ + e-
HClO
2
(aq)
+1.19
I 2 IO
3
+ 12 H+ + 10e-
I
2
(s) + 6 H2O
+1.20
Cl ClO
4
+ 2 H+ + 2e-
ClO
3
+ H2O
+1.20
Mn MnO
2
(s) + 4H+ + 2e-
Mn2+
+ 2 H2O
+1.224 [7]
O O
2
(g) + 4H+ + 4e-
2 H2O +1.229 [5]
Ru [Ru(bipy)
3
]3+
+ e-
[Ru(bipy)
3
]2+
+1.24 [1]
Xe [HXeO
4
]
+ 3 H2O + 6e-
Xe(g) + 7 OH +1.24 [16]
Tl Tl3+
+ 2e-
Tl+
+1.25
Cr Cr
2
O2−
7
+ 14 H+ + 6e-
2 Cr3+
+ 7 H2O
+1.33
Cl Cl
2
(g) + 2e-
2 Cl
+1.36 [5]
Co CoO
2
(s) + 4 H+ + e-
Co3+
+ 2 H2O
+1.42
N 2 NH
3
OH+
+ H+ + 2e-
N
2
H+
5
+ 2 H2O
+1.42 [2]
I 2 HIO(aq) + 2 H+ + 2e- I
2
(s) + 2 H2O
+1.44
Br BrO
3
+ 5 H+ + 4e-
HBrO(aq) + 2 H2O +1.45
Pb β-PbO
2
(s) + 4 H+ + 2e-
Pb2+
+ 2 H2O
+1.460 [10]
Pb α-PbO
2
(s) + 4 H+ + 2e-
Pb2+
+ 2 H2O
+1.468 [10]
Br 2 BrO
3
+ 12 H+ + 10e-
Br
2
(l) + 6 H2O
+1.48
Cl 2 ClO
3
+ 12 H+ + 10e-
Cl
2
(g) + 6 H2O
+1.49
Cl HClO(aq) + H+ + 2e- Cl
(aq) + H2O
+1.49 [1]
Mn MnO
4
+ 8 H+ + 5e-
Mn2+
+ 4 H2O
+1.51
O HO
2
+ H+ + e-
H
2
O
2
(aq)
+1.51
Au Au3+
+ 3e-
Au(s) +1.52
Ni NiO
2
(s) + 2 H+ + 2e-
Ni2+
+ 2 OH
+1.59
Ce Ce4+
+ e-
Ce3+
+1.61
Cl 2 HClO(aq) + 2 H+ + 2e- Cl
2
(g) + 2 H2O
+1.63
Ag Ag
2
O
3
(s) + 6 H+ + 4e-
2 Ag+
+ 3 H2O
+1.67
Cl HClO
2
(aq) + 2 H+ + 2e-
HClO(aq) + H2O +1.67
Pb Pb4+
+ 2e-
Pb2+
+1.69 [10]
Mn MnO
4
+ 4 H+ + 3e-
MnO
2
(s) + 2 H2O
+1.70
Ag AgO(s) + 2 H+ + e- Ag+
+ H2O
+1.77
O H
2
O
2
(aq) + 2 H+ + 2e-
2 H2O +1.78
Co Co3+
+ e-
Co2+
+1.82
Au Au+
+ e-
Au(s) +1.83 [10]
Br BrO
4
+ 2 H+ + 2e-
BrO
3
+ H2O
+1.85
Ag Ag2+
+ e-
Ag+
+1.98 [10]
O S
2
O2−
8
+ 2e-
2 SO2−
4
+2.010 [7]
O O
3
(g) + 2 H+ + 2e-
O
2
(g) + H2O
+2.075 [11]
Mn HMnO
4
+ 3 H+ + 2e-
MnO
2
(s) + 2 H2O
+2.09
Xe XeO
3
(aq) + 6 H+ + 6e-
Xe(g) + 3 H2O +2.12 [16]
Xe H
4
XeO
6
(aq) + 8 H+ + 8e-
Xe(g) + 6 H2O +2.18 [16]
Fe FeO2−
4
+ 8 H+ + 3e-
Fe3+
+ 4 H2O
+2.20 [18]
Xe XeF
2
(aq) + 2 H+ + 2e-
Xe(g) + 2 HF(aq) +2.32 [16]
Xe H
4
XeO
6
(aq) + 2 H+ + 2e-
XeO
3
(aq) + 3 H2O
+2.42 [16]
F F
2
(g) + 2e-
2 F
+2.87 [4][5][10]
F F
2
(g) + 2 H+ + 2e-
2 HF(aq) +3.05 [10]
Kr KrF
2
(aq) + 2e-
Kr(g) + 2 F
(aq)
+3.27 [19]

Види јошУреди

НапоменеУреди

 1. ^ Not specified in the indicated reference, but assumed due to the difference between the value −0.454 and that computed by (2×(−0.499) + (−0.508))/3 = −0.502, exactly matching the difference between the values for white (−0.063) and red (−0.111) phosphorus in equilibrium with PH3.

ИзвориУреди

 1. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш аа аб ав аг ад ађ ае аж аз аи ај ак ал аљ ам ан ањ ао ап ар ас ат аћ ау аф ах ац ач аџ аш ба бб бв бг бд бђ бе бж бз би бј бк бл бљ бм бн бњ Lide David R., ур. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0487-3. 
 2. ^ а б в г Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (II изд.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. 
 3. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ Vanýsek, Petr (2011). „Electrochemical Series”. Ур.: Haynes, William M. CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd изд.). CRC Press. стр. 5—80—9. ISBN 978-1-4398-5512-6. 
 4. ^ а б в г Atkins, Peter (2010). Inorganic Chemistry (5th изд.). W. H. Freeman. стр. 153. ISBN 978-1-42-921820-7. 
 5. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л Atkins, Peter W. (1997). Physical Chemistry (6th изд.). W.H. Freeman. ISBN 9780716734659. 
 6. ^ David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, http://www.hbcpnetbase.com Архивирано на сајту Wayback Machine (24. јул 2017), CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
 7. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч Vanýsek, Petr (2012). „Electrochemical Series”. Ур.: Haynes, William M. Handbook of Chemistry and Physics (93rd изд.). CRC Press. стр. 5—80. ISBN 9781439880494. 
 8. ^ Aylward, Gordon; Findlay, Tristan (2008). SI Chemical Data (6th изд.). Wiley. ISBN 978-0-470-81638-7. 
 9. ^ а б в г д „compounds information”. Iron. WebElements Periodic Table of the Elements. 
 10. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т Bard, Allen J.; Parsons, Roger; Jordan, Joseph (1985). Standard Potentials in Aqueous Solution. CRC Press. ISBN 978-0-8247-7291-8. 
 11. ^ а б в г д ђ е ж з и Bard, A.J.; Faulkner, L.R. (2001). Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications (2nd изд.). Wiley. ISBN 9781118312803. 
 12. ^ Pourbaix, Marcel (1966). Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. Houston, Texas; Cebelcor, Brussels: NACE International. OCLC 475102548. 
 13. ^ а б в Pang, Suh Cem; Chin, Suk Fun; Anderson, Marc A. (јул 2007). „Redox equilibria of iron oxides in aqueous-based magnetite dispersions: Effect of pH and redox potential”. J. Colloid Interface Sci. 311 (1): 94—101. Bibcode:2007JCIS..311...94P. PMID 17395194. doi:10.1016/j.jcis.2007.02.058. Приступљено 26. 3. 2017. 
 14. ^ Rock, Peter A. (фебруар 1966). „The Standard Oxidation Potential of the Ferrocyanide-Ferricyanide Electrode at 25° and the Entropy of Ferrocyanide Ion”. The Journal of Physical Chemistry. 70 (2): 576—580. ISSN 0022-3654. doi:10.1021/j100874a042. 
 15. ^ Connelly, Neil G.; Geiger, William E. (1. 1. 1996). „Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry”. Chemical Reviews. 96 (2): 877—910. PMID 11848774. doi:10.1021/cr940053x. 
 16. ^ а б в г д ђ е „compounds information”. Xenon. WebElements Periodic Table of the Elements. 
 17. ^ а б Cotton F. Albert; Wilkinson Geoffrey; Murillo Carlos A; Bochmann, Manfred (1999). Advanced Inorganic Chemistry (6th изд.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-19957-5. .
 18. ^ Courtney, Arlene. „Oxidation Reduction Chemistry of the Elements”. Ch 412 Advanced Inorganic Chemistry: Reading Materials. Western Oregon University. 
 19. ^ Leszczyński, P.J.; Grochala, W. (2013). „Strong Cationic Oxidizers: Thermal Decomposition, Electronic Structure and Magnetism of Their Compounds” (PDF). Acta Chim. Slov. 60 (3): 455—470. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 07. 11. 2013. Приступљено 30. 08. 2020. 

Спољашње везеУреди