Психоза — разлика између измена

2.004 бајта додата ,  пре 3 године
(.)
 
=== Халуцинације ===
[[Халуцинација]] се дефинише као сензорна перцепција у одсуству спољашњег стимулуса. Халуцинације нису исто што и [[илузија|илузије]], или perceptualперцептуалне distortionsдисторзије whichкоје areсу theпогрешне misperceptionперцепције ofспољашњих external stimuliподражаја. HallucinationsХалуцинације mayсе occurмогу inпојавити anyу ofбило theком sensesчулу andи takeпопримити onскоро almostсваки any formоблик, whichшто mayможе includeукључивати simpleједноставне sensationsсензације (suchкао asшто lights,су colorsсветла, tastesбоје, andукуси smellsи мириси) toдо experiencesискустава suchкао asшто seeingсу andвиђење interactingи withинтеракција fullyса formedпотпуно animalsформираним andживотињама peopleи људима, hearingслушање voices,гласова andса havingкомплексним complexтактилним tactile sensationsсензацијама. Халуцинације Hallucinationsсу areгенерално generallyкарактерисане characterizedкао as being vivid,вивидне andи uncontrollableнеконтролисане.<ref name="DSM">{{cite book|last1=Association|first1=American Psychiatric|title=Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5.|date=2013|publisher=American Psychiatric Association|location=Washington, D.C.|isbn=978-0-89042-554-1|page=125|edition= 5th}}</ref>
 
[[Auditory hallucination|Звучне халуцинације]], а посебно искуства при којима се чују гласови су најчешће, и обично су проминентно својство психозе. До 15% опште популације може да доживи звучне халуцинације. Преваленција код оболелих од схизофреније је генерално око 70%, мада може да буде и до 98%. Током раног 20. века слушне халуцинације су биле на другом месту по учесталости, иза визуелних халуцинација. Оне су у данашње време најчешћа манифестација схизофреније, мада ступњеви могу да варирају међу културама и регијама. Звучне халуцинације су најчешће разумљиви гласови. Када су присутни гласови, просечан број је процењен на три. Садржај, као и учесталост, значајно се разликују, посебно у различитим културама и демографији. Људи који доживљавају звучне халуцинације могу често да идентификују гласност и локацију порекла, и могу да одреде идентитете гласова. За западне културе су типични звучни доживљаји повезани са религијским садржајем, често у контексту греха. Халуцинације могу наредити особи да учини нешто што може бити опасно кад се уради у комбинацији са заблудама.<ref name="Sadock Psychosis">{{cite book |last1=Lewis |first1=Stephen |last2=Escalona |first2=Rodrigo |last3=Keith |first3=Samuel |editor1-last=Sadock |editor1-first=Virginia |editor2-last=Sadock |editor2-first=Benjamin |editor3-last=Ruiz |editor3-first=Pedro| name-list-format = vanc |title=Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry|publisher=Wolters Kluwer|chapter=Phenomenology of Schizophrenia}}</ref>
[[Auditory hallucination]]s, particularly experiences of hearing voices, are the most common and often prominent feature of psychosis.
Up to 15% of the general population may experience auditory hallucinations. The prevalence in schizophrenia is generally put around 70%, but may go as high as 98%. During the early 20th century auditory hallucinations were second to visual hallucinations in frequency, but they are now the most common manifestation of schizophrenia, although rates vary throughout cultures and regions. Auditory hallucinations are most commonly intelligible voices. When voices are present, the average number has been estimated at three. Content, like frequency, differs significantly, especially across cultures and demographics. People who experience auditory hallucinations can frequently identify the loudness, location of origin, and may settle on identities for voices. Western cultures are associated with auditory experiences concerning religious content, frequently related to sin. Hallucinations may command a person to do something which may be dangerous when combined with delusions.<ref name="Sadock Psychosis">{{cite book |last1=Lewis |first1=Stephen |last2=Escalona |first2=Rodrigo |last3=Keith |first3=Samuel |editor1-last=Sadock |editor1-first=Virginia |editor2-last=Sadock |editor2-first=Benjamin |editor3-last=Ruiz |editor3-first=Pedro| name-list-format = vanc |title=Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry|publisher=Wolters Kluwer|chapter=Phenomenology of Schizophrenia}}</ref>
 
Екстракампинске халуцинације су слушне халуцинације које потичу из одређеног дела тела (нпр. глас који долази из колена особе).<ref name="Sadock Psychosis"/>
Extracampine hallucinations are auditory hallucinations originating from a particular body part (e.g. a voice coming from a person's knee).<ref name="Sadock Psychosis"/>
 
Визуелне халуцинације се јављају код око трећине људи са шизофренијом, мада према неким подацима стопа може да буде 55%. Садржај често укључује анимиране објекте, мада се могу видети и перцептивне абнормалности као што су промене у осветљењу, осенчењу, пругама или линијама. Визуелне абнормалности могу да буду у конфликту са [[Proprioception|проприоцептивним]] информацијама, и визије могу да обухватају искуства као што је нагибање тла. [[Alice in Wonderland syndrome|Лилипутијске халуцинације]] су ређе код шизофреније, и чешће се јављају код разних типова енцефалопатије (e.g. [[Peduncular hallucinosis|педункуларна халуциноза]]).<ref name="Sadock Psychosis"/>
Visual hallucinations occur in roughly a third of people with schizophrenia, although rates as high as 55% are reported. Content frequently involves animate objects, although perceptual abnormalities such as changes in lighting, shading, streaks, or lines may be seen. Visual abnormalities may conflict with [[Proprioception|proprioceptive]] information, and visions may include experiences such as the ground tilting. [[Lilliputian hallucinations]] are less common in schizophrenia, and occur more frequently in various types of encephalopathy (e.g. [[Peduncular hallucinosis]]).<ref name="Sadock Psychosis"/>
 
Висцерална халуцинација, која се назива и ценестетичком халуцинацијом, је карактерисана висцералном сензацијом у одсуству стимуланса. Ценестетске халуцинације могу да обухватају осећај горења, или реорганизације унутрашњих органа.<ref name="Sadock Psychosis"/>
A visceral hallucination, also called a cenesthetic hallucination, is characterized by visceral sensations in the absence of stimuli. Cenesthetic hallucinations may include sensations of burning, or re-arrangement of internal organs.<ref name="Sadock Psychosis"/>
 
== Врсте психоза ==