Унеско — разлика између измена

3.656 бајтова додато ,  пре 1 године
.
(.)
(.)
Шири циљеви и конкретни задаци међународне заједнице — како је утврђено у међународно договореним циљевима развоја, укључујући и Миленијумске развојне циљеве — подржани су путем свих Унескових стратегија и активности.<ref>[http://www.min-kulture.hr/unesco/ Канцеларија за Унеско, Црна Гора]</ref>
 
== HistoryИсторија ==
[[FileДатотека:Flag of UNESCO.svg|thumb|[[Flag of UNESCO|Застава Унеска]]]]
UNESCO and its mandate for international cooperation can be traced back to a League of Nations resolution on 21 September 1921, to elect a Commission to study feasibility.<ref>{{Citation | publisher = League of Nations | series = Records of the Second Assembly | title = Plenary Meetings | date = 5 September – 5 October 1921 | place = Geneva}}.</ref><ref>{{Citation | quote = The [[International Committee on Intellectual Cooperation]] (ICIC) was officially created on 4 January 1922, as a consultative organ composed of individuals elected based on their personal qualifications. The International Institute for Intellectual Cooperation (IIIC) was then created in Paris on 9 August 1925, to act as the executing agency for the ICIC | title = A Chronology of UNESCO: 1947–1987 | place = Paris | date = December 1987 | id = LAD.85/WS/4 Rev | series = UNESDOC database |format= PDF | ref = {{Harvid | UNESCO |1987}}}}.</ref> On 18 December 1925, the [[International Bureau of Education]] (IBE) began work as a [[non-governmental]] organization in the service of international educational development.{{Sfn | UNESCO | 1987}} However, the onset of [[World War II]] largely interrupted the work of these predecessor organizations.
 
UNESCOУнеско andи itsњегов mandateмандат forза internationalмеђународну cooperationсарадњу canмогу beсе tracedпратити backуназад toод aрезолуције LeagueДруштва of Nations resolution onнарода 21. Septemberсептембра 1921, toда electсе aизабере CommissionКомисија toза studyпроучавање feasibilityизводљивости.<ref>{{Citation | publisher = League of Nations | series = Records of the Second Assembly | title = Plenary Meetings | date = 5 September – 5 October 1921 | place = Geneva}}.</ref><ref>{{Citation | quote = The [[International Committee on Intellectual Cooperation]] (ICIC) was officially created on 4 January 1922, as a consultative organ composed of individuals elected based on their personal qualifications. The International Institute for Intellectual Cooperation (IIIC) was then created in Paris on 9 August 1925, to act as the executing agency for the ICIC | title = A Chronology of UNESCO: 1947–1987 | place = Paris | date = December 1987 | id = LAD.85/WS/4 Rev | series = UNESDOC database |format= PDF | ref = {{Harvid | UNESCO |1987}}}}.</ref> OnДана 18. Decemberдецембра 1925, the [[International Bureau of Education|Међународни биро за образовање]] (-{IBE}-) beganје workзапочео asса aрадом као [[non-governmentalневладина организација]] organizationорганизација inу theслужби serviceмеђународног of international educationalобразовног developmentразвоја.{{Sfn | UNESCO | 1987}} HoweverМеђутим, the onset ofпочетак [[WorldПрви Warсветски IIрат|Првог светског рата]] largelyје interruptedуглавном theузроковао workпрекид ofрада theseових predecessorпретходничких organizationsорганизација.
After the signing of the [[Atlantic Charter]] and the [[Declaration of the United Nations]], the Conference of Allied Ministers of Education (CAME) began meetings in London which continued from 16 November 1942 to 5 December 1945. On 30 October 1943, the necessity for an international organization was expressed in the Moscow Declaration, agreed upon by China, the United Kingdom, the United States and the USSR. This was followed by the [[Dumbarton Oaks Conference]] proposals of 9 October 1944. Upon the proposal of CAME and in accordance with the recommendations of the [[United Nations Conference on International Organization]] (UNCIO), held in San Francisco in April–June 1945, a United Nations Conference for the establishment of an educational and cultural organization (ECO/CONF) was convened in London 1–16 November 1945 with 44 governments represented. A prominent figure in the initiative for UNESCO was [[Rab Butler]], the [[Minister of Education]] for the United Kingdom.<ref>[http://hansard.millbanksystems.com/lords/1949/jan/26/the-work-of-unesco The work of U.N.E.S.C.O. (Hansard, 26 January 1949)]. Millbank systems. Retrieved 12 July 2013.</ref> At the ECO/CONF, the Constitution of UNESCO was introduced and signed by 37 countries, and a Preparatory Commission was established.<ref>{{cite web | ref = {{Harvid | Unesco | 1945}} |url= http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117626e.pdf |title= United Nations Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation. Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation | place = The Institute of Civil Engineers, London | date = 1 to 16 November 1945 | id = ECO/Conf./29 | series = UNESDOC database |format=PDF |accessdate= 8 June 2012}}</ref> The Preparatory Commission operated between 16 November 1945, and 4 November 1946—the date when UNESCO's Constitution came into force with the deposit of the twentieth ratification by a member state.{{Sfn | Unesco | 1945}}
 
Након потписивања [[Атлантска повеља|Атлантске повеље]] и [[Декларација Организације уједињених нација|Декларације уједињених нација]], Конференција савезничких министара образовања (-{''CAME''}-) зе започела са састанцима у Лондону, што је настављено од 16. новембра 1942 до 5. децембра 1945. Дана 30. октобра 1943, неопходност постојања међународне организације изражена је у виду Московске декларације, с којом су се сложили Кина, Велика Британија, Сједињене Државе и СССР. Томе су следили предлози [[Dumbarton Oaks Conference|Думбартон Окс конференције]] од 9. октобра 1944. По предлогу -{''CAME''}- и у складу са препорукама [[United Nations Conference on International Organization|Конференције Уједињених нација о међународној организацији]] (-{''UNCIO''}-), одржаној у Сан Франциску током априла–јуна 1945, Конференција Уједињених Нација за успостављање образовне и културне организације (-{''ECO/CONF''}-) је била сазвана у Лондону 1–16 новембра 1945. Њој су присуствовали представници 44 владе. Проминентна фигура у иницијативи за Унеско UNESCO је био [[Rab Butler|Раб Батлер]], [[Minister of Education|министар образовања]] за Уједињено Краљевство.<ref>[http://hansard.millbanksystems.com/lords/1949/jan/26/the-work-of-unesco The work of U.N.E.S.C.O. (Hansard, 26 January 1949)]. Millbank systems. Retrieved 12 July 2013.</ref> На -{''ECO/CONF''}- је уведен устав Унеска, кога су потписале 37 земље, и успостављена је припремна комисија.<ref>{{cite web | ref = {{Harvid | Unesco | 1945}} |url= http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117626e.pdf |title= United Nations Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation. Conference for the Establishment of an Educational and Cultural Organisation | place = The Institute of Civil Engineers, London | date = 1. 12. 1945 | id = ECO/Conf./29 | series = UNESDOC database |format=PDF |accessdate= 8 June 2012}}</ref> Припремна комисија је деловала између 16. новембара 1945, и 4. новембра 1946 — датума кад је Унеско устав ступио на снагу са депоновањем двадесетог ратификовања од стране државе чланице.{{Sfn | Unesco | 1945}}
The first General Conference took place from 19 November to 10 December 1946, and elected Dr. [[Julian Huxley]] to Director-General.<ref>{{cite web |url= http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114580e.pdf | publisher =UNESCO | year = 1947 | title = General Conference, First Session | place = UNESCO House, Paris, from 20 November to 10 December 1946. UNESCO/C/30 &#91;1 C/Resolutions&#93; Item 14, p. 73 | series = UNESDOC database |format= PDF |accessdate=1 July 2012}}</ref> The Constitution was amended in November 1954 when the General Conference resolved that members of the Executive Board would be representatives of the governments of the States of which they are nationals and would not, as before, act in their personal capacity.<ref>{{cite web |url=http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114586e.pdf |title=Records of the General Conference, Eighth Session |website= unesdoc.unesco.org}}</ref> This change in governance distinguished UNESCO from its predecessor, the CICI, in how member states would work together in the organization's fields of competence. As member states worked together over time to realize UNESCO's mandate, political and historical factors have shaped the organization's operations in particular during the Cold War, the decolonization process, and the dissolution of the USSR.
 
Прва Генерална конференција је одржана од 19. новембра до 10. децембра 1946, и изабран је др. [[Julian Huxley|Џулијан Хаксли]] за генералног директора.<ref>{{cite web |url= http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114580e.pdf | publisher =UNESCO | year = 1947 | title = General Conference, First Session | place = UNESCO House, Paris, from 20 November to 10 December 1946. UNESCO/C/30 &#91;1 C/Resolutions&#93; Item 14, p. 73 | series = UNESDOC database |format= PDF |accessdate=1 July 2012}}</ref> Устав је измењен новембра 1954. године када је Генерална конференција одлучила да су чланови Извршног одбора представници влада држава чији су држављани и да, за разлику од раније праксе, не делују у свом личном капацитету.<ref>{{cite web |url=http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114586e.pdf |title=Records of the General Conference, Eighth Session |website= unesdoc.unesco.org}}</ref> Ова промена у управи чини Унеско различитим од свог претходника, -{''CICI''}-, у погледу начина на који земље чланице сарађују у областима компетентности организације. Како су државе чланице сарађивале током времена на остваривању Унесковог мандата, политички и историјски фактори су обликовали операције организације, нарочито током [[Хладни рат|Хладног рата]], процеса деколонизације и распада СССР-а.
Among the major achievements of the organization is its work against racism, for example through influential [[The Race Question|statements on race]] starting with a declaration of anthropologists (among them was [[Claude Lévi-Strauss]]) and other scientists in 1950<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126969eb.pdf |title = UNESCO. (1950). Statement by experts on race problems. Paris, 20 July 1950. UNESCO/SS/1. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref> and concluding with the 1978 [[The Race Question#Legacy and other UNESCO statements|Declaration on Race and Racial Prejudice]].<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032e.pdf |title=UNESCO. General Conference, 20th Session. (1979). Records of the General Conference, Twentieth Session, Paris, 24 October to 28 November 1978. 20 C/Resolutions. (Paris.) Resolution 3/1.1/2, p. 61. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
In 1956, the Republic of South Africa withdrew from UNESCO claiming that some of the organization's publications amounted to "interference" in the country's "racial problems."<ref>UNESCO. Executive Board, 42nd Session. (1955). Report of the Director-General on the Activities of the Organization (March–November 1955). Paris, 9 November 1955. 42 EX/43. Part I Relations with Member States, paragraph 3.</ref> South Africa rejoined the organization in 1994 under the leadership of [[Nelson Mandela]].
 
Међу главним достигнућима организације је њен рад против расизма, на пример путем утицајних [[The Race Question|изјава о раси]] почевши од декларације антрополога (међу којима је био [[Клод Леви-Строс]]) и других научника 1950. године<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126969eb.pdf |title = UNESCO. (1950). Statement by experts on race problems. Paris, 20 July 1950. UNESCO/SS/1. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref> и завршно са [[The Race Question#Legacy and other UNESCO statements|Декларацији о раси и расним предрасудама]] из 1978. године.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032e.pdf |title=UNESCO. General Conference, 20th Session. (1979). Records of the General Conference, Twentieth Session, Paris, 24 October to 28 November 1978. 20 C/Resolutions. (Paris.) Resolution 3/1.1/2, p. 61. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref> Године 1956, Јужноафричка Република се повукла из Унеска тврдећи да неке од публикација ове организације представљају „мешање” у „расне проблеме” те земље.<ref>UNESCO. Executive Board, 42nd Session. (1955). Report of the Director-General on the Activities of the Organization (March–November 1955). Paris, 9 November 1955. 42 EX/43. Part I Relations with Member States, paragraph 3.</ref> Јужноафричка Република је поново приступила организацији 1994. под вођством [[Нелсон Мандела|Нелсона Манделе]].
UNESCO's early work in the field of education included the pilot project on fundamental education in the Marbial Valley, Haiti, started in 1947.<ref>The Haiti pilot project: phase one, 1947–1949. (1951). Monographs on Fundamental Education IV. UNESCO: Paris.</ref>
This project was followed by expert missions to other countries, including, for example, a mission to Afghanistan in 1949.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000590/059046eb.pdf |title = Debiesse, J., Benjamin, H. and Abbot, W. (1952). Report of the mission to Afghanistan. Educational Missions IV. ED.51/VIII.A. (Paris.) UNESDOC database |format=PDF |accessdate = 8 June 2012}}</ref>
In 1948, UNESCO recommended that Member States should make free primary education compulsory and universal.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114591e.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&set=4CFE6AEC_1_103&hits_rec=1&hits_lng=eng |title=UNESCO. General Conference, 2nd Session. (1948). Resolutions adopted by the General Conference during its second session, Mexico, November–December 1947. 2 C/Resolutions. (Paris.) Resolution 3.4.1, p. 17. UNESDOC database |accessdate=8 June 2012}}</ref>
In 1990, the World Conference on Education for All, in [[Jomtien]], Thailand, launched a global movement to provide basic education for all children, youths and adults.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097551e.pdf |title=UNDP, UNESCO, UNICEF, and The World Bank. (1990). Final Report. World Conference on Education for All: Meeting Basic Education Needs. 5–9 March 1990, Jomtien, Thailand. (WCEFA Inter-agency Commission: New York). UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
Ten years later, the 2000 [[World Education Forum]] held in [[Dakar]], Senegal, led member governments to commit to achieving basic education for all by 2015.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf |title=UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action. Education for All: meeting our collective commitments (including six regional frameworks for action). World Education Forum, Dakar, Senegal, 26–28 April 2000. ED.2000/WS/27. (Paris). UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
 
Униесков рани рад на пољу образовања је обухватао пилот пројекат на фундаменталном образовању у Марбијалској долини у Хаитима, започет 1947. године.<ref>The Haiti pilot project: phase one, 1947–1949. (1951). Monographs on Fundamental Education IV. UNESCO: Paris.</ref> Овом пројекту су следиле експертне мисије у другим земљама, укључујуђи, на пример, мисију у Афганистану 1949. године.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000590/059046eb.pdf |title = Debiesse, J., Benjamin, H. and Abbot, W. (1952). Report of the mission to Afghanistan. Educational Missions IV. ED.51/VIII.A. (Paris.) UNESDOC database |format=PDF |accessdate = 8 June 2012}}</ref>
UNESCO's early activities in culture included, for example, the Nubia Campaign, launched in 1960.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000419/041943eb.pdf |title=UNESCO. General Conference, 21st Session. (1980). International Campaign to Save the Monuments of Nubia: Report of the Executive Committee of the Campaign and of the Director-General. 26 August 1980. 21 C/82. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
InГодине 1948, UNESCOУнеско recommendedје thatпрепоручио Memberда Statesземље shouldчланице makeтребају freeда primaryуведу educationслободно compulsoryмандаторно andи universalуниверзално основно образовање.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114591e.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&set=4CFE6AEC_1_103&hits_rec=1&hits_lng=eng |title=UNESCO. General Conference, 2nd Session. (1948). Resolutions adopted by the General Conference during its second session, Mexico, November–December 1947. 2 C/Resolutions. (Paris.) Resolution 3.4.1, p. 17. UNESDOC database |accessdate=8 June 2012}}</ref>
The purpose of the campaign was to move the [[Great and Small Temples of Abu Simbel|Great Temple of Abu Simbel]] to keep it from being swamped by the Nile after construction of the [[Aswan Dam]]. During the 20-year campaign, 22 monuments and architectural complexes were relocated. This was the first and largest in a series of campaigns including [[Mohenjo-daro]] (Pakistan), [[Fes]] (Morocco), [[Kathmandu]] (Nepal), [[Borobudur]] (Indonesia) and the [[Acropolis]] (Greece).
Године 1990, Светска конференција за образовање за све, у [[Jomtien|Жомтиену]], Тајланд, покренула је глобални покрет за пружање основног образовања за сву децу, младе и одрасле.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097551e.pdf |title=UNDP, UNESCO, UNICEF, and The World Bank. (1990). Final Report. World Conference on Education for All: Meeting Basic Education Needs. 5–9 March 1990, Jomtien, Thailand. (WCEFA Inter-agency Commission: New York). UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref> Десет година касније, [[World Education Forum|Светски образовни форум]] из 2000. који је одржан у [[Дакар]]у, Сенегал, при чему су владе чланица подстакнуте да се обавежу на остваривање основног образовања за све до 2015. године.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf |title=UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action. Education for All: meeting our collective commitments (including six regional frameworks for action). World Education Forum, Dakar, Senegal, 26–28 April 2000. ED.2000/WS/27. (Paris). UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
The organization's work on heritage led to the adoption, in 1972, of the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044e.pdf |title=Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16 November 1972. UNESCO. General Conference, 17th Session. Records of the General Conference, Seventeenth Session, Paris, 17 October to 21 November 1972. Volume I: Resolutions, Recommendations. 17 C/Resolution 29. Chapter IX Conventions and Recommendations, p. 135. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
 
Унескове ране активности на пољу културе обухватале су, на пример, Нубијску кампању, лансирану 1960. гонине.<ref>{{cite web |url = http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000419/041943eb.pdf |title=UNESCO. General Conference, 21st Session. (1980). International Campaign to Save the Monuments of Nubia: Report of the Executive Committee of the Campaign and of the Director-General. 26 August 1980. 21 C/82. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref> Циљ кампање је био да се помери [[Great and Small Temples of Abu Simbel|Велики храм Абу Симбела]] да га не би преплавио Нил након изградње [[Асуанска брана|Асуанске бране]]. Током двадесетогодишње кампање, 22 монумента и архитектонска комплекса је релоцирано. То је била прва и највећа у серији кампања укључујући [[Мохенџо-даро]] (Пакистан), [[Фес (град)|Фес]] (Мароко), [[Катманду]] (Непал), [[Борободур]] (Индонезија) и [[Акропољ]] (Грчка). Рад организације на баштини је довео до усвајања, 1972. године, Конвенције о заштити светске културне и природне баштине.<ref>{{cite web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044e.pdf |title=Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16 November 1972. UNESCO. General Conference, 17th Session. Records of the General Conference, Seventeenth Session, Paris, 17 October to 21 November 1972. Volume I: Resolutions, Recommendations. 17 C/Resolution 29. Chapter IX Conventions and Recommendations, p. 135. UNESDOC database |format=PDF |accessdate=8 June 2012}}</ref>
 
== Активности ==