Taložne titracije — разлика између измена

нема резимеа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
{{ПФ112015}}
'''Taložne titracije''' se ubrajaju u [[volumetrijske metode analize|volumetrijske metode]], koja se zasnivaju na stvaranju teško rastvornih [[talog|taloga]], u toku [[titracija|titracije]].Ubrajaju se u najstarije volumetrijske metode.Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi relativno je ograničen.<ref>Prof. dr Miloš B. Rajković (2007),Uvod u analitičku hemiju klasične osnove,Beograd;str.310 ISBN:978-86-901709-7-5</ref>
 
== Uslovi koje mora zadovoljiti reakcija kako bi bila korišćena ==
Da bi neka hemijska rekacija mogla da se iskoristiprimeni zau ispitivanjetaložnim ovommetodama metodomvolumetrijske potrebnoanalize, potrbno je da zadovoljiispuni sledeće najvažnije zahteveuslove:
*reakcija treba da budeje brza(reakcije taloženja obično zahtevaju duže vreme), bez sporednih reakcija;
*jedinjenje koje se taložiutaloži treba da ima što manju vrednost [[proizvod rastvorljivosti|proizvoda rastvorljivosti]],jer ukako bi protivnomse taloženjeispunio nijezakon kvantitativnokvantitativnosti;
*teško rastvorno jedinjenje koje nastaje u toku titracije mora da ima stalan stehiometrijski sastav;
*mora da postoji pogodan indikator za određivanje završne tačke titracije.<ref>dr Rajković B. Miloš, mr Ivana Sredović(2009), Praktikum iz analitičke hemije,Beograd;str.135 ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
Ne mogu se upotrebiti one reakcije taloženja pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi, koji imaju veliku moć adsorpcije.Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno.
Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu.Pored toga, i i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen.
Taložne metode volumetrijske analize se mogu podeliti na dva načina:
*Prvi, na osnovu '''primene titracionog sredstva''':
#[[Argentometrija]](titrant AgNO<sub>3</sub>);
#Merkurometrija (titrant Hg(I));
#Merkurimetrija (titrant Hg(II));
#*Metoda po Libigu (''Liebeg'')
#Morova(''K.F.Mohr'') metoda.Metoda građenja drugog taloga
#[[Argentometrija|Folhardova (''Volhard'')]] metoda.Metoda indirektne titracije
#Fajansova (''K.Fajans'') metoda
Redje se koriste i :
== Gej-Lisakova metoda ==
 
Ova metoda se ubraja među najvažnije taložne metode kod kojih se titriše bez upotrebe [[pH indikator|indikatora]].Koriste se za odredjivanje Ag+-jona titracijom rastvora NaCl:
Ag<sup>+</sup>+Cl<sup>-</sup> →AgCl<sub>(s)</sub>
== Morova metoda ==
 
Morova metoda je metoda direktnog određivanja halogenida(X<sup>-</sup>, gde je X - [[halogeni elementi|halogeni element)]] [[standardni rastvor|standardnim rastvorom]] srebro-nitrata uz kalijum-hromat kao indikator, u neutralnim ili slabo baznim rastvorima:
 
X<sup>-</sup> + Ag<sup>+</sup>↔AgX<sub>(s)</sub> (bledo-žut talog) - reakcija titracije
Fe<sup>3+</sup> + SCN<sup>-</sup> ↔ [FeSCN<sup>2+</sup>]
Titracija se mora izvoditi u kiseloj sredini,kako bi se sprečila hidroliza Fe<sup>3+</sup> indikatora.Kada se svi Ag<sup>+</sup>-joni istitrišu u obliku belog taloga AgSCN, prvi višak dodatog SCN<sup>-</sup> reaguje sa Fe<sup>3+</sup>-jonom i gradi rastvoran crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.
 
== Fajansova metoda ==
 
Fajansova metoda titracije se zasniva na primeni adsorpcionih indikatora.Indikatorska reakcija se odigrava na povrsini taloga, pa se promena boje indikatora dešava na površini taloga usled adsorpcije.Titracije uz adsorpcione indikatore su brze i tačne.Njihova primena je ograničena na relativno mali broj taložnih reakcija kod kojih se koloidni talog brzo gradi.
 
== Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom ==
 
Princip indikacije završne tačke titracije dodirnom reakcijom je u tome, da se nakon svakog dodatka titracionog sredstva uzme kap bistrog titrisanog rastvora iznad taloga i doda kap rastvora indikatora.Ako je sav titrisani sastojak staložen titracionim sredstvom, i ako je titraciono sredstvo u neznatnom višku, iznad taloga dodirom kapi rastvora sa kapi indikatora dolazi do karakteristične reakcije između titracionog sredstva i indikatora.Ta karakteristična reakcija indicira višak titracionog sredstva i time i time i završnu tačku titracije.
 
== Titracija uz redoks indikator==
 
U ovoj grupi taložnih metoda, najpoznatiji je Kolthofov postupak titracije cinka rastvorom K<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] uz difenilamin kao indikator.
 
 
 
 
 
44

измене