Милисав Лутовац — разлика између измена

# Етничке промене у области Старе Рашке.Глас САНУ CCCVII, Одељ. друш. наука, књ.20, САНУ, (pp. 205 – 230 + 1 карта у прилогу). Београд, 1978.
# Жупа Александровачка. Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник XCIII, Одељ. друш. наука, САНУ Насеља и порекло становништва, књ. 43, (pp. 1 – 114 + XIII таб. са 24 фот.) Београд, 1980.
 
 
=== Економска географија ===
1.* Беране (Berane). Гласник Географскиг друштва, св. XIII, (стр.195-204). Београд, 1927.
ња* Привреда , саобраћај и насеља у Рожају и Бихору.Посебна издања Географског друштва, св.8, (стр. IV + 66, 1 карта и 4 фот. у прилогу).Београд, 1930.
195-204). Београд, 1927.
3.* Сточарство на Сињајевини.Прилози за познавање сточарства на нашим високим планина-ма, Посебна издања Географског друштва, св.12, (pp. 37–45)Бг1932.
2. Привреда , саобраћај и насеља у Рожају и Бихору.Посебна изда-
4.* Сточарство на Ајли .Зборник радова III Конгресса словенских географа и етнографа у краљ.Југославији 1930,Припремни одбор III К.С.Г.Е, (pp. 136– 139) Београд, 1933.
ња Географског друштва, св.8, (стр. IV + 66, 1 карта и 4 фот. у прилогу).
5.* Сточарство на североисточним Проклетијама.Посебна издања Географског друштва,
Београд, 1930.
3. Сточарство на Сињајевини.Прилози за познавање сточарства на нашим високим планина-
ма, Посебна издања Географског друштва, св.12, (pp. 37–45). Београд, 1932.
8
4. Сточарство на Ајли .Зборник радова III Конгресса словенских географа и етнографа у
краљ. Југославији 1930, Припремни одбор III К.С.Г.Е, (pp. 136–139). Бео-
град, 1933.
5. Сточарство на североисточним Проклетијама.Посебна издања Географског друштва,
св. 14, (стр. IV+82, 4 фот. и 1 карта у прилогу). Београд, 1933.
6.* Географско распростирање културе кукуруза у Југославији.Гласник Гео-Географског друштва, св. XXII, (pp. 59–67). Београд 1936.
графског* Привредно-географске одлике Катунског крша.Гласник Географског друштва, св. XXIIXXV, (pp. 59–6738–53). Београд, 19361939.
8.* Маслина у Црногорском приморју.Архив за пољопривредне науке и технику, Год II, св.3, Издање Министарства пољопривреде и шумарства ФНР Југославије, (pp. 118-128). Београд, 1947.
7. Привредно-географске одлике Катунског крша.Гласник Географског друш-
9.* Наводњавање у горњем Полимљу.Архив за пољопривредне науке и технику, св 4, (pp. 3–22). Бео-Београд, 1948.
тва, св. XXV, (pp. 38–53) Београд, 1939.
10.* Привредна географија Шар-планинске Горе.Гласник Српског Географског друштва, св XXVIII, бр.2 (pp. 97–111). Београд, 1948.
8. Маслина у Црногорском приморју.Архив за пољопривредне науке и технику, Год II, св.3, Издање
11.* Привредно-географска карактеристика слива Јасенице.Посебна издања САН CLXXXV. Географски институт, књ 3, (стр. IV+70, 3 таб, са 7
Министарства пољопривреде и шумарства ФНР Југославије, (pp. 118-
128). Београд, 1947.
9. Наводњавање у горњем Полимљу.Архив за пољопривредне науке и технику, св 4, (pp. 3–22). Бео-
град, 1948.
10. Привредна географија Шар-планинске Горе.Гласник Српског Географског друштва, св XXVIII, бр.2
, (pp. 97–111). Београд, 1948.
11. Привредно-географска карактеристика слива Јасенице.Посебна
издања САН CLXXXV. Географски институт, књ 3, (стр. IV+70, 3 таб, са 7
фот. и 1 карта на преклоп у прилогу). Београд, 1951.
12.* Слив Млаве, Привредно-Географска проучавања.Зборник радова САН XLI, Географски институт, књ. 9, (стр.1-78 + 3 карте ван текста и 2 фот. у
XLI, Географски институт, књ. 9, (стр.1-78 + 3 карте ван текста и 2 фот. у
прилогу). Београд, 1954.
13.* Географске основе за пољопривреду Црне Горе.V конгрес географа ФНРЈ одржан у НР Црној Гори 1958. године, (pp. 143- 155). Цетиње, 1959.
* Неготинска Крајина и Кључ, Привредно-Географска проучава-ња.Зборник радова САН LXII, Географски институт, књ, 17, (стр.1-88+2 карте на преклоп). Београд, 1959.
одржан у НР Црној Гори 1958. године, (pp. 143- 155). Цетиње, 1959.
* Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу,Планинама источне Србије.Гласник Етнографског института САНУ, књ. IX-X, (pp. 3–30).Београд, 1961.
14. Неготинска Крајина и Кључ, Привредно-Географска проучава-
ња.Зборник* радоваДолина САН LXIIЛима, Географски институтзавичај и привредно-географске промене.Гласник Српског географског друштва, књсв XLI, 17бр. 1, (стр.133-88+2 карте на преклоп44). Београд, 19591961.
* Приградска пољопривреда околине Београда, утицај града на промене у пољопривреди.Zbornik radova Geografskog instituta ”Јован Цвијић”, књ. 18, (pp. 155–172). Београд, 1961.
15. Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу,
* Наше планинско сточарство у новим условима, Промене могућности развитка.Зборник VI. Конгреса географов ФЛРЈ v ЛР Словенији од 27. IX. Do 5. X. 1961, (s.383-391). Љубљана, 1962.
Планинама источне Србије.Гласник Етнографског института
* Пољопривредни значај планинско-брдских крајева и услови за задржавање становништва у њима.Годишњак (том 3, pp. 47 – 56) Географског друштва СР Црне
САНУ, књ. IX-X, (pp. 3–30). Београд, 1961.
16. Долина Лима, Географски завичај и привредно-географске про-
мене.Гласник Српског географског друштва, св XLI, бр. 1, (стр.
33-44). Београд, 1961.
17. Приградска пољопривреда околине Београда, утицај града на
промене у пољопривреди.Zbornik radova Geografskog instituta ”Јован Цвијић”, књ. 18, (pp. 155–172). Београд, 1961.
18. Наше планинско сточарство у новим условима, Промене и
могућности развитка.Зборник VI. Конгреса географов ФЛРЈ v ЛР Словенији од 27. IX. Do 5. X. 1961, (s.383-
391). Љубљана, 1962.
19. Пољопривредни значај планинско-брдских крајева и услови за
задржавање становништва у њима.Годишњак (том 3, pp. 47 – 56) Географског друштва СР Црне
Горе, Цетиње, 1964.
20.* Развитак индустрије и њен утицај на привреду, насеља и демо-демографске промене у Иванграду и његовој околини. Глас CCLXV, Одељ. прир. мат. наука,
графске промене у Иванграду и његовој околини. Глас CCLXV, Одељ. прир. мат. наука,
књ. 29, (pp. 1 – 24 + 1 карта на преклоп). Београд, 1966.
* Утицај индустрије на пољопривреду и сеоска насељаЗборник рада првог југословенског симпозијума о аграрној географији у Марибору од 3. до 5.12.1964, Зборник посвећен 60-годишњици Светозара Илешића, (с. 155 – 157).Љубљана,1967.
21. Uticaj industrije na poljoprivredu i seoska naselja.Zbornik radova prvog jugoslovenskog
* Привредни значај крађких вода у североисточним деловима Црне Горе и на Старовлашкој висоравни.Крш Југославије,6,Комисија за научно истраживање крша (с. 347 – 355 + IV таб.са 6 сл.) JAZU, Загреб, 1969.
simpozijuma o agrarnoj geografiji u Mariboru od 3. do 5. decembra
23.* Географска условљеност наводњавања у Југославији.Гласник Српског географског друштва, Св. L, бр. 2, (pp. 85 – 99 + 2 таб. са 44фот.) Београд, 1970.
1964, Zbornik posvećen 60-godišnjici Svetozara Ilešiča, (s. 155 – 157). Ljubljana,
24.* Наводњавање земљишта и узгој биљака у Југославији
1967.
(Реферат на МЕћународном конгресу географа у Верони,1970.(381 – 386).Верона, 1972.
22. Privredni značaj kraških voda u severoistočnim delovima Crne
* Лукавица, Лола и Платије, Природне и привредно-сточарске карактеристике.Гласник Српског географског друштва, св. LIV,
Gore i na Staroraškoj visoravni.Krš Jugoslavije, 6, Komisija za naučno istaživanje krša (s. 347 – 355 + IV tab.
sa 6 sl.) JAZU, Zagreb, 1969.
23. Географска условљеност наводњавања у Југославији.Гласник Српског географског друштва, Св. L, бр. 2, (pp. 85 – 99 + 2 таб. са 4
фот.) Београд, 1970.
24.Наводњавање земљишта и узгој биљака у Југославији
(Referat na Međunarodnom kongresu geografa u Veroni, 1970.),(p. 381 – 386). Verona, 1972.
10
25. Лукавица, Лола и Платије, Природне и привредно-сточарске
карактеристике.Гласник Српског географског друштва, св. LIV,
бр. 2, (pp. 3 – 28 + 4 таб. са 5 фот.) Београд, 1974.
26.* Жупско виногорје и виноградарска насеља у њемуЗборникњему.Зборник радова Гео-Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 26, (pp. 1 – 18 + 3 таб. са 6
графског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 26, (pp. 1 – 18 + 3 таб. са 6
фот. и 1 карта) Београд, 1975.
27.* Бјеласица. Земља и људи, св. 25. (pp. 11 – 22). Београд, 1975.
28.* Сточарство и сточарски живот на Пештерско – сјеничкој висоравни.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ
висоравни.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ
29, (pp. 157 – 170 + 4 таб. са 5 фот.) Београд ,1977.
29.* Проклетије. Земља и људи, св. 28, (pp. 18 – 28). Београд, 1978.
30.* Привредни и друштвени значај брдско – планинских и припла-припланинских области у Србији. Статистичар, орган статистичког друштва Србије за теоријску и примењену статистику, год. II, бр. 7 – 8, (pp. 41 –45). Београд, 1980.
31.* Веза између хумане географије и економске географије.(p. 3 – 7). BeogradБеоград, 1980.
нинских области у Србији. Статистичар, орган статистичког друштва
* Проблем депопулације и сточарско-земљорадничка привреда у брдско-планинским областима и крајевима Југославије. Глас, књ. 2,(стр.173 – 182). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
Србије за теоријску и примењену статистику, год. II, бр. 7 – 8, (pp. 41 –
* Цмиљевица и Бјеласица, планине у горњем Полимљу и њихов значај у животу људи. Глас, књ. 23, (pp. 227 – 237). Одељење друштвених
45). Београд, 1980.
31. Веза између хумане географије и економске географије.(p. 3 – 7). Beograd, 1980.
32. Проблем депопулације и сточарско-земљорадничка привреда у
брдско-планинским областима и крајевима Југославије. Глас, књ. 2,
(стр.173 – 182). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
33. Цмиљевица и Бјеласица, планине у горњем Полимљу и њихов
значај у животу људи. Глас, књ. 23, (pp. 227 – 237). Одељење друштвених
наука САНУ. Београд, 1983.
 
28

измена